Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta säädösvalmistelun kuulemisohjeiksi. Ohje koskisi lakien, asetusten ja oikeussisältöjä sisältävien määräysten valmistelua jatkossa ja mahdollisuuksien mukaan myös käynnistyvissä hankkeissa. Kuulemisohje on tarkoitus antaa

Eduskunnan suuri valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa asiakirjasta E 23/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission paremman sääntelyn paketti sekä asiakirjasta E 113/2013 vp Valtioneuvoston selvitys EU-lainsäädännön ja lainsäädäntöehdotusten arvioinnista Suomen kannalta. ​Suomen

​Kuntaliitto kiittää kuulemispyynnöstä ja esittää lausuntonaan lausunnon, joka jakaantuu kahteen osioon, teemana olevaan tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen ja kuntatalouden yleisiin kehitysnäkymiin. OSIO 1: Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Kuntaliitto on erittäin tyytyväinen

​ Yleistä Esityksen mukaan jokaisella lapsella olisi oikeus saada varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa vähintään 20 tuntia viikossa. Lapsella ei olisi automaattisesti oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella olisi

Kuntarakennelaki esitetään muutettavaksi siten, että laista kumottaisiin ne säännökset kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksiä sekä selvityksen määräaikoja. ​Yhdistymisavustuksen maksaminen ei enää

Valvira on valmistellut talousvesiasetuksen soveltamisohjeen laaja-alaisessa työryhmässä, jossa edustettuina ovat olleet myös kuntien valvontaviranomaiset ja vesilaitokset. ​ Terminologian johdonmukaisuutta olisi syytä vielä tarkistaaa. Soveltamisohjeen II osassa kä­sitellään kohdassa 12.2

​Lausuntopyyntönne 29.10.2015 Valtioneuvoston kanslian yhteyteen on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus perustaa itsenäinen ja riippumaton lainsäädännön arviointineuvosto. Tarkoituksena on kehittää lainvalmistelun laatua ja erityisesti parantaa lainsäädännön vaikutusten

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2014 oli 10,68 senttiä ja 10,88 senttiä vuodelta 2015 (yleiskirje 26.11.2013, 20/80/2013). Kuntaliitto ja Teosto ovat 22.10.2015 allekirjoitetun neuvottelumuistion

​Lausuntopyyntö Työ- ja elinkeinoministeriö on 7.10.2015 pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä ja yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain kumoamisesta. Esitys on valmisteltu työ- ja

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 - 2019 maahanmuuton ja kotouttamisen näkökulmasta. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että Suomi antaa korkeatasoista kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Suomessa valtiolla on