Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymäaika on päättynyt

Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymäaika on päättynyt 31.3.2017. Siirtymäajan osalta kunnille siirrosta aiheutuvaa työtä on kompensoitu 3,8 miljoonaa euroa pienemmällä hallintomenojen valtionosuusvähennyksellä vuodelle 2017. Em. valtionosuuskompensaation on ajateltu kattavan kokonaisuudessaan siirtymäajasta kunnille aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Ehkäisevän ja täydentävän tuen osalta kompensaatiota ei ole erikseen määritetty. Kuntaliitto oli lain laatimisen yhteydessä eri mieltä kunnille aiheutuvien kustannusten tasosta siirtymävuodelle ja vaati, että valtionosuusvähennykset olisi tullut tehdä vasta kustannusten jaon tarkistuksen yhteydessä.

Kuntaliitto on saanut kunnista runsaasti palautetta siitä, että kunnat ovat alkuvuoden aikana joutuneet ja joutuvat edelleen tekemään Kelalle kuuluvaa hallinnollista neuvonta- ja ohjaustyötä tai työtä, joka aiheutuu Kelan tekemistä virheellisistä päätöksistä. Lisäksi Kelan ruuhkan ja osin tulkintaerimielisyyksien tai -muutosten vuoksi on jouduttu ennakoimattomasti paikkaamaan ehkäisevällä tai täydentävällä toimeentulotuella perustoimeentulotuen piiriin kuuluvia asiakkaiden välttämättömiä tai kiireellisiä tuen tarpeita.

Kuntaliitto on käynyt neuvotteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tästä Kelalle kuuluvan työn tekemisestä aiheutuneiden kustannusten kompensoimisesta. Neuvotteluissa ei ole päästy konkreettiseen lopputulokseen. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Lisäksi Kuntaliitto tekee säännöllistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan kanssa toimeenpanossa esiin nousseiden ongelmakohtien ratkaisemiseksi ja lakilinjausten tarkentamiseksi sekä valtakunnallisten yhteistyömallien luomiseksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankerahoituksen saaneessa Sosiaalialan osaamiskeskusten laajassa ProSOS -hankkeessa, jonka osarahoittaja Kuntaliitto on, yhtenä kehittämiskohteena on kuntien ja Kelan välinen yhteistyö.

Toimeenpanon tilanne Kelassa

Kela on jo alkuperäiseen vuoden alussa toimeentulotukityössä aloittaneeseen henkilöstömääräänsä nähden rekrytoinut/rekrytoimassa 250 henkilöä toimeentulotukitehtäviin (Kelan Mediainfo 2/2017, infograafi). Näistä 150 henkilöä ollaan kohdistamassa asiakaspalveluun. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on anteeksipyynnössään ilmoittanut lisärekrytointien suuruudeksi 300 henkilöä. Resurssivaje Kelassa on siis alkuvuoden aikana ollut erittäin merkittävä.

Lisärekrytointien ja muun kehittämistyön tuella Kela on arvioinut, että nykyinen ruuhka- ja käsittelyaikojen ylittymistilanne saadaan normalisoitua huhtikuun aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huhtikuun käsittelyaikakysely tulee kattamaan myös Kelan perustoimeentulotuen käsittelyajat. Eduskunnan oikeusasiamies antoi Kelalle 23.3.2017 huomautuksen alkuvuonna tapahtuneista käsittelyaikojen ylityksistä sekä muista toimeenpanon ongelmista (EOAK/649/2017).

Kuntaliitto toivoo kuntien seuraavan toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä kustannuksia

Kuntaliiton näkemyksen mukaan on selvää, että alkuvuonna Kelan selkeän ja tunnustetun resurssivajeen aiheuttama tekemätön työ on valunut osittain kuntien vastuulle, toisin kuin uudistuksen lainsäädäntöä laadittaessa on ajateltu ja lakimuutosten kustannusarvioissa huomioitu. On myös mahdollista, että tilanne Kelan arviosta huolimatta pitkittyy. Tästä syystä on tärkeää saada kunnista konkreettista tietoa siitä, minkä verran Kelan toimeenpanossa tapahtuvat virheet (ylipitkät asiakaspalvelujonot, pitkittyneet käsittelyajat, virheelliset päätökset ym.) aiheuttavat kunnille yhtäältä hallinnollista työtä ja toisaalta ennakoimattomia, perustoimeentulotukeen kuuluvien kustannusten valumista ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen piiriin.

Kuntaliitto tulee tekemään kustannuksista kunnille erilliskyselyn toukokuun 2017 alussa, jolla selvitetään 1–4/2017 ajalla syntyneitä kustannuksia. Kyselyssä kysytään vertailutietoa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksista verrattuna vuoteen 2016 kuukausitasolla. Lisäksi kysytään huhtikuusta eteenpäin kuntien arviota/omaan seurantaan liittyvää tietoa em. hallinnollisen, kunnan näkemyksen mukaan Kelalle kuuluvan, työn suuruudesta. Tilanteen mahdollisesti pitkittyessä kysely tullaan uusimaan elokuun 2017 lopussa ja tarvittaessa myös joulukuun 2017 lopussa.

Tags
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
  • Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto