Yleiskirje 17/2021, 16.12.2021, Sami Uotinen, Annika Korpela, Kaisa-Maria Kimmel, Maria Pernu

Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2022 alusta

Indeksillä tarkistettavat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat vuoden 2022 alusta.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut muuttuvat 1.1.2022 voimaantulevan asetuksen (931/2021) perusteella. Asiakasmaksulaissa säädetyt maksut muuttuvat 1.1.2022 voimaantulevan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen (11.11.2021) perusteella.

Lisätiedot:
Palvelusähköposti: soster@kuntaliitto.fi
Maria Pernu, erityisasiantuntija

Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2022 alusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut, vähimmäiskäyttövarat ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat on sidottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992, jäljempänä asiakasmaksulaki) 2 §:n 2 momentin ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992), jäljempänä asiakasmaksuasetus 33 a §:n nojalla indeksiin elokuun 2008 alusta lukien. 

Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuosille 2020–2021. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen perusteena ovat kansaneläkeindeksi ja työeläkeindeksi. Euromääräiset asiakasmaksut pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Maksujen perusteena olevat tulorajat sekä pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä vähimmäiskäyttövara pyöristetään lähimpään täyteen euroon.  

Kansaneläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Kansaneläkeindeksin arvo on noussut tarkistusjaksolla 1,36 prosenttia, mikä johdosta ao. asiakasmaksujen enimmäismäärät myös nousevat.  

Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:n soveltamista varten. Työeläkeindeksin arvo on tarkistusjaksolla noussut 1,78 prosenttia, minkä johdosta ao. tulorajat ja vähimmäiskäyttövarat nousevat.  

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksen valtioneuvostolle asiakasmaksuasetuksen muuttamisesta mukaan laskennallisesti arvioiden kuntien ja kuntayhtymien asiakasmaksutuotto voi tarkistusten myötä laissa ja asetuksessa säädettyjen tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäiseuromäärien osalta kasvattaa kuntien maksutuottoja yhteensä noin 6–9 miljoonalla eurolla vuodessa. Sen sijaan laissa säädettyjen tulosidonnaisten asiakasmaksujen vähimmäiskäyttövarojen ja tulorajojen korotukset vähentäisivät kuntien maksutuottoja arviolta 2 miljoonalla eurolla vuodessa.

Seuraavat asiakasmaksuasetuksen nojalla säädettävät asiakasmaksut on sidottu kansaneläkeindeksiin: 

 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksu 3 § 2 mom. 
 • terveyskeskusmaksu, terveyskeskuksen päivystysmaksu ja yksilökohtainen fysioterapiamaksu 7 § 
 • sairaalan poliklinikkamaksu 8 § 1 mom.  
 • päiväkirurginen maksu 8 a § 1 mom. 
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut 9 § 1–2 mom. 
 • sarjassa annettavan hoidon maksu 11 § 1 mom. 
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 12 § 1 mom. 
 • päivä- ja yöhoidon maksu 13 § 1 mom. 
 • kuntoutushoidon maksu 14 § 1 mom. 
 • lastensuojelun maksut 20 § 2 mom.  
 • lääkärintodistusmaksu 23 § 

Seuraavat asiakasmaksulain nojalla säädettävät asiakasmaksut on sidottu kansaneläkeindeksiin

 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 3 § 1 mom. 
 • maksukatto 6 a § 1 ja 7 mom.
 • maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaista laitoshoitoa tai lyhytaikaista laitospalvelua saavan asiakkaan ylläpidosta perittävä maksu 6 a § 1 mom. 
 • omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä maksu 6 b § 1 mom.

Seuraavat asiakasmaksulain nojalla säädettävät tulorajat ja vähimmäiskäyttövarat on sidottu työeläkeindeksiin:  

Työeläkeindeksin mukaiset tarkistukset kohdistuvat asiakasmaksulain 10 e §:n 3 momentissa tarkoitettujen tulorajojen euromääriin, 10 e §:n 4 momentissa tarkoitettuun tulorajan korotuksen euromäärään sekä 7 c §:n 3 momentin mukaiseen vähimmäiskäyttövarojen määriin. Näihin ei kohdisteta muita tarkistuksia.  

Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on sosiaali- ja terveysministeriön 11.11.2021 antaman ilmoituksen mukaan pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalla vähintään 167 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalla vähintään 112 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksulain 14 §:n 1 momentin nojalla silloin, kun kunta tai kuntayhtymä on järjestänyt asiakkaalle tehostettua palveluasumista, perhehoitoa, laitoshoitoa tai laitospalvelua, voidaan henkilölle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset periä tai nostaa kunnalle siltä ajalta, jonka laitoshoito, -huolto tai perhehoito kestää. Jos kunta nostaa asiakkaalle tulevat edellä mainitut tulot, on hänelle asiakasmaksulain 14 § 3 momentin nojalla jätettävä käyttövaroiksi asiakasmaksulain 7 c §:n 3 momentissa säädetty käyttövara.   

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta on säädetty asiakasmaksulain 10 e §:ssä. 

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä 10 e §:n 3 momentissa säädetyistä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Tulorajat ovat seuraavat:  

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Perheen koko, henkilömäärä     1        2         3         4         5          6
Tuloraja, euroa kuukaudessa    598    1 103    1 731    2 140    2 591    2 976

Maksun periminen ja maksun pyöristäminen

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan.  

Asiakasmaksulainsäädännöstä puuttuvat säännökset palvelun käyttäjän maksettavaksi tulevan maksun pyöristämisestä. Maksun pyöristämisessä on siten käytettävä euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain (890/2000) säännöksiä. Kunta tai kuntayhtymä taikka johtosäännöllä määrätty luottamustoimielin voi päätöksellään alentaa asiakasmaksulainsäädännössä säädettyjä enimmäismaksuja.  

Ostopalvelut 

Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palveluja ostamalla palvelun kunnalliselta, yksityiseltä tai muulta palvelun tuottajalta ostopalveluna, kunnan tulee periä palvelun käyttäjältä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluista. Siten ostopalveluista perittävät asiakasmaksut kerryttävät samoin perustein maksukattoa kuin jos palvelu olisi kunnan tai kuntayhtymän omaa toimintaa; asiakasmaksulaki 12 §.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen käyttöön ottaminen 

Kunnanvaltuusto tai yhtymähallitus taikka johtosäännöllä määrätty luottamustoimielin päättää asiakasmaksulainsäädännön mukaisten maksujen käyttöönottamisesta.  

Asiakasmaksuista päättäminen

Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja. Kunta ja kuntayhtymä voi päättää luottamustoimielimessä siitä, että maksuja peritään enimmäismaksuja alhaisempina tai niitä ei peritä lainkaan.  

Maksupäätöstä ei voida tehdä niin, että korotettu maksu määrätään perittäväksi takautuvasti (14.4.1994/1512 KHO 1994:A 22). Samansuuntaisen ratkaisun on tehnyt eduskunnan oikeusasiamies: Kunnalla ei ollut oikeutta määrätä asiakasmaksuja takautuvasti; 3199/2009.

Suomen Kuntaliitto ry

Hanna Tainio                      Sari Raassina
varatoimitusjohtaja             johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

Asiakirjalähteet
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (931/2021)
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (11.11.2021)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista