Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää ns. jakeluinfra-asetuksen lausuntomahdollisuudesta. 1. Uudistettu laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Kuntaliitolla ei ole lausuttavaa tältä osin. Kuntaliitto kuitenkin toteaa, että maksupäätteiden lisääminen pikalatauspisteille

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=793… seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin näkökulmiin: Vastaanottorahan perusosan suuruus on tällä hetkellä noin 59 prosenttia toimeentulotuen perusosan määrästä ja esitetty alennettu vastaanottorahan perusosan suuruus olisi jatkossa 49

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028. Tässä lausunnossa näkökulmana on kuulemispyynnön mukaisesti erityisesti ammatillisen

Vanhusasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle pitää sisällään huolellisesti valmistellun kokonaisuuden, jossa käsitellään yhteiskunnan digitalisaation ja palveluiden digitalisoitumisen aiheuttamia haasteita, riskejä ja uhkia ikääntyvälle väestölle ja heidän mahdollisuuksilleen päästä palveluiden

Tausta Puolustusyhteistyösopimuksen täytäntöönpano aiheuttaa arvion mukaan koko kuntasektorin toimintaan vähäisiä vaikutuksia. Sen sijaan pistemäisesti vaikutuksia voi tulla jonkin verran. Vaikutuksia syntyy yhteistyövelvoitteista viranomaisille, mahdollisista lupa- ja valvontamenettelyistä

Yleistä julkisen talouden suunnitelmasta 2025–2028: kuntatalous Kunnat ovat sote- ja TE-palvelu-uudistusten keskellä nyt äärimmäisen vaikean talousnäkymän edessä. Kuntien talouden tila on heikentymässä nopeasti lähes kahden miljardin suuruisten poikkeuserien siivittämän viime vuoden jälkeen. Jos

Tältä sivulta löytyy Kuntaliiton lausuntoluonnos valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön asetuksella säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2025. Lausunto tulee jättää 3.5. Tutustu lausuntopyyntöön

Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa työryhmämietinnöstä koskien Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa. Mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Kiitämme mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen mitoituksen muuttamista koskevasta kansalaisaloitteesta Lausuttavana olevan kansalaisaloitteen tarkoituksena on saada muutos varhaiskasvatuslain 10, 25, 35 ja 36 pykäliin. Esityksen tarkoituksena on turvata lasten arki varhaiskasvatuksessa ja antaa