Yleiskirje 6/80/2005, Heli Liikkanen/eg, 11.3.2005

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman rahoitushaku avautuu kaikille kunnille

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman rahoitushaku avautuu kaikille kunnille

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöhön 3,935 milj. euroa vuosille 2005–2007. Kunnat/kaupungit voivat hakea rahoitusta yhteistyöhankkeiden toteutusta varten keskimäärin 100 000 euroa/vuosi. Mikäli kunnalla ei ole valmiita yhteistyön toteuttamissuunnitelmia, hankkeiden suunnittelua varten voi hakea suunnitteluavustusta, jonka määrä on enintään 20 000 euroa. 
Ohjelman www-sivuilta löytyvät myös hakulomakkeet ja -ohjeistukset: www.kunnat.net/north-south.

Tulemme myös mielellämme kertomaan kuntaanne lisätietoja ohjelmasta. Ottakaa yhteyttä!

 

Lisätietoja:
Heli Liikkanen, puh. (09) 771 2551 
Arja Puukko, puh. (09) 771 2239

 

Tiedoksi
Maakuntien liitot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyö-ohjelman rahoitushaku avautuu kaikille kunnille

Ohjelma on jatkoa vuosina 2002–2004 toteutetulle ohjelman pilottivaiheelle. Ulkoministeriön rahoittamassa ja Kuntaliiton koordinoimassa ja hallinnoimassa ohjelmassa oli pilottivaiheessa mukana 8 suomalaista kuntaa ja 6 etelän kuntaa. Vuosina 2005–2007 haku avautuu kaikille Suomen kunnille. Ohjelman maantieteellisenä alueena vuosina 2005–2007 etelässä on Saharan eteläpuolinen Afrikka.
Kuntien toimintaympäristö on muuttunut yhä kansainvälisemmäksi. Kansainvälinen yhteistyö on entistä tärkeämpää myös Euroopan ulkopuolisten alueiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö mm. tukee kuntien edellytyksiä varautua globaaleihin muutosprosesseihin.

Ohjelma tukee Suomen ja etelän kuntien/paikallishallintojen tasa-arvoista, samantasoisten vertaisorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Kuntien yhteistyö voi sisältää tietojen ja taitojen vaihtamista (kollegoiden välistä yhteistyötä) sekä käytännön hankkeita. Sekä pohjoisen että etelän kunnissa ovat ajankohtaisia samankaltaiset kysymykset, kuten kuntalaisten osallistuminen suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä julkisten peruspalveluiden järjestäminen. Paikallistasolla tarvitaan riittävän vahvoja yksiköitä, kuntia, pitämään huolta kuntalaisista sekä yhteiskuntiensa kehittämisestä. 
Yhteistyöohjelman tavoitteena on lisätä kehitysmaan paikallishallinnon omaa kykyä selvitä kunta- ja kaupunkikehityksestään sekä peruspalveluiden tuottamiseen liittyvästä vastuusta. Suomalaisissa kunnissa tavoitteena on johdonmukaisuuden edistäminen kunnan muun toiminnan ja kehitysmaayhteis-työn välillä. Lisäksi tuetaan yhteistyöhankkeisiin liittyvää kansainvälisyyskasvatustyötä ja suvaitsevaisuustyötä.
Tukea voidaan myöntää kuntien toimialojen eli julkisten palveluiden (sosiaali-, terveys-, opetus-, tekninen infrastruktuuri-, ympäristö-, kulttuuri- ja elinkeinotoimi sekä kirjastotoimi jne.) toimintoihin, jotka edistävät jotakin seuraavista tavoitteista: köyhyyden vähentäminen; ympäristöuhkien torjuminen; tasa-arvon, kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistäminen; hyvän hallinnon edistäminen sekä konfliktien ehkäiseminen. Tuettava hanketoiminta voi sisältää esimerkiksi koulutusta, kunnan viranhaltijoiden ja/tai luottamushenkilöiden työvaihtoa, tiedotusta, pieninvestointeja tai teknistä yhteistyötä.

Toimijoiksi ohjelmaan voidaan Suomessa hyväksyä kunnat ja kaupungit sekä muut paikallishallintotasoa edustavat toimijat, kuten kuntayhtymät, seutukunnat ja maakuntien liitot. Etelässä voidaan ohjelmaan hyväksyä kuntien lisäksi maan lainsäädännöstä riippuen esimerkiksi piirikunnat.  
Kunnat voivat hakea hankkeiden toteuttamista varten vuosittain keskimäärin 100 000 euroa.

 

Suunnitteluavustus on enintään 20 000 euroa. Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä omarahoitusosuutta.
Suunnitteluavustusta voi hakea kerran ohjelmakautta kohden (nykyinen ohjelmakausi on 2005–2007, edellinen ohjelmakausi oli 2002–2004). Pilottikunnat voivat hakea myös suunnitteluavustusta 15.3 lähtien. Pilottikuntien hakiessa suunnitteluavustusta ne voivat hakea suunnittelun aiheuttamia kuluja takautuvasti 1.1.2005 lähtien. Suunnitteluavustusta pilottikunnille myönnettäessä on mahdollista myöntää kuluja vuoden alusta lähtien. Tämä voidaan ottaa huomioon toteuttamisavustusta myönnettäessä.

Hankkeen rahoitusta varten on vuonna 2005 neljä hakuaikaa: ensimmäinen hakuaika päättyy 15.3., toinen 15.5., kolmas 15.8. ja neljäs 15.11. Kunta voi erikseen sovittaessa jättää hakemuksen myös muina aikoina. Uusien hakijoiden olisi kuitenkin hyvä ilmoittaa ohjelman yhteyshenkilöille kiinnostuk-sensa niin pian kuin mahdollista. Rahoitusta myönnetään uusille hakijoille sitä mukaan kun ne täyttävät ohjelman kriteerit.

SUOMEN KUNTALIITTO

Heikki Telakivi 
kansainvälisten asiain johtaja 

Heli Liikkanen
pohjoisen ja etelän yhteistyökoordinaattori

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista