Yleiskirje 9/80/2005, Matti Holopainen/eg, 9.6.2005

Kunnan velvollisuudesta pitää yllä kiinteistörekisterin tietoja sekä oikeudesta saada korvauksetta käyttöönsä kiinteistötietojärjestelmän tietoja

Uusi valtakunnallinen kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) on otettu käyttöön 1.6.2005. Kaikilla kunnilla on oikeus saada viranomaistoimintaa varten korvauksetta kiinteistötietojärjestelmän tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. Kunnalla on myös velvollisuus huolehtia tuottamiensa kiinteistörekisteriin merkittävien tietojen tallentamisesta kiinteistötietojärjestelmään ja tietojen pitämisestä ajan tasalla. Kunnat, jotka toimivat kiinteistörekisterinpitäjinä, ovat sopineet kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän tietojen ylläpidosta ja käyttämisestä uuden kiinteistötietojärjestelmän käynnistämisen yhteydessä. Tässä kirjeessä esitetyt toimenpiteet koskevat niitä kuntia, jotka eivät itse toimi kiinteistörekisterinpitäjinä.


Lisätietoja: 
Matti Holopainen, puh. 050 563 4622

Tiedoksi:
Maanmittaustoimistot

Kunnan velvollisuudesta pitää yllä kiinteistörekisterin tietoja sekä oikeudesta saada korvauksetta käyttöönsä kiinteistötietojärjestelmän tietoja 

Uusi kiinteistötietojärjestelmä on otettu käyttöön 1.6.2005. Suurin muutos aiempaan tilanteeseen on, että kiinteistöjen ominaisuustiedot ja myös kiinteistörekisterikartta on talletettu kiinteistörekisteriä pitävien kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhdessä ylläpitämään valtakunnalliseen KTJ:n kiinteistörekisteriin. Yhdessä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin kanssa se on tietolähteenä valtakunnalliselle kiinteistötietopalvelulle (KTJ-palvelu).

Kunta saa kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (31.5.2002/453) (KTJ-laki) 7§:n 3 momentin perusteella teknisen käyttöyhteyden kautta kiinteistötietojärjestelmän tiedot sisäistä viranomaistoimintaa varten maksutta. Muuta kuin viranomaistoimintaa varten omaan käyttöönsä ottamista otteista, todistuksista ja tiedoista kunta maksaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (278/2005) mukaisen maksun. Edellä mainitulla teknisellä käyttöyhteydellä tarkoitetaan KTJ:n selaintietopalvelua internetissä ja sanomarajapintapalvelua.

Kunta voi myös luovuttaa kiinteistötietojärjestelmän virallisia otteita asiakkaille ja periä tällöin kiinteistöosan otteiden osalta em. maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisen maksun ja kirjaamisosan otteiden osalta Valtioneuvoston asetuksen 1035/2001 mukaiset maksut, josta kunta saa pitää asiakaspalveluosuuden. Maanmittauslaitokseen sijoitettu KTJ-hallinto pitää kirjaa asiakkaalle luovutettavista virallisista otteista, joiden selainmaksua vastaavan osuuden KTJ-hallinto laskuttaa kunnalta. Asiakkaalle luovutetaan ja myydään selaintietopalvelusta tulostettava oikeaksi todistettava ote.

Maanmittauslaitos ei peri korvausta kunnalta teknisestä käyttöyhteydestä KTJ-tietojärjestelmän otteiden sekä KTJ-tietojärjestelmään talletettujen ominaisuus ja sijaintitietojen hakemista ja poimintaa varten. Tekninen käyttöyhteys käynnistyi 1.6.2005.

KTJ-lain (31.5.2002/453) 4 §:n mukaan viranomaisella, jonka vastuulla on kiinteistötietojärjestelmän tietosisältöön kuuluvan tiedon tuottaminen, on velvollisuus huolehtia tällaisen tiedon tallentamisesta kiinteistötietojärjestelmään ja sen pitämisestä ajan tasalla. Tällaisia kunnan tuottamia tietoja ovat:

  1. oikeusvaikutteiset yleiskaavat

  2. asemakaavat (mukaan lukien ranta-asemakaavat)

  3. maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitetut rakennuskiellot

  4. kiinteistörekisteriin merkityn tontin tai yleisen alueen osalta asemakaavan mukainen käyttötarkoitus (jos asemakaava-alueella tai sen osalla on sitova tonttijako)

  5. asemakaavan mukaisen muun kuin 4 kohdassa tarkoitetun kiinteistön osalta sen kaavassa määrätty käyttötarkoitus kiinteistön muodostamisajankohtana

  6. tonttia koskevat erilliset tonttijaot

  7. maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä tarkoitetut rakennusvalvontaviranomaisen päätökset yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta

  8. maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:ssä tarkoitetut rakennusvalvontaviranomaisen päätökset vähäisten laitteiden sijoittamisesta

  9. maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:ssä tarkoitetut rakennusvalvontaviranomaisen päätökset rakennusrasitteista

  10. maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:ssä tarkoitetut rakennusvalvontaviranomaisen päätökset kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä

Kunnan tulee sopia paikallisen maanmittaustoimiston kanssa edellä mainittujen tietojen tallettamisesta kiinteistörekisteriin ja kiinteistötietojärjestelmään. Maanmittaustoimisto ei peri kunnalta maksua edellä mainittujen tietojen tallentamisesta. 

Kunta saa teknisen käyttöyhteyden avulla tiedot kiinteistötietojärjestelmästä viranomaistoimintaansa maksutta. Kunnan tulee sopia teknisen käyttöyhteyden järjestämisestä paikallisen maanmittaustoimiston kanssa.

KTJ-tietopalveluyhteyden järjestämiseksi sekä kunnan tuottamien tietojen tallettamisen järjestämiseksi uuteen kiinteistötietojärjestelmään ja kiinteistörekisteriin kuntia pyydetään ottamaan yhteyttä paikalliseen maanmittaustoimistoon sekä sopimaan asiasta. Sopimusmalli tietojen tallentamisesta on osoitteessa http://www.nls.fi/uktj/ kohdassa ´Rekisterinpito´ sekä sopimus ja -lomake KTJ-selaintietopalvelun käyttäjätunnuksien hakemiseksi ovat ohjeineen osoitteessa www.ktj.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

 

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista