Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Laki liikenteen palveluista (vahvistettu 24.5.2017) vaikuttaa yhdessä maakuntauudistuksen kanssa kuntien tekemiin kuljetushankintoihin. Tässä kirjeessä tuodaan esille asioita, joita kunnan on hyvä huomioida lakisääteisiä henkilökuljetuksia (koulukuljetukset, VPL-kuljetukset, SHL-kuljetukset) ja

Kuntalain (410/2015) säännökset tulevat kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Uudet säännökset koskevat kuntalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnan verkkoviestintää. Voimaan tulevat tällöin muun muassa luku 5 kunnan asukkaiden osallistumisoikeuksia 22 § Osallistumis-ja

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tässä yleiskirjeessä käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Yleiskirjeessä

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten jäsenet valitaan pääosin vuoden 2017 kesäkuussa. Tässä yleiskirjeessä käsitellään näiden toimielinten jäsenten vaalikelpoisuuden sääntelyä sekä toimielinten kokoonpanoon ja vaalimenettelyyn liittyviä kysymyksiä. Yleiskirjeessä 11/2016, 19.10

Kuntaliiton valtuusto päätti 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi muuttuu valtuuskunnaksi. Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 valitaan 15.11. - 31.12.2017 toimitettavassa vaalissa. Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2016 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunförbunds cirkulär år 2016. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi