Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Komission ehdotuksen pääasiallinen sisältö Euroopan komissio on antanut 15.11.2022 ehdotuksen de minimis- asetuksen muuttamisesta. Komission ehdotus perustuu muun muassa valtiontukisääntöjen toimivuustarkastukseen, jonka tarkoituksena on ollut arvioida voimassa olevien valtiontukisääntöjen

Yleistä Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi laajentamalla työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa. Esityksessä ehdotetaan, että kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös voitaisiin antaa asiassa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiakirjelmä -selonteosta (jäljempänä ”IE-strategia”). Yleistä Kuntaliitto kannattaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja toivoo IE-strategian osaltaan tukevan kuntien

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035-selonteosta (jäljempänä ”KAISU”). Kuntaliitto on aikaisemmissa lausunnoissaan yksityiskohtaisesti kommentoinut KAISU:n toimenpiteitä. Nämä on

Asiasta on lausuttu myös maa- ja metsätalousvaliokunnalle 31.01.2023. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa -selonteosta (jäljempänä ”KISS2030”). Yleistä

Kuntaliitto pitää uudistusta välttämättömänä ja hyödyllisenä kokonaisuudistuksena. Osana lausuntonsa valmistelua Kuntaliitto järjesti kunnille ja muille kuntatoimijoille avoimen tilaisuuden 16.2.2022, josta saadun palautteen pohjalta voidaan todeta, että myös kuntakenttä kokee uudistuksen

Ovatko luvun 4 kappaleen 4.2 täsmennykset selkeät ja paikallista työtä tukevat? Kuntaliiton mukaan yhtenäistä toimintakulttuuria koskeva luku on pääosin hyvin täydennetty. Kuntaliiton mukaan perusteissa ei kuitenkaan tulisi ohjata opetuksen järjestäjiä tuntijakoa laajemmin toteamalla, että ”tunne-

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Kuntaliitto pitää asetuksen antamista tarpeellisena. Kuntaliiton näkemyksen mukaan asetukseen on kuitenkin syytä tehdä joitakin tarkennuksia. Kuntaliitto katsoo, että asetuksen 2 §:n Kriittiset sähkökäyttöpaikat termistöä on korjattava. 1)

Lakiesitys on rakentamislakiin liittyvä laki. Mikäli rakentamislaki tulee voimaan, jokaisen suunnittelijan ja työnjohtajan tulisi osoittaa pätevyytensä ympäristöministeriön valtuuttaman toimijan antamalla todistuksella, kun kysymyksessä on tavanomainen, vaativa, erittäin vaativa tai poikkeuksellisen

Kiitämme mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta. Kiinnitämme lausunnossamme huomiota lakiesityksen vaikutuksiin satamanpitäjien toimintaan. Lakiesityksen 6 §:ssä Poikkeus luotsinkäyttövelvollisuudesta satama-alueella esitetään muutettavaksi nykyistä käytäntöä, jossa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä. Yleiset huomiot Suomen Kuntaliiton huomiot kuntalain (410/2015) säännöskohtaisista ehdotuksista koskevat myös hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) säännösehdotuksia. Kuntaliitto pitää tarpeellisena ja kannatettavana, että

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja pitää onnistuneena koulujakelutukea maitotuotteille, hedelmille ja vihanneksille. Kouluruokailu on tärkeä palvelu koululaisille ja perheille. Se on myös kansanterveydellisesti ollut merkittävä tekijä terveyserojen kaventamisessa. Terveellisellä ja

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevasta lainsäädännöstä (jäljempänä ”windfall-vero”). Kuntaliitolla ei ole huomauttamista asetuksen verotekniseen asiasisältöön. Kuntaliitto kuitenkin

Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä 298/2022 koskien lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (jatkossa vanhuspalvelulaki) muuttamisesta voimaantulosäännöksen