Yleiskirje 14/80/2005, Sinikka Huhtala, 5.7.2005

KHO:n päätöksiä lääkärintodistusten maksullisuudesta

Korkein hallinto-oikeus on antanut kaksi päätöstä lääkärintodistusten maksullisuudesta. Päätökset koskevat vain terveyskeskuksissa kirjoitettuja lääkärintodistuksia, jotka on annettu henkilölle sairausloman saamista varten. Päätösten mukaan kansanterveystyössä kirjoitetuista todistuksista ei enää voida periä asiakasmaksua. KHO:n päätösten perusteella terveyskeskusten pitää muuttaa maksukäytäntönsä 17.6.2005 lähtien.

​Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntatiedote 9/2005 löytyy osoitteesta www.stm.fi > Tiedotteet > Kuntatiedotteet. Kuntatiedote on myös osoitteessa kunnat.net > Etusivu > Uutta ja kunnat.net > Sosiaali ja terveys > Ajankohtaista. Näistä osoitteista on linkki KHO:n sivuille, joista löytyy 20.6.2005 tehty ratkaisu.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002
Rolf Eriksson. puh. (09) 771 2272, 050 625 26
Taisto Ahvenainen, puh. (09) 771 2473, 050 320 9002

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntatiedotteesta KT 9/2005:
Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 1607 3800

Lääkärintodistusmaksut

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut seuraavan Kuntatiedotteen KT 9/2005/23.6.2005

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) lääkärintodistusten maksullisuudesta 17.6.2005 ja 20.6.2005 antamien päätösten perusteella sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että terveyskeskusten tulee muuttaa sairauslomatodistuksia koskevat maksuperusteet KHO:n päätösten mukaisiksi 17.6.2005 lukien. Sairausloman tarpeen osoittamiseksi tarpeellisesta lääkärintodistuksesta ei siten saa periä maksua vaikka samalla lääkärintodistuksella voitaisiin hakea sairausvakuutuksen päivärahaa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 17.6.2005 ja 20.6.2005 päivätyt kaksi päätöstä, jotka koskivat terveyskeskuksessa annetun sairauslomatodistuksen maksullisuutta. Päätösten mukaan yli 10 päivän sairaslomasta kirjoitettu lääkärintodistus oli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992) tarkoitettu hoitoon liittyvä lääkärintodistus, josta ei saa periä maksua. Jälkimmäinen päätös on KHO:n internet-sivuilla www.kho.fi/paatokset/31878.htm.

Tehdyt ratkaisut poikkeavat noudatetusta käytännöstä, jonka mukaan maksullisina lääkärintodistuksina on pidetty Kansaneläkelaitoksen vahvistamille SVA- ja SVB-lomakkeille laadittuja lääkärintodistuksia ja -lausuntoja, joiden mukaan sairausloma-aika ylittää sairausvakuutuslaissa säädetyn karenssiajan. Karenssiaika on tällä hetkellä sairastumispäivä ja sen jälkeiset 9 arkipäivää.

Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan terveyskeskusten ei tarvitse KHO:n päätösten perusteella palauttaa automaattisesti edellä tarkoitetuista lääkärintodistuksista aiemmin perittyjä maksuja. Jos potilas hakee maksun palautusta, terveyskeskuksen tulee tapauskohtaisesti selvittää, onko palautukseen perusteita KHO:n antamat päätökset huomioon ottaen.

Asiakasmaksulain 5 §:n 1 kohdan ja asiakasmaksuasetuksen 23 §:n säännökset maksuttomista lääkärintodistuksista koskevat vain terveyskeskuksia. KHO:n päätökset koskevat samoin vain terveyskeskuksia, eikä niillä ole vaikutusta erikoissairaanhoidon yhteydessä annettujen lääkärintodistusten maksullisuuteen.

Ratkaisut koskevat vain terveyskeskuksia

Edellä olevaan Kuntatiedotteeseen viitaten Kuntaliitto toteaa, että KHO:n ratkaisut koskevat vain terveyskeskuksessa kirjoitettuja, asiakkaan tarvitsemia lääkärin- ja hammaslääkärin lausuntoja ja todistuksia sairauslomasta myös niissä tilanteissa, joissa tällä todistuksella haettaisiin sairas¬vakuutuslain mukaista päivärahaa tai se toimitettaisiin työnantajalle luvallisen poissaolon ja mahdollisesti palkallisen sairasloman myöntämistä varten. Muutos ei koske muita hoitoon liittyviä eikä muiden etuuksien hakemista varten pyydettyjä lääkärin ja hammaslääkärin lausuntoja ja todistuksia.

Kuntaliiton käsityksen mukaan terveyskeskuksilla ei ole KHO:n ratkaisujen johdosta velvollisuutta korjata ennen 17.6.2005 perittyjä maksuja lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista ja lausunnoista.

KHO:n päätökset eivät koske erikoissairaanhoitoa eikä erikoislääkärijohtoisia terveyskeskuksia niiltä osin kun todistusta ei ole kirjoitettu terveyskeskuksen toiminnassa (kansanterveystyönä).

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama maksutoimikunta käsittelee asiaa seuraavissa kokouksissa. Muutokset asiakasmaksuasetuksen 23 §:ään saattavat olla mahdollisia vasta vuoden 2006 alusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne, toimitusjohtaja

Rolf Eriksson, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista