Tiedote, 

Sote-uudistuksen valmisteluaikataulun on mahdollistettava lausuntopalautteen huomiointi

Kuntatoimijat vastasivat perjantaina 25.9 päättyneeseen sote-lakiluonnosten lausuntokierrokseen laajasti. Kuntaliiton tekemän ensivaiheen analyysin mukaan kunnat kritisoivat erityisesti ehdotettuja omaisuusjärjestelyitä sekä rahoituksen siirron vaikutuksia.

Lähes poikkeuksetta kunnat eivät pitäneet kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitettyjä tasausjärjestelyjä täysin hyväksyttävinä ja riittävinä. Yli kaksi kolmasosaa kunnista ei myöskään ollut tyytyväisiä omaisuusjärjestelyihin liittyvään kompensaatiomenettelyyn. Erityisesti suurten kaupunkien lausunnoissa tuotiin esiin myös huoli uudistuksen vaikutuksista niiden investointikykyyn.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan erityisesti rahoitusta ja omaisuusjärjestelyjä koskeviin valintoihin tulisikin kiinnittää jatkovalmistelussa vielä huomiota. 

- Uudistuksella ei saa olla vaikutusta kunnan talouden tasapainoon tai investointikykyyn. Tarvitsemme elinvoimaisia ja investointeihin kykeneviä kuntia myös sote-uudistuksen jälkeen. Tämä on aivan keskeistä meidän jokaisen kuntalaisen näkökulmasta, painottaa varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Uudistuksen toimeenpanoaikataulun realistisuus jakoi mielipiteitä. Noin 80 % maakunnallisissa sote-kuntayhtymissä mukana olevista kunnista piti esitettyä aikataulua mahdollisena. Sen sijaan selvästi yli puolet sote-palvelut joko itse tai vastuukuntamallin kautta järjestävistä kunnista katsoi sen liian tiukaksi.

Aikatauluun tulisi kiinnittää huomiota myös sen varmistamiseksi, että lausuntokierroksella saatu palaute pystytään käymään aidosti läpi ja huomioimaan.

- Kunnat ovat antaneet ahkerasti lausuntoja ja seuraavassa vaiheessa on kriittisen tärkeää, että palaute käsitellään huolellisesti ja että käsittelylle varataan riittävästi aikaa, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Myös Kuntaliitto jätti oman lausuntonsa lakiluonnoksiin, jossa nostettiin esiin aikataulua, omaisuusjärjestelyitä ja kuntavaikutuksia koskevien muutostarpeiden lisäksi myös tarve voimakkaammin huomioida alueiden ja kuntien erilaisuus koko maassa, mm. mahdollistamalla sote-maakuntien ja kuntien välisestä työnjaosta sopiminen esimerkiksi oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa.

Kuntaliiton lausunto hallituksen ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi on luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
 

Kuntaliiton lausunnosta lisätietoa antavat lisäksi:

Sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen p. 050 596 9866

Lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki p. 050 408 4392

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista