Yleiskirje 10/2016, Jukka Hakola, 27.10.2016

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallinnon kirjeen kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta sekä ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen.

​Vuoden 2017 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään torstaina marraskuun 17. päivänä 2016. Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. Vuoden 2017 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2017 ennakkoperinnässä vuoden 2016 veroprosenttia koko vuoden ajan.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosentit merkitään lomakkeelle prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos yleisen, vakituisen asuinrakennuksen ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien lisäksi muita prosentteja ei ole määrätty erikseen, lomakkeelle merkitään asianomaisiin kohtiin teksti "ei määrätty". Jos yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi on määrätty 0,00, niin asianomaiseen kohtaan lomakkeelle merkitään nolla.

Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2017. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 174/2016 sisällön ensimmäisessä käsittelyssä 26.10.2016 (eduskunnan toinen käsittely tämän hetkisen tiedon mukaan 8.11.2016) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin sekä siihen, että kuntien on jatkossa määrättävä erikseen kiinteistöveroprosentti myös muille kuin vakituisille asuinrakennuksille. Myös kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi.

 

Hallituksen esityksen 174/2016 perusteella vuodelle 2017 muutetaan kiinteistöverolain 11, 12, 12 a, 12 b, 13 pykäliä siten, että:

 

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–1,80 %
  • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–0,90 %
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–1,80 %. Hallituksen esityksen mukaan muiden kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin määrääminen on aiemmasta poiketen pakollista kaikissa kunnissa. Lisäksi kytkös varsinaisen asuinrakennuksen ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen  kiinteistöveroprosentin välillä poistetaan. 
  • KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosentiksi.
  • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ala- ja ylärajaa korotetaan siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan määrätävälillä 2,00–6,00.

 

Ilmoitus tulee tehdä välittömästi valtuuston päätettyä asiasta. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella ilman pöytäkirjaliitteitä. Verohallinnon kirje ja ilmoituslomake ovat Kuntaliiton Internet-sivuilla: kunnat.net > Kuntatalous > Ajankohtaista.

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ORSI-ilmoitukset@vero.fi tailähetetään postitse osoitteeseen Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, PL 265,40101 Jyväskylä.

Ilmoituksesta pyydetään lähettämään kopio Tuija Valkeiselle Kuntaliittoon sähköpostitse osoitteeseen etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi tai postitse osoitteeseen Tuija Valkeinen, Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:
Jukka Hakola, puh. 050 411 7112
Benjamin Strandberg, puh. 050 594 0603

 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Reina
varatoimitusjohtaja 

Ilari Soosalu
johtaja, kuntatalous

 

 

Liitteet

Verohallinnon kirje kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta 

Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2017

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista