Tervetuloa kunnan tulevaisuuteen!

Kuntien digikehittäminen

Digitalisaatio avaa kunnille mahdollisuuden säilyttää toimintakykynsä ja elinvoimansa tulevaisuuden Suomessa. Se tarjoaa välineitä järjestää kunnan rakenteita tavalla, joka tukee ja sujuvoittaa kunnan arkea. Digitalisaatio on sekä ajattelutavan että toimintatavan syvällinen muutos. Se koskettaa kaikkia kunnan toimijoita ja kuntalaisia.

Kuntaliiton roolit kuntien digikehitystyössä

Kuntaliitto on kuntien vaikuttava ja ratkaisukeskeinen kumppani digikehityksen edistämisessä. Roolimme kuntien digikehitystyössä ovat tuntija, tekijä ja kannustaja.

Digikehitystyön tuntijan roolissa Kuntaliitto toteuttaa edunvalvonnan tehtäväänsä. Hyödynnämme pitkän linjan asiantuntemustamme kuntakentän erityispiirteiden ymmärtämisessä ja hahmottamisessa. Tuntijan roolimme perustana ovat myös vahvat yhteiskunnalliset verkostot.

Tekijän roolissa Kuntaliitto osallistuu aktiivisesti kansallisten ja kuntien kannalta merkittävien digiratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään yhdessä kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Kuntaliitto tuottaa tekijän roolissa neuvontapalveluja ja kuntatietoa kuntia varten.

Kannustajan roolissa Kuntaliitto avaa kunnalle ja kunnan yhteistyökumppaneille näkymiä digikehityksen uusimpiin mahdollisuuksiin.

Lisätietoja Kuntaliiton digitalisaatiotavoitteista voi lukea tästä. Kunnat ja tietoyhteiskunta -uutiskirjeen voi tilata tästä.

Kuntien välinen digikehitystyö

Olemme vahvojen ja itsenäisesti toimivien kuntien maa, jossa jokaisella kunnalla on erityinen identiteettinsä. Kunnissa olemme tottuneet toimimaan yksin ja hoitamaan omat asiamme.

Kuntien tulevaisuutta määrittää kuitenkin yhteistyö ja siinä onnistuminen. Digitalisaation alueella yhteistyö mahdollistaa sekä voimien ja osaamisen yhdistämisen että digikehityksen, joka ylittää kuntarajat paikallisesti ja valtakunnallisesti. Yhdessä rakennamme entistä sujuvampaa Suomea, jossa kuntalaisella on hyvä elää.

Kuntaliitossa työskennellään päivittäin kuntien välisen kehitystyön moottorina, tukena ja inspiroijana. Verkostomme ulottuvat laajasti eri toimialoille ja yli toimialarajojen. Olemme luotettava ja vaikuttava kumppani kuntien välisessä kehitystyössä. 

Kuntien välisiä digikehityshankkeita

Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut

Yhteiset digiratkaisut on kuntien yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan hyviä digikehittämisen käytänteitä läpi kuntakentän. Verkoston pohjana ovat valtiovarainministeriön erikseen tukemat digikehityshankkeet vuosilta 2019 ja 2020. Lue lisää YD-verkostosta.

Kuntaliiton asiantuntijat: Elisa Kettunen (digikehittämisen koordinointi), Mikko Malmgren, (avoimet tuotteet ja analyysit) Laura Lyly (Klash-haastekilpailu ja tutkimus) ja Aino Lappalainen (viestintä ja verkostot)

DigiOne-oppimisen ekosysteemi

DigiOne-hankkeessa rakennetaan kansallista palvelualustaa ja ekosysteemiä koulutuspalveluille. Lue lisää.

Kuntaliiton asiantuntijat: Minna Lindberg ja Mikko Malmgren

Koulutus palveluna -verkostoprojekti

Koulutus palveluna -verkostoprojektissa yhdistetään kunnat ja koulutuksen järjestäjät ideoimaan uusia mahdollisuuksia laadukkaiden koulutuspalvelujen tarjoamiseen. Lue lisää.

Kuntaliiton asiantuntija: Irmeli Myllymäki 

Yleisten kirjastojen digimediahanke

Yleisten kirjastojen digimediahankkeen tavoitteena on luoda edellytykset yhden luukun e-kirjastolle, jossa kirjastojen kaikki lisensoitu e-aineisto on jokaisen kuntalaisen käytettävissä entistä helpommin ja tasa-arvoisemmin. Lue lisää.

Kuntaliiton asiantuntija: Johanna Selkee

Digitaalinen nuorisotyö

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke vahvistaa nuorisoalan digitalisaatioon liittyvää osaamista.

Lisätietoja digitaalisesta nuorisotyöstä ja siihen liittyvistä digikehityshankkeista kunnissa voi lukea tästä.

Kuntaliiton asiantuntija: Mari Ahonen-Walker

Rakennetun ympäristön digihankkeet

Rakennetun ympäristön digitalisaatiosta ja siihen liittyvistä digihankkeista voi lukea tästä.

Kuntaliiton asiantuntija: Päivi Tiihonen

Digikehittämisen avoimet ratkaisut

Digikehitystyössä voidaan käyttää sekä avoimeen että suljettuun teknologiaan perustuvia ratkaisuja. Monet näistä ratkaisuista voivat myös yhdistellä avointa ja suljettua teknologiaa.

Jos digitaalinen ratkaisu on kokonaan avoimeen teknologiaan perustuva, se tarkoittaa sitä, että sen kehitystyöhön pääsee mukaan. Avoimen teknologian ylläpitämiseen on monenlaisia eri tapoja, ja usein ylläpitäjiä ovat kehittäjäyhteisöt. 

Kuntaliiton avoimeen digikehittämiseen voi tutustua Kuntaliiton GitHubissa.

Kuntien digikehittämisen rahoitus ja resurssit

Kunnan toiminnan digitalisointi on riippuvaista kunnan käytössä olevista resursseista. Resursseilla tarkoitetaan rahan lisäksi myös esimerkiksi kunnassa olevaa osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kuntien digitalisaation tueksi on olemassa erilaisia rahoituskanavia. Kansallisia rahoituskanavia ovat muun muassa valtion myöntämät avustukset, kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä ja Suomen Akatemia. Kansainvälisiä rahoituskanavia löytyy EU:n puolelta ja muiden kansainvälisten organisaatioiden rahoitusohjelmista, joita ovat esimerkiksi Norden, EU:n erillisohjelmat ja EU:n alueellisesti hallinnoidut rakennerahastot.

Rahoituskanavien hakuajankohdat ja rahoitusohjelmien vaatimukset ja ehdot rahoituksen saamiselle vaihtelevat.

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä

Valtiovarainministeriö tukee kuntien digikehittämistä harkinnanvaraisesti myöntämällä valtionavustuksia kuntien digitalisaation kehittämiseen. Kunta voi hakea tällaista erityisavustusta valtiovarainministeriön järjestämässä säännöllisessä haussa, jossa on vaihtuvat digikehittämisen painopisteet. Tähän mennessä hakuja on ollut kolme, kaksi vuonna 2019 ja yksi vuonna 2020. Määrärahaa on julkisen talouden suunnitelmassa vuoteen 2023 saakka. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusrahoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusrahoituksiin sisältyy digitalisaation kehittämistä mahdollistavaa valtion rahoitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä voi hakea avustusrahoitusta.

Opetushallitus myöntää hankerahoitusta sekä henkilöstökoulutukseen kohdennettua valtionavustusrahoitusta.

Kehittämisavustusta voi hakea myös Aluehallintovirastolta. Aluehallinto myöntää avustusta muun muassa kirjastotoimeen, liikuntaan ja liikuntarakentamiseen, nuorisotyön lasten ja nuorten toimintaan ja nuorten työpajatoimintaan.

Muita resursseja kuntien digikehittämiseen

Kuntaliitto tarjoaa kuntien digikehittämiseen hyödyllisiä tuotteita ja palveluja.

Kunnissa voidaan hyödyntää digikehittämisen resursseina esimerkiksi myös Digi-ja väestötietoviraston Digituki-palveluita, VTT:n Digimaturity -työkalua, Apuadigiin-palvelua ja digitaalista oppimisympäristöä eOppivaa.

 

Laura Lyly

Etunimi
Laura
Sukunimi
Lyly
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2221
Kännykkä
+358 50 439 5068
Vastuualueet
 • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
 • Kuntien yhteiset digiratkaisut ja tuki -projekti
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntien digikehitystoimisto

Digitaalisen tiedon hyödyntäminen kunnassa

Kunta luo tietoa ja jakaa tietoa ja suuntaa toimintaansa tiedon varassa. Tietoa käytetään kunnan organisaation, talouden ja palvelujen järjestämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiedon onnistunut hyödyntäminen lisää kunnan elinvoimaisuutta ja joustavuutta myös muutoksen aikoina.

Digitalisaatio mahdollistaa kunnille entistä paremman pääsyn tietoon. Tämän myötä tietoa voidaan hyödyntää entistä paremmin kunnan kehittämisessä ja johtamisessa. Kun päätökset perustuvat arvailujen sijaan tietoon, niistä tulee perusteltuja.

Tietoa täytyy kuitenkin osata tulkita, sillä tieto itsessään ei vielä paranna päätöksentekoa. Erilaisia tietolähteitä on tärkeää myös yhdistellä toisiinsa kokonaiskuvan saamiseksi. Lisäksi tiedon hyödyntämisessä on huolehdittava tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta.

Toimialakohtainen digitalisaatio kunnassa

Rakennetun ympäristön digitalisaatio kunnassa

Kuntien tuottamat tiedot – kuten asema- ja yleiskaavat, osoitteet, tontti- ja kiinteistötiedot, rakennusrekisterin tiedot, katujen ja muun infran tiedot, 3D-kaupunkimallit – ovat rakennetun ympäristön tietojohtamisen ja tulevaisuuden älykaupunkisovellusten kivijalka.

Kuntaliitto osallistuu aktiivisena kuntien edunvalvojana ja kehittäjäkumppanina rakennetun ympäristön digitalisaatiota koskeviin digikehitys- ja lainvalmisteluhankkeisiin. Toimimme myös siltana kuntien ja valtion organisaatioiden välillä.

Keskeisiä valtakunnallisia laki- ja digikehityshankkeita tai Kuntaliiton selvityksessä olevia digiasioita ovat esimerkiksi:

MRL-kokonaisuudistus ja RYHTI-hanke

Ympäristöluvat ja valvonta

Valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän valmistelu

Liikennemerkkitietojen keruu ja julkaisu Digiroad-järjestelmään

Luonnonsuojelulain uudistaminen ja luontotiedon hallinta

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä

Lue lisää Rakennetun ympäristön digitalisaatio -sivulta.

Kuntaliiton asiantuntija: Päivi Tiihonen

Digitaalinen nuorisotyö kunnassa

Digitaalisessa nuorisotyössä digitaalisuutta hyödynnetään välineellisesti, sisällöllisesti ja toiminnallisesti sekä digitaalisissa että fyysisissä toimintaympäristöissä. Digitaalinen nuorisotyö käsittää siten esimerkiksi verkkonuorisotyön, digitaitoihin liittyvän kasvatuksellisen toiminnan sekä maker-kulttuuriin liittyvän "värkkäilyn".

Kuntien tukena digitaalisessa nuorisotyössä on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke. Toiminnallaan Verke vahvistaa nuorisoalan digitalisaatioon liittyvää johtamista ja kasvatuksellista osaamista sekä tukee toimijoita digitaalisen mediaa ja teknologiaa hyödyntävien palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Verke tuottaa myös digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä selvityksiä. Viimeisin selvitys kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiosta on vuodelta 2019.

Kuntaliitto edistää digitaalista nuorisotyötä kehittämällä kunnallista nuorisotyön kansallista dokumentaatiojärjestelmää, joka on kuntien käytössä vuoden 2021 loppupuolella. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa tietoa digitaalisesta nuorisotyöstä kunnalliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Hyvinkään kaupungin nuorisopalvelut

Hyvinkään nuorisopalveluissa on pitkä kokemus digitaalisesta nuorisotyöstä. Koronapandemian käynnistyessä ja julkisten tilojen sulkeutuessa kaupunki kykeni siirtämään erilaiset nuorisopalvelut verkkoon yhdessä päivässä.  

Hyvinkään nuorisotoimesta löydät lisätietoa täältä.

Verken blogissa Hyvinkään nuorisopäällikkö Mika Joensuu kertoo, kuinka nopea siirtymä verkkoon oli mahdollinen.

Rovaniemen digitaalinen nuorisotyö

Rovaniemen nuorisopalveluissa digitaalinen nuorisotyö tarjoaa palvelua verkossa sekä järjestää toimintaa, jossa käytetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Palveluja on ollut laajasti verkossa jo ennen koronaa.

Rovaniemen nuorisopalvelut tekivät poikkeusoloissa suunnitelman verkkoon siirtymisestä nopealla aikataululla. Nuorisotoimenjohtaja Nella Sepänheimo kertoo podcastissa siirtymäprosessista.

Joensuun nuorisokortti

Joensuun nuorisokortin avulla saadaan tietoa nuorten palveluiden käytöstä sekä tiedotetaan palveluista. Kortin kautta kertyvä data auttaa palveluiden suunnittelussa ja työn kohdentamisessa.  

Kuntaliiton asiantuntija: Mari Ahonen-Walker

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio kunnassa

Lue lisää sosiaali- ja terveysasioista kunnassa. 

AKUSTI-foorumi

Vuodesta 2014 alkaen AKUSTI-foorumissa on koottu sairaanhoitopiirien ja kuntien näkemyksiä ja tuotu niitä esille kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä. AKUSTI-foorumi tuottaa vuosittain kehittämisprojekteja kuten selvityksiä, julkaisuja ja käytäntöjä tukevia tuotoksia, jotka ovat laajasti käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä.

Digiosaamisen kasvattaminen kunnassa

Digitaidot ovat taitoja, joiden avulla digitaalisten palvelujen käyttäminen on mahdollista. Digitaitoja voi kehittää jatkuvasti ja niiden kehittämiseen on saatavilla tukea.

Kuntalaisille digitukea tarjotaan usein kirjastossa. Digituen mahdollisuuksia kartoitetaan myös yrityksille ja yhteisöille. Digituen kehitystyöstä ja koordinoinnista vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus

Kunnan digitaalisten palveluiden kehittämistyössä on tärkeä ottaa huomioon palveluiden saavutettavuus. Kehittämistyötä ohjaa myös saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö

 

Kuntaliiton asiantuntijat ja verkostot

Kuntaliitto osallistuu kuntien digikehittämiseen ensisijaisesti yhdessä kuntien ja valtion eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ja verkostoja ovat myös digikehittämiseen liittyvät järjestöt ja yritykset.

Kuntaliiton digikehittämisen asiantuntijat

Tommi Karttaavi

Etunimi
Tommi
Sukunimi
Karttaavi
Johtaja, tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta, tiiminvetäjä

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2136
Kännykkä
+358 50 563 3935
Vastuualueet
 • Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
Twitter-tili
Elisa Kettunen

Etunimi
Elisa
Sukunimi
Kettunen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2167
Kännykkä
+358 50 372 6789
Vastuualueet
 • Tietopolitiikka
 • Avoin data
 • Kehitystoiminnan koordinointi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntien digikehitystoimisto
Tom Holmroos

Etunimi
Tom
Sukunimi
Holmroos
Tietojohtaja, tiiminvetäjä

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2108
Kännykkä
+358 50 511 4256
Vastuualueet
 • Kuntaliiton tiedon hallinta ja tietojohtamisen kehittäminen
 • Kuntaliiton palvelujen digitalisointi
 • Kuntaliiton ICT-asiat ja tilaaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
Mikko Malmgren

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Malmgren
Projektipäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2090
Kännykkä
+358 44 756 2449
Vastuualueet
 • Yhteiset digitaaliset ratkaisut
 • Tiedolla johtaminen
 • Avoin kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
Hanna Menna

Etunimi
Hanna
Sukunimi
Menna
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2043
Kännykkä
+358 50 448 5140
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
Laura Lyly

Etunimi
Laura
Sukunimi
Lyly
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2221
Kännykkä
+358 50 439 5068
Vastuualueet
 • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
 • Kuntien yhteiset digiratkaisut ja tuki -projekti
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntien digikehitystoimisto
Jari Ylikoski

Etunimi
Jari
Sukunimi
Ylikoski
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2683
Kännykkä
+358 50 572 9820
Vastuualueet
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Tietoturva
 • ICT-murros
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta

Kuntaliiton tuotteet ja palvelut

tags