Kansalaisopistot oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestäjänä

Perusopetuslain (628/1998) 5 § mukaan kunta voi järjestää ilman erillistä järjestämislupaa perusopetukseen valmistavaa opetusta ja lisäopetusta. Kunta päättää perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. 

Kunnilla on mahdollisuus toteuttaa ns. aikuisten perusopetusta eri tavoin paikalliset olosuhteet huomioiden. Kunta voi omalla päätöksellään määritellä opetuksen järjestämispaikan. Esimerkiksi kunnallisissa kansalaisopistoissa voidaan ilman erillistä järjestämislupaa antaa oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetuksen järjestäminen ei ole velvoittavaa, vaan kunnalle vapaaehtoista.

Perusopetuslain 15 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetuksen järjestämistä varten opetussuunnitelma Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kunta vastaa siitä, että opetus järjestetään perusopetuslain ja asetuksen (852/1998) mukaisesti. Opetuksen rahoitus määräytyy Lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) mukaisesti. Perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusperusteet ovat muuttuneet 1.1.2017 lukien. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus perustuu nyt läsnäolokuukausiin ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetuksen järjestäminen kurssimäärään. Tämä mahdollistaa opetuksen järjestämisen paremmin paikallisten tarpeitten mukaisesti.

Valtion rahoituksen myöntäminen opetuksen järjestäjälle on kuitenkin rajattu enimmäismääriin sekä valmistavan opetuksen, että oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetuksen osalta. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä enintään 100 kurssia sellaisen opiskelijan osalta, joka tarvitsee koko alku- ja päättövaiheen opetuksen ja enintään 130 kurssia sellaisen opiskelijan osalta, joka tarvitsee lisäksi lukutaitovaiheen opetuksen. Aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama luku- ja kirjoitustaidon koulutus on sisällytetty uuteen kokonaisuuteen.

Kunnat ovat antaneet vuoden 2017 arvionsa myönnettävän rahoituksen perustaksi jo syksyllä 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi vuosina 2017 ja 2018 muuttaa sekä valmistavan opetuksen että oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetuksen osalta opetuksen järjestäjän antamaa arviota varainhoitovuoden suoritettujen kurssien ja läsnäolokuukausien määrästä. Muutos voidaan tehdä opetuksen järjestäjän hakemuksesta, joka on tehtävä varainhoitovuoden elokuun loppuun mennessä.

Vaikka uudet rahoitusperusteet ovat jo voimassa, aikuisten perusopetusta koskeva koulutuspaketti uudistuu ensi vuonna. Perusopetuslain 46 § kokoaa vuoden 2018 alusta lukien uudella tavalla oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden opiskelijoiden osalta valmistava opetus sisältyy tähän pakettiin. Perusopetuksen järjestäjä vastaa oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetuksen kokonaisuudesta, vaikka myös hankintamahdollisuuksia opetuksen järjestämisessä voi hyödyntää. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme