Yleiskirje 9/2016, Mervi Kuittinen, 19.8.2016

Kuntaliiton sääntömuutos

Kuntaliiton sääntöjä on muutettu. Muutos koskee mm. Kuntaliiton ylimmän päättävän toimielimen, valtuuston (jatkossa valtuuskunta), valintatapaa.

​Jatkossa Kuntaliiton jäsenet, kunnat ja kaupungit, suorittavat valtuuskunnan vaalin nk. jäsenäänestyksenä kuntavaalien jälkeen kuntavaalivuoden loppupuoliskolla. Kuntavaalien 2017 jälkeen ei siten pidetä yhdistyksen varsinaista kokousta, kuntapäiviä.

Valtuuskunnan vaalin toimittamista varten kunnille lähetään tarkemmat ohjeet ennen vaaleja vuonna 2017.

Sääntöihin on tehty muitakin muutoksia.

Lisätiedot:

Jari Koskinen, toimitusjohtaja puh. 09 771 2000

Timo Leivo, talous- ja hallintojohtaja puh. 09 771 2007

 

Liite

Kuntaliiton säännöt
Kuntaliiton valtuuskunnan vaali ja työjärjestys

Kuntaliiton sääntömuutos

Uudet säännöt ja valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Kuntaliiton valtuusto päätti kokouksessaan 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja hyväksyi sääntöjä täydentävän valtuuskunnan vaali-  ja työjärjestyksen kokouksessaan 27.5.2016.

Valtuuskunnan kokoonpano ja vaalipiirijako

Kuntaliiton ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi muuttuu valtuuskunnaksi. Sääntömuutoksella on luovuttu yhdistyksen varsinaisen kokouksen, Kuntapäivien, järjestämisestä. Tämän johdosta yhdistyksen valtuuskunnan valintatapaa on muutettu.

Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja kunnan valtuutettuja. Valtuuskunnan toimikausi vastaa kuntavaalikautta. Jatkossa Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenistä 66 valitaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna järjestettävissä vaaleissa (vaalipiiripaikat). Tämä valtuuskunnan vaali toimitetaan kussakin Kuntaliiton jäsenenä olevassa kunnassa (jäsenäänestys). Lisäksi valtuuskuntaan valitaan yhdeksän jäsentä tasauspaikoilta.  Ahvenanmaan maakunnasta valitaan lisäksi yksi jäsen.

Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalipiireittäin, jotka määräytyvät siten kuin vaalilaissa (714/1998) säädetään maan jakamisesta vaalipiireihin eduskuntavaalia varten. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä Kuntaliiton valtuuskuntaan vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Valtuuskunnan jäsenillä ei ole henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuuskunnan jäsenille valitaan varajäseniä jokaisen valtuuskunnan vaalipiirikohtaisessa vaalissa esiintyneen ehdokaslistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin ehdokaslistalta on valittuja jäseniä.

Valtuuskunta on Kuntaliiton ylin päättävä toimielin. Valtuuskunta valitsee mm. Kuntaliiton hallituksen. Hallituksen kokoonpanoon ei ole tehty muutoksia. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa kuntavaalien suhteellisuusperiaatteen mukaisesti puolueiden tai muiden ryhmien edellisissä kuntavaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimääriä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. Hallituksen puheenjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja.

Muita Kuntaliiton toimielimiä ovat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, josta säädetään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetussa laissa (254/1993), ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta. Sääntömuutoksen jälkeen uusia toimielimiä ovat vaalilautakunta sekä vaalipiirikohtaiset kuntapäivät.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat vuonna 2017 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä.  Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Kunnassa suoritetun vaalin tulos ilmoitetaan Kuntaliittoon sähköisesti. Vaalien ajankohta on kuntavaalivuonna 15.11–31.12.

Vaalin käytännön suorittamista varten Kuntaliiton organisaatioon valitaan jatkossa vaalilautakunta. Vaalilautakunta mm. ohjeistaa vaalit.

Toinen uusi toimielin on vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, joissa Kuntaliiton ao. vaalipiirin jäsenkunnat nimeävät valtuuskunnan vaalia varten ehdokaslistat, jotka Kuntaliiton vaalilautakunta vahvistaa.

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät pidetään kuntavaalivuoden 1.9.–20.10 välisenä aikana. Kutsu josta ilmenee vaalipiirikohtaisesti tilaisuuden aika ja paikka lähetetään kuntiin erikseen keväällä 2017. Kunnat nimeävät edustajansa vaalipiirikohtaisille kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti:

  • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja.

  • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa.

  • Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa.

  • Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.

Kuntaliiton vaalilautakunta laatii vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän, joka toimitetaan kunnille. Kuntaliiton valtuuskunnan vaali suoritetaan kunnassa, siten että äänestys tapahtuu vaalipiirikohtaisia ehdokaslistoja äänestämällä. Suhteellinen vaali suoritetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Kunnalla on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä, joka määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin vaalitulos saatetaan vastaamaan listojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä. Valtuuskunnan vaalien lopullinen tulos saadaan laskemalla yhteen kunkin vaalipiirin vaalipiiripaikat ja tasauspaikat.

Vaalien toimittamisesta ja ehdokasasettelusta on Kuntaliiton sääntöjä tarkentavat määräykset Kuntaliiton vaali- ja työjärjestyksessä. Kuntaliitto ohjeistaa kuntia hyvissä ajoin ennen vaalia vaalin toimittamisesta.

Muita sääntömuutoksia

Uusissa säännöissä mahdollistetaan yhteistyöjäsenyydet. Kuntaliiton yhteistyöjäseninä voivat olla kuntayhtymät sekä kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhteistyöjäsenet saavat samat palvelut kuin Kuntaliiton jäsenkunnat. Yhteistyöjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettaa ehdokkaita liiton toimielimiin.

Yhdistyksen jäsenmaksun taso määräytyy valtuuskunnan päätöksellä jatkossa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen valtuuskunta vahvistaa ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan jäsenmaksun seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Vuosittaista jäsenmaksua muutetaan samassa suhteessa kuin kuntien maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot ovat keskimäärin muuttuneet neljän edellisen vuoden aikana.

Lisäksi säännöissä on tehty mm. tarkentavia muutoksia Kuntaliiton valtuuskunnan ja hallituksen omaisuuden hoitoa koskevaan toimivaltaan.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Jari Koskinen 
toimitusjohtaja

Timo Leivo
talous- ja hallintojohtaja

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää