Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto

Valtioneuvoston asetuksella (1186/2021) on säädetty kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto suorittaa hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 116 §:ssä sekä kuntalain (410/2015) 112 §:ssä sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 10.3.2022 vahvistanut mainitun asetuksen nojalla kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolle toimikaudelle 2022–2024 seuraavan kokoonpanon (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Puheenjohtaja:

 • finanssineuvos Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
  (neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Talka, valtiovarainministeriö) 

Varapuheenjohtaja:

 • professori Hannu Ojala, Itä-Suomen yliopisto
  (neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö)

Jäsenet:

 • finanssineuvos Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö 
  (apulaisprofessori Jaana Kettunen, Svenska Handelshögskolan)
 • KHT, JHT Jorma Nurkkala, KPMG Oy
  (KHT, JHT Eeva Koivula, BDO Oy)
 • talousasiantuntija Jonna Ranne, Sarastia Oy
  (palvelupäällikkö Olli Nurminen, Monetra Pirkanmaa Oy)
 • projektipäällikkö Kristiina Syrjälä, Espoon kaupunki/Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu
  (talousjohtaja Tero Mäkiranta, Satakunnan sairaanhoitopiiri)
 • erityissuunnittelija Tiina Turunen, Helsingin kaupunki
  (erityissuunnittelija Niina Vasarainen, Helsingin kaupunki)
 • kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry
  (kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto ry)

Sihteerit:

 • kehittämispäällikkö Sari Korento, Suomen Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, valtiovarainministeriö

Hyvinvointialue- ja kuntajaoston muut yhteystiedot:

Postiosoite:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde:
(09) 16001

Lisää aiheesta:

Hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot

Kuntien ja hyvinvointialueiden yleisohjeet ja lausunnot ovat kirjanpitolautakunnan sivuilla: https://kirjanpitolautakunta.fi/hyvinvointialue-ja-kuntajaosto 

Vuoden 2021 loppuun toimineen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot ovat edelleen myös Kuntaliiton nettisivuilla. 

Muualla verkossa

Avaa kaikki

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot, 2010-luku

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2019

Lausunto 122/2019: Lausunto uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen
26.11.2019

Lausunto 121/2019: Lausunto lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa
30.4.2019

Lausunto 120/2019: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen
8.1.2019

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2018

Lausunto 119/2018: Lausunto vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan
23.10.2018

Lausunto 118/2018: Kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta
28.8.2018

Lausunto 117/2018: Tuloksellisuuserän ja lomarahan kirjaaminen vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä
2.5.2018

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2017

Lausunto 116/2017: Lausunto suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvaihtosopimusten käsittelystä tilinpäätöksessä
21.3.2017

Lausunto 115/2017: Lausunto johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä
24.1.2017

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2016

Lausunto 114/2016: Lomarahan kirjaaminen vuoden 2016 tilinpäätöksessä
27.9.2016

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2015

Lausunto 113/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa
10.11.2015

Lausunto 112/2015: Lausunto vesihuoltolain muutosten vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen
9.3.2015

Lausunto 111/2015: Lausunto konserniyleisohjeen soveltamisesta suunnitelman mukaisten poistojen oikaisussa
9.3.2015

Lausunto 110/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa
9.3.2015
HUOM! Lausunto 110 on kumottu, ja sen korvaa lausunto 113.

Lausunto 109/2015: Yritysjärjestelyjen yhteydessä saatavien osakkeiden käsittelystä
16.1.2015

Lausunto 108/2015: Potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta
16.1.2015

Kuntajaosto ei antanut lausuntoja vuonna 2014

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2013

Lausunto 107/2013: Isäntäkuntamallin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen
10.12.2013

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2012

Lausunto 106/2012: Kaupungin tytäryhtiöön tekemien pääomasijoitusten arvostuksesta
30.10.2012

Lausunto 105/2012: Aikaisempien vuosien virheiden korjaaminen tilinpäätöksessä
6.3.2012

Lausunto 104/2012: Lausunto kehittämishankkeen kustannusten ja hankkeeseen saadun valtionavustuksen kirjaamisesta
17.2.2012

Lausunto 103/2012: Lomapalkkavelan kirjaaminen vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen
24.1.2012
HUOM! Kumottu 8.1.2019 ja korvattu lausunnolla 120/2019

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2011

Lausunto 102/2011: Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin
29.11.2011

Lausunto 101/2011: Investointihyödykkeen valmistuksen kirjanpidollinen käsittely
4.10.2011

Lausunto 100/2011: Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. elinkaarimallissa
31.5.2011

Lausunto 99/2011: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011 soveltamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
17.5.2011

Lausunto 98/2011: Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa
22.3.2011

Lausunto 97/2011: Kunnan kaatopaikan ennallistamiskustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä
8.3.2011

 

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2010

Lausunto 96/2010: Rahoitusomaisuusosakkeiden arvostaminen ja arvonmuutosten kirjaaminen
2.11.2010

Lausunto 95/2010: Poistosuunnitelman tarkistaminen
17.5.2010

Lausunto 94/2010: Maankäyttösopimusten kirjanpitokysymyksiä
20.4.2010

Lausunto 93/2010: Valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja elatustuen takaisinperinnän palautusten käsittely kunnan kirjanpidossa
23.2.2010

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot, 2000-luku

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2009

Lausunto 92/2009: Kuntayhtymän perustamiseen liittyvistä kirjanpidollisista menettelyistä
15.12.2009

Lausunto 91/2009: Rakennuksen purkamismenojen kirjaaminen
21.4.2009

Lausunto 90/2009: Tilinpäätös ja konsernitilipäätös kuntaliitoksen jälkeen
7.4.2009

Lausunto 89/2009: Kunnallisten yhteisöjen omien eläkkeiden eläkevastuun arvioimisesta
7.4.2009

Lausunto 88/2009: Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen kirjaaminen
23.2.2009

Lausunto 87/2009: Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa
23.2.2009

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2008

Lausunto 86/2008: Kunnan kirjanpidon valvonnasta
7.10.2008

Lausunto 85/2008: Saman yhtiön osakkeiden vaihtokauppa kahden kunnan kesken
7.10.2008

Lausunto 84/2008: Lausunto samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa
24.6.2008

Lausunto 83/2008: Lausunto konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus kuntajaon muutoksen kohteena olevissa kunnissa
3.3.2008

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2007

Lausunto 82/2007: Lausunto takauskeskuksen jäsenyydestä koituvien takausvastuiden ilmoittamisesta kuntien tilinpäätöksessä
4.12.2007

Lausunto 81/2007: Lausunto kuntajaon muutoksen kirjanpidollisesta käsittelystä
23.10.2007

Lausunto 80/2007: Valtion aluekehitysvarojen ja EU:n rakennerahastovarojen kirjanpidollinen käsittely maakunnan liiton kirjanpidossa
3.4.2007

Lausunto 79/2007: Lausunto konsernisuhteen muodostumisesta kuntakonsernissa
20.3.2007

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2006

Lausunto 78/2006: Lausunto kuntalaskutuksesta terveydenhuoltopiirissä
28.11.2006

Lausunto 77/2006: Lausunto kertyneiden alijäämien kattamisesta peruspääomasta
14.11.2006

Lausunto 76/2006: Lausunto kuntayhtymän oman rahaston kartuttamisesta ja käyttämisestä
31.10.2006

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2005

Lausunto 75/2005: Lausunto kuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjaamisesta kaupungin liikelaitoksena toimivan pelastuslaitoksen ja luovuttajakuntien kesken
20.12.2005

Lausunto 74/2005: Lausunto säästövakuutuksen kirjanpitokäsittelystä
7.12.2005

Lausunto 73/2005: Lausunto suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisesta osittaisena taikka kokonaan kirjaamatta jättämisestä joinakin vuosina
7.12.2005

Lausunto 72/2005: Lausunto erillisen seutuhallinnon yhdistelemisestä kaupungin konsernitilinpäätökseen
7.12.2005

Lausunto 71/2005: Lausunto määräalojen ja rakennusten vaihdon kirjaamisesta
7.12.2005

Lausunto 70/2005: Lausunto maankäyttösopimuksista saatavien tulojen kirjaamisesta
25.10.2005

Lausunto 69/2005: Lausunto vuokratun ja myöhemmin ostettavan osakehuoneiston hankintahinnan ja korjauskustannusten sekä teollisuushallin varastotilan hankintahinnan aktivoinnista
23.9.2005

Lausunto 68/2005: Lausunto Kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta
3.5.2005

Lausunto 67/2005: Maankäyttösopimuksen käsittelystä kirjanpidossa
22.2.2005

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2004

Lausunto 66/2004: Lausunto kuntien yhdistymisavustusten kirjaamisesta
31.8.2004

Lausunto 65/2004: Lausunto liittymismaksujen kirjaamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
31.3.2004

Lausunto 64/2004: Lausunto suoriteperusteen tunnusmerkeistä ja investointimenon käsittelystä talousarvion toteutumisvertailussa
17.2.2004

Lausunto 63/2004: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2003

Lausunto 62/2003: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

Lausunto 61/2003: Lausunto myyntivoiton realisoitumisesta tontin apporttiluovutuksen yhteydessä
18.2.2003

Lausunto 60/2003: Lausunto kuntayhtymän tuloslaskelmakaavan mallista ja tuloverojen merkitsemisestä tuloslaskelmaan
22.1.2003

 

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2002

Lausunto 59/2002: Lausunto yrityssaneerauksen yhteydessä syntyneiden kaupungin luottotappioiden kirjauskypsyydestä ja kirjaustavasta,
17.12.2002

Lausunto 58/2002: Lausunto eräiden vuoden lopun palkkojen jaksottamisesta
17.12.2002

Lausunto 57/2002: Lausunto osinkotulon ennakkokirjauksesta
24.9.2002

Lausunto 56/2002: Lausunto osakkeiden ja osuuksien arvostuksesta
24.9.2002

Lausunto 55/2002: Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisesta
10.9.2002

Lausunto 54/2002: Lausunto kunnallisverotulojen kirjaamisohjeen muuttamisesityksestä
27.8.2002

Lausunto 53/2002: Lausunto verotulojen kirjaamisesta kunnan vuoden 2001 tilinpäätökseen
10.4.2002

Lausunto 52/2002: Lausunto kaatopaikan jälkihoitoon liittyvien kustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä
12.2.2002

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2001

Lausunto 51/2001: Lausunto sulautumisen yhteydessä saatavien pörssiyhtiön osakkeiden käsittelystä
16.3.2001

Lausunto 50/2001: Lausunto purkautuneen kuntayhtymän aiheuttamista kirjauksista
16.3.2001

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2000

Lausunto 49/2000: Lausunto käyttöomaisuuden arvonalennuksen käsittelystä
28.11.2000

Lausunto 48/2000: Lausunto lahjoituksen kirjanpidollisesta käsittelystä
Lausunto annettu 28.11.2000 ja kumottu 13.9.2016

Lausunto 47/2000: Lausunto kuntayhtymän peruspääoman ja jäsenkunnan kuntayhtymäosuuden kirjaamisesta
28.11.2000

Lausunto 46/2000: Lausunto verotulojen kirjaamisesta kunnan tilinpäätökseen
28.11.2000

Lausunto 45/2000: Lausunto kahden koulutuskuntayhtymän fuusion yhteydessä esitetyn peruspääoman korotuksen kirjaamisesta
2.4.2000

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot, 1990-luku

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1999

Lausunto 44/1999: Lausunto kuntayhtymäosuuden valtionosuudesta johtuvan muutoksen käsittelystä vuoden 1999 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
16.11.1999

Lausunto 43/1999: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen
16.11.1999
kumottu ja korvattu lausunnolla 120/2019

Lausunto 42/1999: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta potilasvahinkovastuun kirjanpitokäsittelyssä
16.11.1999

Lausunto 41/1999: Lausunto hakemukseen tytäryhteisön tilikauden poikkeamiseksi emoyhteisön tilikaudesta
2.11.1999

Lausunto 40/1999: Lausunto työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuumaksujen kirjaamisesta
19.10.1999

Lausunto 38/1999: Lausunto konsernitaseen laadinnasta
4.3.1999

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1998

Lausunto 37/1998: Lausunto eräistä kuntien ja kuntayhtymien 1998 ja 1999 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvistä asioista
8.12.1998

Lausunto 36/1998: Lausunto ylijäämän palauttamisesta kuntayhtymässä
27.10.1998

Lausunto 35/1998: Lausunto suunnitelman mukaisen poistojärjestelmän noudattamisesta
1.9.1998

Lausunto 34/1998: Lausunto kuntayhtymän kehittämisrahaston käsittelystä kirjanpidossa
18.8.1998

Lausunto 33/1998: Lausunto kuntayhtymän käyttöomaisuuden luovuttamisesta johtuvista kirjauksista kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa
28.5.1998

Lausunto 32/1998: Lausunto yhteisöille myönnettyjen avustusten kirjaamisesta
11.5.1998

Lausunto 31/1998: Lausunto mietinnöstä "Kuntien ja kuntayhtymien oman pääoman ja talouden tasapainottamisen säätely kuntalaissa"
27.4.1998

Lausunto 30/1998: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kirjanpitokirjojen ja tositeaineiston koneellisesta säilyttämisestä
30.3.1998

Lausunto 29/1998: Lausunto potilasvahinkovastuun käsittelystä vuoden 1997 tilinpäätöksessä
16.3.1998

Lausunto 28/1998: Lausunto kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä yhdistämiskirjauksista kunnan kirjanpitoon
23.2.1998

Lausunto 27/1998: Lausunto koskien kuntayhtymän investoinnin hankintamenon valtionosuuden ja sitä vastaavan suorituksen jäsenkunnalle kirjaamista
23.2.1998

Lausunto 26/1998: Lausunto uuden kirjanpitolain ja -asetuksen soveltamista koskevasta aikataulusta
30.3.1998

Lausunto 25/1998: Lausunto säätiön yhdistelemisestä kaupungin konsernitilinpäätökseen
11.2.1998

Lausunto 24/1998: ei julkaistu, toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

Lausunto 23/1998: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisessa tilinpäätökseen, lausunto annettu 26.1.1998
26.1.1998

Lausunto 22/1998: Lausunto jäsenkuntien palautus- ja lisäkantomaksuosuuksien sekä käyttöomaisuuden poistojen käsittelystä kuntayhtymän tilinpäätöksessä
21.1.1998

Lausunto 21/1998: Lausunto kuntayhtymän tilinpäätöksestä
8.1.1998

Lausunto 20/1998: Lausunto menon- ja tulonoikaisuerien kirjaamisesta
8.1.1998

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1997

Lausunto 19/1997: Lausunto investoinnin jälkirahoitteisen valtionosuuden käsittelystä kirjanpidossa
15.12.1997

Lausunto 18/1997: Lausunto poikkeuksellista tilikautta soveltaneen tytäryhteisön yhdistelemisestä kunnan konsernitilinpäätökseen
15.12.1997

Lausunto 17/1997: Lausunto koulukiinteistön hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden käsittelemisestä kirjanpidossa
15.12.1997

Lausunto 16/1997: Lausunto koulutuskuntayhtymän vastikkeetta saaman käyttö- ja vaihto-omaisuuden kirjaamisesta
15.12.1997

Lausunto 15/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kuntayhtymän poistojen käsittelyssä
15.12.1997

Lausunto 14/1997: Lausunto kuntayhtymän investointimenon valtionosuuden käsittelystä jäsenkunnan kirjanpidossa
15.12.1997

Lausunto 13/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kaupungin omistamien tonttien arvostuksessa avaavassa taseessa
20.10.1997

Lausunto 12/1997: Lausunto aravalainan pääomittuvan korkoa vastaavan arvostuserän käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
1.10.1997

Lausunto 11/1997: Lausunto EU-tukien arvonlisäveron kirjaamisesta
1.10.1997

Lausunto 10/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta vaihto-omaisuuden arvostuksessa
6.6.1997

Lausunto 9/1997: Lausunto luonnos kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain muuttamiseksi
29.5.1997

Lausunto 8/1997: Lausunto potilasvakuutusmaksuihin liittyvän lainan käsittelystä sairaanhoitopiirinkuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
24.2.1997

Lausunto 7/1997: Lausunto lahjoitusrahaston kirjanpidollisesta käsittelystä
7.2.1997

Lausunto 6/1997: Lausunto kiinteistöyhtiön osakkeiden ja lisäsijoituksen merkitsemisestä kuntayhtymän taseessa
7.2.1997

Lausunto 5/1997: Lausunto avustuksen ja sen perustana olevan leasingmaksun käsittelystä kirjanpidossa
7.2.1997

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1996

Lausunto 4/1996: Lausunto kuntakohtaisten sairaansijojen poistamisesta johtuvien lainaerien käsittelystä kunnissa ja kuntayhtymissä 1.1.1997 alkaen
15.11.1996

Lausunto 3/1996: Lausunto ns. vanhoista eläkkeistä aiheutuvien vastuiden arvonmäärityksestä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
16.9.1996
Kumottu ja korvattu lausunnolla 89/2009

Lausunto 2/1996: Lausunto kirjanpitolain muutosehdotuksesta
8.7.1996

Lausunto 1/1996: Lausunto vastikkeetta saadun käyttöomaisuuden käsittelyä koskevaan poikkeushakemukseen
17.6.1996

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.