Alueet ja yhdyskunnat yksikön seminaarit Kuntamarkkinoilla 2020

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Iso kiitos kaikille Kuntamarkkinoille ja alueet ja yhdyskunnat yksikön seminaareihin osallistuneille.

Alla löydät yksikön seminaarit ja seminaariotsikkoa klikkaamalla pääset seminaarimateriaaliin.

Tavataan taas ensi vuonna 15.-16.9.2021 Kuntamarkkinoilla!

Torstai 10.9.

Ympäristö, yhteiskunta ja tekniikka:

Kuntien energia-asiat -ajankohtaista

Energia-alan kansalliset ja EU-tason muutokset ulottuvat myös kunta-alalle. Mikä on Green Deal ja siihen sisältyvä Kunnostusaloite? Miten Suomi edistää uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta? Millaisia latauspisteisiin ja talotekniikkaan liittyviä velvoitteita on tulossa? Millä tavalla Kunta-alan energiatehokkuussopimus KETS hyödyttää kunnan energiajohtamista?

Käytännön esimerkkejä kuntien kiertotaloudesta - Sitran kesätyökilpailun satoa

Sitran Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailussa etsittiin suomalaiskunnissa kesällä 2020 toteutettavia kiertotaloutta edistäviä hankkeita ja kokeiluja. Hankkeiden tuli tuoda kuntiin täysin uudenlaista kiertotaloutta tukevaa toimintaa. Kilpailuun tuli runsaasti hakemuksia ympäri Suomea. Hakijoista kymmenen pääsi toteuttamaan suunnitelmansa kesän aikana. Nyt on aika kuulla, millaisia voittajahankkeet olivat ja millaisia tuloksia niistä saatiin. Voisivatko ne toimia myös muissa kunnissa?

Kuntien varautumisen johtaminen ja kehittäminen - Uusi opas, työkaluja ja vertaistukea saatavilla

Julkaistiin uusi Kunnan varautumisen johtaminen -opas, esiteltiin KUJA-mallia ja muita työkaluja sekä kerrottiin Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkostosta.

Kuntapäättäjä ilmastovaikuttajana

Uskottava ilmastojohtaminen kunnassa on systemaattista ja koko kuntaorganisaation läpäisevää työtä. Samalla se haastaa päätöksentekijää kun yksittäisten päätösten vaikuttavuutta on hankala arvioida. Keskustelemme Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? -hankkeen tulosten pohjalta kuntien ilmastotyöstä ja sitä koskevasta päätöksenteosta. Hankkeessa tutkittiin sitä, minkälaiset tekijät kannustavat kuntapäättäjiä edistämään ilmastotoimia omissa kotikunnissaan ja mitkä taas hidastavat sitä.

Kaavoitus ja maapolitiikka MRL-uudistuksessa

Luonnos uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista on valmistumassa. Miten kaavaillut muutokset vaikuttavat kuntien mahdollisuuksiin rakentaa kestäviä yhdyskuntia ja hyvää elinympäristöä? Missä määrin lainsäädännöllä ja uusilla työvälineillä voidaan parantaa eri toimijoiden yhteistyötä, prosessien sujuvuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia? Kaksiosaisen seminaarin ensimmäinen osa.

Kunnat ja alueet kiertotalouden vetureina

Suomi tähtää kiertotalouden mallimaaksi ja valmistelee kansallista kiertotalouden strategista ohjelmaa. Kunnat ja alueet ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa ja ne onkin tunnistettu kiertotalouden avaintoimijoiksi myös uudessa kiertotalousohjelmassa. Osana ohjelman valmistelua Turun kaupunginjohtaja Minna Arven johtama kunnat ja alueet -teemaryhmä tuottaa tietoa ja ehdotuksia siitä, miten juuri kunnat voivat viedä Suomea kohti kiertotaloutta.

Kokonaiskestävä kuntametsä

Mistä Kokonaiskestävä kuntametsä -hanke sai alkunsa? Mitä tuloksia syntyi kuntametsien nykytilakartoituksessa? Mitkä ovat kuntien tulevaisuuden tarpeet ja monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmäkirjo?
Näihin ja moniin muihin asioihin vastataan Kokonaiskestävä kuntametsä -seminaarissa. Seminaari koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, kuntatapauksesta ja kuntametsistä tehdyn nykytilakartoituksen tuloksien esittelystä.

Puurakentaminen kunnan ilmastotavoitteiden edistämisessä

Puurakentaminen kiinnostaa ja puhututtaa – sekä ilmastotavoitteiden näkökulmasta kuin esim. kunnan elinvoiman edistäjänä. Keskustelemme kunnan mahdollisuuksista edistää puurakentamisen julkisia tavoitteita ja sen edistämistä kaavoituksessa, sekä aluetaloudellisista vaikutuksista. Esillä mm. Tampereen puurakentamisen ohjelma ja Kuhmon Tuupalan koulun aluevaikutukset. Ohjelma on tehty yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa.

Rakentamisen ohjaus MRL-uudistuksessa

Luonnos uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista on valmistumassa. Miten kaavaillut muutokset vaikuttavat kuntien mahdollisuuksiin rakentaa kestäviä yhdyskuntia ja hyvää elinympäristöä? Missä määrin lainsäädännöllä ja uusilla työvälineillä voidaan parantaa eri toimijoiden yhteistyötä, prosessien sujuvuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia? Kaksiosaisen seminaarin toinen osa.

Tuulivoimaa - Lessons learned, 7 näkymää

Seitsemän näkökulmaa tuulivoimaan muodostuu eri yleisiä etuja valvovien viranomaisten sekä lain laatijan näkemyksistä, suunnittelijan näkemyksestä, elinkeino- ja ilmastonäkemyksistä ja täytäntöön panijan näkemyksestä.

 

Elinvoima ja työllisyys:

Etätyön mahdollisuudet ja keinot pienissä kunnissa

Korona-aika on kartuttanut huomattavasti kokemuksiamme etätyön tekemisestä. Mitä näistä ja aiemmista kokemuksista voidaan oppia? Tule kuulemaan ajatuksia ja keskustelemaan paikkariippumattomasta työstä sekä siitä, miten etätyötä voidaan hyödyntää omalla alueella ja omassa organisaatiossa. Tytti Määttä on selvittänyt alueellista läsnäoloa ja monipaikkaisuutta elinkeinoministeriön vastuulla olevissa organisaatioissa. Niilo Hakonen on toiminut sihteerinä kunta-alan etätyöryhmässä, joka julkaisi juuri koronaepidemian käynnistyttyä raportin etätyöstä kunta-alalla.

Tiedolla johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia

Tiedolla johtaminen puhuttaa kuntahallinnossa ja erityisesti sote-palveluissa. Talous-, toiminta- ja henkilöstötietoa halutaan johtaa yhä tiiviimmin kokonaisuutena, jotta resurssien kohdentaminen asiakaspalvelun ja tuottavuuden kannalta olisi entistä onnistuneempaa. Tiedolla johtamisen avulla voidaan lisätä myös työhyvinvointia, kun analyysien pohjalta osataan toimia yhdessä entistä paremmin myös henkilöstönäkökulmasta.

Paikallista ruokaa julkisella lautasella - rahat omalle alueelle

Kunnat tarjoavat aterioita vuodessa 350 miljoonalla eurolla. Miten varmistat, että ruokaan käytetystä rahasta mahdollisimman suuri osa jää alueellesi, tuo verotuloja ja tukee paikallista taloutta ja paikallisia yrittäjiä? Paikallinen kestävä ruoka kasvattaa myös alueesi huoltovarmuutta, mikä koronavirusepidemian myötä on osoittanut Suomessakin arvonsa. Tule kuulemaan konkreettisia esimerkkejä uusista tavoista saada alueellista ruokaa kunnan keittiöön innovatiivisen tuotekehityksen ja kumppanuuden sekä tuottajille ja pk-yrityksille räätälöidyn dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Seminaarin avaa Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Asko Peltola. Seminaarin järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä EkoCentrian kanssa.

Työperusteinen maahanmuutto

Työvoimapulaa ja tarvetta työperusteiseen maahanmuuttoon on lähes koko Suomessa. Tällä hetkellä pätevöittämis- ja työlupaprosessit ovat kuitenkin pirstaleisia. Niitä hoidetaan projektipohjalta tai tulevan työnantajan tai työntekijän toimesta, koska vakiintunutta käytäntöä ei ole. Webinaarissa keskustellaan kokonaistilanteen parantamisesta ja kuullaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Torstai 10.9.

Ympäristö, yhteiskunta ja tekniikka:

Rakennetun ympäristön digiloikka

Yhteisenä tavoitteenamme on rakennetun ympäristön tietojen yhteen toimivuus ja koko toimialan toiminnan sujuvuus. Kuntaliiton, Ympäristöministeriön, Digi- ja väestöviraston ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöseminaarissa pohdimme nykytilanteen haasteita; kerromme mitä digitalisaatiohankkeita on jo käynnissä sekä maalaamme yhdessä rakennetun ympäristön tulevaisuudenkuvaa.

Kunnat ja kansallinen vesihuoltouudistus

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen vesihuoltouudistuksen tammikuussa 2020. Tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa löytää keinot turvata hyvä vesihuolto Suomessa myös tulevaisuudessa. Seminaarissa kuulet tilannekatsauksen uudistuksen tavoitteisiin ja valmistelun etenemiseen.

Muuttaako vai myllertääkö puhtaiden ajoneuvojen direktiivi kuntien hankintoja

EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen täytäntöönpano on valmistelussa. Tarkoituksena on lisätä puhtaiden ajoneuvojen osuutta julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Uusia vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen. Direktiivin asettamat vaatimukset ovat tiukat. Miten kuntien kannattaa varautua toimeenpanoon?

Sisäilma-asioiden ajankohtaiskatsaus

Katsaus valtioneuvoston Terveet Tilat 2028 ohjelmaan ja siihen linkittyviin hankkeisiin, mm. sisäilmaongelmien nykytila sekä korjaamiseen liittyvät priorisointitarpeet ja kuntien päätöksenteko.

Kestävää kaavoitusta kunnan tarpeisiin

Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa. Kestävä kehitys säilyy lain keskeisenä tavoitteena, lisäksi lakiin on tulossa erityisiä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskevia säädöksiä. Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan, miten edelläkävijäkunnat Tampere ja Helsinki ottavat huomioon kaavoituksessaan kestävän kehityksen ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet ilmastoa unohtamatta. 

Koronan vaikutukset kuntien johtamiseen - hallinto-organisaatiosta tilanneorganisaatioksi

Keskustelu koronan vaikutuksista kunnan johtamiseen sekä johdon rooliin kunnan varautumisessa. Kuinka kunnat pyrkivät muuttamaan päätöksentekoa paineellisessa tilanteessa.

Jätehuolto murroksessa

Millä ohjauskeinoilla saadaan kierrätys nousuun? Jätelakia uudistetaan parhaillaan ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2020 eduskuntakäsittelyyn. Kyse on EU:n jätedirektiivipaketin toimeenpanosta ja luvassa on monenlaisia muutoksia kuntienkin jätehuoltokäytäntöihin.

Kaupunkiluonto hyvinvoinnin lähteenä

Kaupungistuvassa Suomessa lähivihreän ja -luonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnille korostuu. Erityisesti tämän panimme merkille koronakeväänä, kun toimintarajoitukset ajoivat ihmiset sankoin joukoin hakemaan virkistäytymistä ja voimia läheltä, kaupunkien viheralueilta ja retkeilykohteista. Toisaalta kasvavat ja tiivistyvät kaupungit saattavat nakertaa ja pirstoa hyvinvoinnille, luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle tärkeitä viher- ja sinialueita ja yhteyksiä. Tule kuulemaan miten kaupungeissamme on onnistuttu lähiluonnon turvaamisessa ja millaista tutkimusnäyttöä löytyy kaupunkiluonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Kuulet myös inspiroivan esimerkin Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisesta ja koskettavasta viherryttämisestä.

Kuntien rakennukset energiatehokkaiksi - uusia ratkaisuja 6Aika-kaupungeissa

Miten yhdistää ihmisen arki ja energiaviisas asuminen? Mikä on ihmisen rooli asukkaana, huoltohenkilönä tai kiinteistönomistajana? Entä mitä ihminen voi tehdä, ja taas mitä voidaan tehdä automaatiolla valmiiksi ja helpoksi taustalla? Millainen työkalu on uudistettu energiatehokkuuskumppanuusmalli (ESCO)?

 

Elinvoima ja työllisyys:

Ikäihmisten asumisen ajankohtaisia kysymyksiä

Ikäihmisten asumisen tämän hetkisten kysymysten katsaus. Mukana Kuntaliiton asiantuntijoiden lisäksi asiantuntija ARAsta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kuntien elinvoimaa vahvistavat työllisyyspalvelut

Mitä työllisyydenhoidon elementtejä kuntiin jää, jos sosiaali-ja terveyspalvelut siirtyy kunnilta pois? Työllisyydenhoito kaipaa uudistamista ja kekseliäitä raja-aidat ylittäviä ratkaisuja. Alueellisessa elinvoiman ekosysteemissä kuntien työllisyysyksiköt ovat vahvasti mukana  tuottaen palveluja sekä työnantajille että työnhakijoille.

Kuntien työllisyyskokeilut -paneeli

Kunnat ympäri Suomea valmistautuvat paikallisilla ja alueellisilla ratkaisuillaan tulevaan palvelurakenneuudistukseen. Kuntia yhdistää halu edistää työllisyyttä, vahvistaa kunnan elinvoimaa ja sitä kautta myös kuntalaisten hyvinvointia.  Seminaarissa keskustellaan kuntacasien avulla asiakaslähtöisyydestä, palvelutarpeen arvioinnista, monialaisista palveluista, osaamisen vahvistamisesta, työnantajayhteistyöstä ja työllisyyden talousvaikutuksista.

Tags