Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto esittää lunastuslakiin esitetyn 38 a §:n mukaisen prosenttikorotuksen poistamista esityksestä. Kiinteistöarviointimenetelmien soveltamiseen liittyvien yksittäisten epävarmuustekijöiden korjaamiseksi Kuntaliitto esittää arviointimenettelyjen tehostamista. Korvauksensaajien oikeussuoja

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja pitää sitä perusteltuna. Covid-tartuntojen määrän ennustettavuus on ollut vaikeaa ja vaikka tilanne tällä hetkellä- mm. rokotekattavuuden kasvun vuoksi- vaikuttaa olevan hallinnassa, mahdolliset uudet virusvariantit voivat nopeasti vaikuttaa

HE 56/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä

HE 113/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta Kuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta tulla kuulluksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että

Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi oppilas-

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteita koskevista

Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot asetusluonnoksesta Ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2018. Jo lausuntovaiheessa Kuntaliitto katsoi, että esityksen mukainen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja vaikeasti arvioitava. Rahoitusjärjestelmän puutteita