Ilmoitus Verohallinnolle on tehtävä 20.11.2018 mennessä

Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019-2021

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton yleiskirjeellä 7/80/2013.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 50 §:ssä säädetään (1.11.2019 alkaen uuden Veronkantolain 12.1.2018/11 47 §). Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta.

Ajalle 1.1.2016-31.12.2018 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 46 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 17 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2019–31.12.2021 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 20.11.2018 mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään Veronkatolain 51 §:ssä. Sen mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä ajankohtana. Verohallinto on 1.11.2017 antanut päätöksen ”Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta”. Ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai Verohallinnon lomakkeella, joka on saatavilla Verohallinnon veronsaajat palvelun Linkit-alasivulta: http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/ohjeet/linkit/Sivut/Default.aspx. Lomakkeessa on myös Verohallinnon yhteystiedot ilmoittamiseen liittyen sekä siihen liittyvien kysymysten varalle.

Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2019 alkaen suoraan lain nojalla.

Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti. Hakemuksia on kuntakohtaisesti hyvin vähän vuosittain, joten tietosuojasyistä Verohallinto ei julkaise kuntakohtaisia luetteloita ratkaisuista.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme