Yleiskirje 4/80/2011, Sami Uotinen/aha, 4.3.2011

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset

Kotikuntalakia ja sosiaalihuoltolakia on muutettu 1.1.2011 voimaan tulleilla laeilla (1377/2010 ja 1378/2010). Muutoksilla on helpotettu pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuutta vaihtaa kotikuntaa.

Kotikuntalakiin lisätyn uuden 3 a §:n mukaan pitkäaikaisessa, eli yli vuoden kestävässä, hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan vaihto-oikeus. Oikeus koskee henkilöitä, jotka ovat viranomaispäätöksen perusteella sijoitettu laitoshoitoon, perhehoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla kotikuntansa ulkopuolelle.

Sosiaalihuoltolain 16 a §:n perusteella henkilöllä, joka ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi ei kykene asumaan itsenäisesti, on oikeus hakea palveluja ja hoitopaikkaa myös muusta kuin kotikunnastaan. Kunnan tulee käsitellä hakemus ja tehdä palvelua koskeva päätös. Saatuaan palveluja koskevan myönteisen päätöksen hakija voi muuttaa kyseiseen kuntaan. Kunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnan ulkopuolelta tulevien sekä omankuntalaisten hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun.

Sekä kotikuntalain 3 a §:ssä tarkoitettuihin että sosiaalihuoltolain 16 a §:n mukaisiin tilanteisiin liittyy kuntien välinen kustannusten korvausjärjestelmä. Sosiaalihuoltolain 42 b §:n mukaan vastuu kunnan päätökseen perustuvan perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista kustannuksista säilyy muuton jälkeen henkilön aiemmalla kotikunnalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet liitteenä olevan soveltamisohjeen kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutoksiin liittyen. Ohjeessa on käsitelty myös kuntien välistä kustannusten korvausjärjestelmää.

Lisätietoja:
Sami Uotinen, puh. 09 771 2623
Tero Tyni, puh. 09 771 2246
Jouko Heikkilä, puh. 09 771 2081
Jaana Viemerö, puh. 09 771 2303
Eevaliisa Virnes, puh. 09 771 2364
Mika Paavilainen, puh 09 771 2429

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen
varatoimitusjohtaja

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Asiakirjalähteet
Hallituksen esitys eduskunnalle kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta HE 101/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö 27/2010

Liite
Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalvelua tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa​

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista