Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntien rooli kestävän kehityksen kokonaisuuden edistämisessä Kunnilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa. Kunnilla on tärkeä rooli kaikissa yhteiskunnan järjestelmissä, joissa kestävyysmurrosta kipeästi tarvitaan. Ne liittyvät talouteen, työhön ja kulutukseen, ruokaan

Suomen Kuntaliitto ry kiittää liikenne- ja viestintävaliokuntaa kutsusta saapua kuultavaksi Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle U 2/2023 vp ja lausuu kirjelmästä seuraavaa: Yleistä Kuntaliitto pitää tarpeellisena kehittää mahdollisuuksia gigabittitason viestintäverkon tehokkaalle rakentumiselle

Lausunnonantajan lausunto Ovatko uuden koulukotikorotuksen laskuperusteet tarkoituksenmukaiset? Ei huomautettavaa. Ovatko uuden koulukotikorotuksen laskuperusteet tarkoituksenmukaiset? - Onko valtionavustusten maksatus- ja palautusrajan täsmennys tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen? Ei

Esityksen tavoitteena on rakentaa vapaaseen sivistystyöhön ensimmäinen kansallinen Opetushallituksen työkaluihin, ePerusteet-palveluun ja Koski-tietovarantoon pohjautuva osaamismerkkikokonaisuus aikuisten työelämässä tarvittaville perustaidoille. Opetushallitus määräisi sisällön ja osaamistavoitteet

Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä Kuntaliitto pitää mietinnössä esitettyjä muutostarpeita ja säännösehdotuksia maakaaren (MK) muuttamiseksi yleisesti ottaen kannatettavina. Työryhmän työssä ei kuitenkaan ole vielä pyritty hallituksen esitystä vastaavan vaikutusarvion kattavuuteen ja tarkkuuteen

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta sekä luonnokseen valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Esityksessä säädettäisiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Alueidenkäytön ja rakentamisen digitaalisia toimintatapoja koskeva sääntely jakaantuu kolmeen eri lakiin Uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023) hyväksyttiin eduskunnassa 24.2.2023 valiokunnan tekemin muutosehdotuksin ja täydentävin lausumin. Samalla eduskunta hyväksyi

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n (jäljempänä yhteisesti myös tekijänoikeusjärjestöt) kanssa neuvotellut suositussopimuksen (jäljempänä sopimus) kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien