Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Lakimuutoksessa tieliikennelakiin sisällytetään kotihoidon pysäköintiä koskevat säännökset. Kotihoidon työntekijöille säädettäisiin mahdollisuus poiketa pysäköinnin rajoituksista Manner-Suomen kunnissa kunnan katuverkolla. Kunta voisi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen kotihoidon työntekijälle

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua alla mainituista lainmuutoksista. Sähkömarkkinalaki Sähkön toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuodesta 2028 vuoteen 2036 niillä verkonhaltijoilla, joiden keskijänniteverkon kaapelointiaste on ollut enintään 60 % vuoden

Yleiset huomiot esityksestä Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Samalla Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että kuntia koskevasta lakiesityksestä on tarpeen pyytää lausuntoja myös suoraan kunnilta. Tätä lakiesitystä koskevaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on 9.12.2019 pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta. Esityksen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta uudistetuksi määräykseksi, joka koskee lääkkeiden toimittamista eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella. Tällä hetkellä voimassa oleva määräys Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen

Filha ry on STM:n tilauksesta ja yhteistyössä valtakunnallisen asiantuntijaryhmän kanssa päivittänyt Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman vuodelta 2013 ja pyytää siitä nyt lausuntoa Suomen Kuntaliitolta. Ohjelman päivittämiselle on selkeä tarve. Tartuntatautilaki uudistettiin vuonna 2017. Terveyden

Muistioluonnos on valmisteltu Valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän alaryhmässä. Se on huolellisesti laadittu ja erittäin kattava. Muistiossa esitellään laatu- ja vaikuttavuustiedon keräämiseen ja rekistereiden pitoon vaikuttava nykyinen lainsäädäntö. EU:n

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi annetun lain 50 §:ää siten, että Tietolupaviranomainen saisi periä korvauksen tietoluvan lisäksi myös tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta, käsittelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista. Lisäksi