ARTTU2-tutkimusohjelma

Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA)

Osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa on toteutettu uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA-tutkimus) 2016-2017. Sen avulla on saatu säännöllisesti ajantasaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta sekä tulevaisuuden kunta -reformista. REA-tutkimuksella on yhtymäkohtia muun muassa Kuntaliiton muutostukiohjelmaan ja Kunnat 2021 -ohjelmaan.

REA-tutkimus käynnistyi syksyllä 2016 ja se jatkui vuoden 2017 loppuun asti. Tutkimus toteutettiin monitahoarviointina. Tutkimusaineistoina on käytetty muun muassa uudistusten valmisteluasiakirjoja, kyselyaineistoja ja ryhmähaastatteluja.

 

REA-tutkimuksen kohteet

REA-arviointitutkimus sisältää yhdeksän arviointikohdetta. Ne liittyvät kiteytetysti sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan uudistusprosesseihin, uudistusten onnistumisiin ja kehittämisehdotuksiin sekä uudistusten vaikutusten tarkasteluun.

Reaaliaikaisen arviointitutkimuksen kohteet ovat: 

1. Uudistusten johtaminen
2. Uudistusten aikataulu
3. Uudistusten ilmapiiri
4. Uudistusten lainsäädäntö
5. Uudistusten viestintä 
6. Uudistusten muutostuki
7. Uudistusten onnistumiset
8. Uudistusten kehittämisehdotukset
9. Tulevaisuuden kunnat 

REA1

REA-tutkimuksen työsuunnitelma 2016-2017

REA-tutkimus käynnistettiin syksyllä 2016 uudistusten lähtökohtatilanteen ja toimijakentän kartoituksella. Keskeisenä osana reaaliaikaista arviointia toteutetaan puolivuosittain ns. REA-puntarikysely. REA-puntarin kohdejoukkona on ARTTU2-tutkimuskuntien johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat.  Ensimmäinen kysely tehtiin syys-lokakuussa 2016 ja sen tulosraportti on julkaistu Uutta ARTTU2-ohjelmasta -julkaisusarjassa. Toisen kerran REA-puntari toteutetiin syys-lokakuussa 2017 (ks. 21.9.2017 uutinen aiheesta).

REA2

Tutkimuksen toteuttajat ja yhteistyötahot

Reaaliaikaisen arviointitutkimuksen tieteellisenä johtajana toimi professori Jari Stenvall Tampereen yliopiston johtamiskoulusta. Hänen lisäkseen tutkijoina toimivat tutkija Siv Sandberg Åbo Akademista ja yliopistonlehtori Hanna Vakkala Lapin yliopistosta.

REA-tutkimuksen projektiryhmään on kuulunut tutkijoiden lisäksi:

  • johtava konsultti Anni Antila (FCG)
  • kehitysjohtaja Jarmo Asikainen (FCG)
  • erityisasiantuntija Arto Koski (KL)
  • emeritusprofessori Pentti Meklin (TaY)
  • neuvotteleva virkamies Inga Nyholm (VM)
  • tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom (KL)
  • projektiryhmän sihteerinä toimii projektikoordinaattori Miska Smolander (KL) 

 

Uutiset ja tiedotteet

 

Julkaisut

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. ARTTU2-tutkimusohjelman loppuraportti. Acta nro 273
Tässä loppuraportissa on valotettu useiden eri uudistusten ja moninaisten aineistojen kautta kuntien uudistamisen eri puolia. Mitä voimme päätellä kuntien uudistamisesta ja uudistumisesta tutkitun tiedon valossa. Tutkijat haastavat tutkitun tiedon avulla kehittämis- ja uudistustyön parissa toimivat tahot niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin ottamaan opiksi jo tehdyistä uudistuksista ja hyödyntämään tätä tietoa tulevissa uudistuksissa.

 

Navigoivat kunnat. Acta nro 270
Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta.

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018
Raportissa on analysoitu, miten kuntapäättäjät suhtautuvat kunnan rooliin, haasteisiin ja kehittämiskeinoihin tilanteessa, jossa kunnan rooli on muuttumassa mm. maakunta- ja sote-uudistuksen myötä.

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2017
Raportti tarkastelee 40 kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista omaan kuntaansa keväällä 2017. Vaikuttaako sote- ja maakuntauudistus päättäjien mielestä myönteisesti vai kielteisesti esimerkiksi kunnan talouteen, päätöksentekoon ja mahdollisuuksiin säilyä itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa? Ja mitkä asiat selittävät vaihteluja päättäjien näkemyksissä?

Kelluvat kunnat. Acta nro 265
Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta. Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv (2017).

Tässä tutkimusraportissa keskitytään arvioimaan uudistusten valmistelun tilannetta vuoden 2016 lopussa. Keskeisenä lähteenä käytetään dokumenttiaineistojen lisäksi syksyllä 2016 toteutetun REA-puntarikyselyn tuloksia. Aineistoa on täydennetty ryhmähaastatteluin, joihin osallistui kuntatoimijoita kautta maan

 

Välitilan johtaminen kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2017
Artikkeli on osa ARTTU2-tutkimusohjelman uudistuksen reaaliaikaista arviointia (REA). Tässä tarkastellaan kunnan johtamista tilanteessa, jossa kansallisen tason maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Näin ollen kunnat ovat välitilassa.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017
Osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutettava uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) seuraa sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevaisuuden kunnan valmistelua 40 tutkimuskunnan näkökulmasta. Tässä raportissa kuvataan uudistusten esivalmistelutilannetta vuonna 2016 erityisesti ARTTU2-kuntien näkökulmasta.

 

REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 12/2016
Osana ARTTU2-ohjelmaa toteutettavan reaaliaikaisen arviointitutkimuksen (REA) tarkoituksena on selvittää tulevaisuuden kunnan rakentamista sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ARTTU2-tutkimuskunnissa.

 

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.Vuosina 2011-2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi.
ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1.

Raportissa tehdään kokonaisarviointi Jyrki Kataisen hallituksen kuntiin kohdistuneiden uudistusten valmistelusta. Arviointi on tehty sekä kuntatoimijoiden että valtionhallinnon näkökulmasta. Arvioinneissa korostuu kahden keskeisen reformin eli kuntarakenneuudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu. Keskeisinä aineistolähteinä käytetään haastatteluja ja kuntiin kohdistettua kyselyä. Raportin lopussa esitetään kehi

projektiryhmän sihteerinä toimii projektikoordinaattori Miska Smolander (KL)ttämissuositukset uudistusten jatkovalmistelua varten.

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää