Yleiskirje 13/80/2013, Sami Uotinen, Eevaliisa Virnes/aha, 28.6.2013

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli ns. vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013.

​Lain tarkoitus on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista ja parantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen.

Lain tavoitteisiin tähdätään kolmenlaisin keinoin:

  1. säännöksillä kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta (2 luku)

  2. säännöksillä iäkkään henkilön palvelutarpeiden arvioimisesta ja niihin vastaamisesta (3 luku)

  3. säännöksillä palvelujen laadun varmistamisesta sellaisissa toimintayksiköissä, joissa järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille (4 luku).

Vanhuspalvelulaki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja painottuu sosiaalihuoltoon. Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty uusista lakisääteisistä palveluista. Vanhuspalvelulain kustannukset ovat vuositasolla arviolta 151 miljoonaa euroa, josta valtionosuus on 82 miljoonaa euroa.

Pääosa lain säännöksistä sovelletaan välittömästi lain voimaantultua 1.7.2013. Kuitenkin lain 5,6 ja 11 §:ää sovelletaan vuoden 2014 alusta ja 10, 17 ja 23 §:ää vuoden 2015 alusta.

Liitteenä oleva muistio on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä.

Lisätiedot:
Sami Uotinen, puh. 050 341 3349
Eevaliisa Virnes, puh. 050 357 3478

SUOMEN KUNTALIITTO

Tuula Haatainen

varatoimitusjohtaja

 

Tarja Myllärinen

johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Asiakirjalähteet

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
Hallituksen esitys Eduskunnalle 160/2012
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2012 vp
Eduskunnan vastaus EV 162/2012 vp

 

Liite
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista