Uusi asetus rakennusten esteettömyydestä

Valtioneuvosto hyväksyi 4.5.2017 uuden asetuksen rakennusten esteettömyydestä. Uusi asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia.

Esteettömyysvaatimukset on kohdennettu erityyppisiin rakennuksiin niiden käyttötarkoituksen mukaan. Asetusta sovelletaan uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Uuden varasto- ja tuotantorakennuksen rakentamiseen sovelletaan osaa säännöksistä. Uuden pientalon rakentamiseen sovelletaan ainoastaan kolmea asetuksen pykälää (2 - 4 §). Asetuksen soveltamisessa rakennusluvan vaativiin korjaus- ja muutostoimenpiteisiin on rakennuksen ominaisuuksiin sekä toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sidottua harkintavaltaa.

Asetuksella kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 53 §.

Asetus tulee voimaan 1.1.2018. Asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista