Sote-muutostuki

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Sote muutostuki

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita ja sosiaali- ja -terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan mm. yhteisiä tahtotilaa ja tavoitteita, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua

Yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota myös alueiden ja kuntien erilaisuuteen sekä asiakasnäkökulmasta kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, jotta heidän palvelunsa varmistetaan myös yhdyspinnoilla, eivätkä palveluketjut pääse katkeamaan.

Tärkeää on myös se, ettei uudistus vaaranna jo toimivia ja vakiintuneita yhteistyömalleja ja toimintatapoja vaan niitä voitaisiin toteuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen.


Muuta materiaalia:

Tehtäväkohtainen yhteistyö kunnissa: Tutkimus sote-tehtävien kuntien muiden tehtävien yhteistyötarpeista

Avaa kaikki

Pelastustoimen palveluiden yhdyspinnat

Pelastustoimen palvelut kytkeytyvät hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä muiden viranomaisten ja kuntien palveluihin vastaavalla tavalla kuin ennen hyvinvointialueuudistusta.   

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdyspintoja ovat esim.: 

 • ensihoitopalvelut 

 • moniammatilliset yksiköt (myös muut kuin ensihoidon ja pelastustoiminnan hybridiyksiköt) 

 • sosiaali- ja kriisikeskusten palvelut 

 • ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuuspalvelut 

 • hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelu 

 • varautumisen ja valmiussuunnittelun lakisääteiset tehtävät 

 • riskienhallinta ja palveluiden optimointi yhteistyössä 

Kuntien ja pelastustoimen palveluiden sekä lakisääteisten tehtävien yhdyspintoja ovat----- esim.:

 • varautuminen, valmiussuunnittelu ja väestönsuojelu 

 • tilannetietojärjestelmät 

 • pelastustoiminnan edellytyksistä huolehtiminen 

 • rakennusluvat ja kaavoitusratkaisut vaikuttavat pelastustoiminnan tehokkuuteen ja toimintaedellytyksiin 

 • sammutusvesihuollon järjestelyt 

 • turvallisuussuunnittelu 

 • yhteistyö kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa 

 • luvat ja valvonta -yhdyspinta 

 • rakentamisen aikainen ohjaus ja valvonta 

 • käytönaikainen valvonta ja ohjaus 

 • käytönaikaiset palvelut kuten koulutus ja harjoittelu 

tags