Yleiskirje 12/80/2011, Björn Tötterman/eg, 20.6.2011

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 nettokuluista

Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2010 nettokuluista olivat yhteensä 3.749.446,46 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %. 
 

​Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 495.045,46 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot:
Timo Leivo, puh. (09) 771 2007
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi   
Markku Jalonen, puh. (09) 771 2500
etunimi.sukunimi@kuntatyonantajat.fi 

Liite 
Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2010

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista 2010

Suomen Kuntaliitto on perinyt vuonna 2010 kuntien maksuosuusennakot Kunnallinen työmarkkinalaitoksen toimintaa varten Kuntaliiton valtuuston 3.12.2009 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 4.068.000 euroa. Kuntaliiton valtuuston päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 80 % talousarvion mukaisesta summasta.

Kuntaliiton valtuusto on 9.6.2011 hyväksynyt Suomen Kuntaliiton 2010 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tuotot ja kulut. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista olivat yhteensä 3.749.446 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 495.045,46 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan kunnille / peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma   

toimitusjohtaja

 

Timo Leivo
talous- ja hallintojohtaja

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista