Yleiskirje 27/80/2005, H. Huhtala, Jussi Kauppi/eg, 30.12.2005

Työturvallisuuslain muutos koskien kuvallisia tunnisteita rakennustyömaalla

Eduskunta on hyväksynyt työturvallisuuslakia (738/2002) koskevan muutoksen, jonka mukaan henkilöiden kuvalliset tunnisteet tulevat pakollisiksi yhteisillä rakennustyömailla. Lainmuutoksessa on asetettu huolehtimisvelvoite kuvallisesta tunnisteesta rakennuttajalle.

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteen avulla tiedetään keitä rakennustyömaalla liikkuu ja työskentelee. Pakollisen kuvatunnisteen avulla pyritään valvomaan harmaata taloutta ja pimeän työvoiman käyttöä sekä parantamaan työturvallisuutta.

Lainmuutoksessa on asetettu huolehtimisvelvoite kuvallisesta tunnisteesta rakennuttajalle. Laissa on asetettu rakennuttajalle rangaistusuhka (työturvallisuusrikkomus), mikäli rakennuttaja tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö huolehtia käytettävissään olevin keinoin yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta koskevasta velvollisuudesta.

Rakentaminen kattaisi talonrakentamisen, korjausrakentamisen ja erikoisurakoinnin kuten LVI- ja sähkötyöt sekä maa- ja vesirakentamisen.

Uutta lakia on tulkittava siten, että rakennuttaja täyttää sille asetetun huolehtimisvelvollisuutensa siirtämällä valvontavastuun kuvallisista tunnisteista joko urakkaohjelmassa tai urakkasopimuksessa pääurakoitsijalle tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle, jolla on mahdollisuus käytännössä valvoa työmaalla työskenteleviä ja liikkuvia henkilöitä. Muussa tapauksessa rakennuttaja itse huolehtii kuvallisista tunnisteista.

Laki tulee voimaan 1.2.2006.

Lisätiedot:
Rakennuttajainsinööri Hannu Huhtala puh. (09) 7712266

Lähteet: 
HE 143/2005 
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Yleistä

Eduskunta on hyväksynyt työturvallisuuslakia koskevan muutoksen, jonka mukaan henkilöiden kuvalliset tunnisteet tulevat pakollisiksi yhteisillä rakennustyömailla.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23.8.2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:n 2 kohta ja 63 §:n 2 momentti ja lisätään lakiin uusi 52 a §.

Laki tulee voimaan 1.2.2006.

Kehen lakia sovelletaan

Lain 7 §:n 2 kohdan mukaan lakia sovelletaan myös:

Yhteisellä rakennustyömaalla pääurakoitsijaan, rakennuttajaan tai muuhun henkilöön, joka johtaa tai valvoo rakennushanketta, siten kuin 52 ja 52a§:ssä säädetään

Päähuolehtimisvelvoite rakennuttajalle

Lain uuden 52 a §:n mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi.

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla:

    1. tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla

    2. sellaisella työmaalla työskentelevällä, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön.

Huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraamuksia

Lain 63 §:n mukaan työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan myös

  • henkilö, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä tahallaan tai huolimattomuudesta poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje-tai varoitusmerkinnän tai

  • 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö huolehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä säädetystä velvollisuudesta.

Lainmuutoksen tavoite

Pakollisen kuvatunnisteen avulla pyritään valvomaan harmaata taloutta ja parantamaan työturvallisuutta.

Uutta lakia on tulkittava siten, että rakennuttaja täyttää sille asetetun huolehtimisvelvoitteensa siirtämällä valvontavastuun kuvallisista tunnisteista ja kulkuluvista urakka-asiakirjoissa lähinnä urakkaohjelmassa ja urakkasopimuksessa pääurakoitsijalle, jolla on mahdollisuus käytännössä valvoa työmaalla liikkuvia ja työskenteleviä työntekijöitä.  Ellei työmaalla ole pääurakoitsijaa tulee velvoite osoittaa muulle päätoteuttajalle, joka käyttää pääasiallista määräysvaltaa työmaalla. Urakoitsijan tulee huolehtia myös, että hänen käyttämänsä aliurakoitsijat noudattavat määräystä.

Muutoin rakennuttaja itse huolehtii kuvallisten tunnisteiden käytöstä.

Urakka-asiakirjat päivitettävä

Rakennuttajien on syytä huolehtia siitä, että urakka-asiakirja malleihin ja tekstirunkoihin tulee pysyväismääräys kyseessä olevasta asiasta, ettei määräys unohdu ja siitä aiheudu tarpeettomia sanktioita työturvallisuusrikkomuksina 63 §:n mukaisesti.

Tunnistevaatimus on jo entuudestaan ollut Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 58 §:n 3. kohdassa sekä urakkaohjelman mallissa RT 16-10698. Nyt hyväksytyssä työturvallisuuslain muutoksessa on kuitenkin tunnistevaatimusta edellä mainitusta tiukennettu siten, että käytettävä tunniste on yksilöivä kuvallinen tunniste. Varmuuden vuoksi tulee myös määrätä, että urakoitsija on velvollinen myös valvomaan tunnisteen käyttöä. Urakka-asiakirjoihin otettava määräys voisi kuulua esim. seuraavasti:

Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös hänen käyttämiään alaurakoitsijoita.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jussi Kauppi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista