Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeiksi. Kuntaliitto on antanut laajemman lausunnon esitysluonnoksesta 19.5.2022 oikeusministeriölle. Kuntaliitto toteaa, että kunnilla on

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on kutsunut Kuntaliiton kuultavaksi koskien mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistamisesta annettua hallituksen esitystä. Mielenterveys- ja päihdepalveluista ehdotetaan säädettäväksi jatkossa sosiaalihuollon palvelujen osalta sosiaalihuoltolaissa ja

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirto ja rahoitusjärjestelmää koskevat muutokset toteutuvat 1.1.2023, ja sisältyvät täten ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Hallintouudistuksen myötä kuntatalous puolittuu, kun kuntien

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikennejaostolle asiasta. Lausunnon liitteenä on Kuntaliiton kuntatalouden yleislausunto talousarvioehdotuksesta. Kävely- ja pyöräilyinfran tavoitteita tulee tukea Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on olennainen osa liikenteen ilmastotyötä ja terveellisen

Kiitämme pyynnöstänne antaa lausuntomme hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä vapaan sivistystyön lakimuutoksen osalta. Kuten esityksen perusteluissa todetaan, eduskunta on korostanut vapaan sivistystyön osuuden kasvattamista kotoutumisen edistämisessä. Pidämme

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliittoa kuultavaksi koskien hallituksen esitystä 127/2022 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Suomen Kuntaliitolta lausuntoa esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain sekä sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista valtion vuoden 2023 talousarviossa päätettyjen, erityisesti

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettua lakia. Laissa säädettäisiin varhaiskasvatuksen digitaalisesta laadunarviointijärjestelmästä, jonka avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voisivat täyttää lakisääteistä tehtäväänsä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikennejaostolle asiasta. Lausunnon liitteenä on Kuntaliiton kuntatalouden yleislausunto talousarvioehdotuksesta. Suomen muuttunut asema ja toimivan liikennejärjestelmä edellyttää rahoitusta Suomen logistinen asema on muuttunut. Suomen on huolehdittava

Lausuntopyyntö ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta, jotka ovat osa hallituksen esitystä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi. Apteekkipalvelut tulee turvata kaikille kansalaisille. Nyt esitetyt

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirto ja rahoitusjärjestelmää koskevat muutokset toteutuvat 1.1.2023, ja sisältyvät täten ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Hyvinvointialueiden kokonaiskustannukset vuonna 2023 ovat

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme ja tulla kuulluksi valtionosuusrahoituksen väliaikaista muuttamista koskevassa asiassa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain säännöksiä siten, että

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Kuntaliitto on antanut laajemman lausunnon 19.5.2022 oikeusministeriölle. Kuntaliitto haluaa tuoda esiin, että kunnilla on viranomaisena