Yleiskirje 10/80/2005, R. Hautamaa/eg, 15.6.2005

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2004 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2004 tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 159 871,33 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 90 %.

​Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 45 025,67 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot:
Riitta Hautamaa, puh. (09) 771 2066
Katriina Nokelainen, puh (09) 771 2110

Liite
Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2004

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2004 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallinen työmarkkinalaitos on perinyt vuonna 2004 kuntien maksuosuusennakot Suomen Kuntaliiton valtuuston 4.12.2003 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 3 204 900 euroa. Kuntaliiton valtuuston päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 90 % talousarvion mukaisesta summasta.

Kuntaliiton valtuusto on hyväksynyt 9.5.2005 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2004. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 159 871,33 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 45 025,67 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitok-sen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan kunnille/peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

Riitta Hautamaa
talousjohtaja

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista