Yleiskirje 16/80/2005, Vesa Valpasvuo/eg, 5.8.2005

Valtioneuvoston päätös 2.6.2005 Natura 2000 verkostoehdotuksen täydentämisestä; päätöksen tiedoksi antaminen kunnissa

Valtioneuvosto on 2.6.2005 tehnyt päätöksen Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen täydentämisestä. Valtioneuvoston päätös annetaan tiedoksi kunnissa tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/1966) 11 §:n mukaisesti yleistiedoksiannolla (hallintolain (434/2003) 71 §:n siirtymäsäännöksen perusteella) pitämällä asiakirjat nähtävillä 22.8.2005–21.9.2005. Päätökseen voi mainittuna aikana hakea muutosta korkeimmasta hallinto oikeudesta.


Päätöksen tiedoksiannosta kuulutetaan kaikkien kuntien ilmoitustauluilla 15 elokuuta alkaen. Ympäristöministeriö ilmoittaa asiasta lisäksi maakunnallisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä.

Kunnissa ovat nähtävillä kyseisen kunnan alueella sijaitsevien täydennyspäätöksen mukaisten Natura 2000  alueiden kartat ja asiakirjat. Lisäksi alueellisissa ympäristökeskuksissa ovat nähtävillä niiden toimialueella olevien alueiden aineistot ja ympäristöministeriö järjestää toimitiloissaan mahdollisuuden tutustua kaikkien alueiden aineistoihin.

Muistutuksen tehneille maanomistajille ja muille asianosaisille sekä lausunnonantajille tiedotetaan lisäksi kuulutuksesta ympäristöministeriön kirjeellä.

Alueelliset ympäristökeskukset toimittavat kuulutukset kuntien ilmoitustaulujen hoitajille viimeistään 12.8.2005 ja nähtäville asetettavat kartat ja asiakirjat viimeistään 19.8.2005.

Lisätiedot
Vesa Valpasvuo, puh. (09) 771 2558
Heli Launto, puh. (09) 771 2554

Tiedoksi
Ympäristöministeriö
Alueelliset ympäristökeskukset

 

Valtioneuvoston päätös natura 2000 verkostoehdotuksesta; päätöksen tiedoksiantaminen kunnissa

1 Yleistä

Valtioneuvosto on 2.6.2005 tehnyt päätöksen Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen täydentämisestä. Päätös merkitsee 52 uuden SCI-alueen tai entisen alueen laajennuksen ehdottamista ja 14 uuden SPA-alueen ilmoittamista Euroopan yhteisön komissiolle. Lisäksi 81 aiemmin päätetyn SCI-alueen ja 104 SPA-alueen tietoja täydennetään.

Valtioneuvoston päätös annetaan tiedoksi tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 11 §:n mukaisesti yleistiedoksiannolla (hallintolain 71 §:n siirtymäsäännöksen perusteella). Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000  verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä annetaan tiedoksi kunnissa 22.8.2005–21.9.2005. Aineistoihin voi samana aikana tutustua lisäksi alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristöministeriössä. Päätökseen voi mainittuna aikana hakea muutosta korkeimmalta hallinto oikeudelta.

Päätöksen tiedoksiannosta kuulutetaan kaikkien kuntien ilmoitustauluilla 15.8.–21.9.2002 sekä ilmoitetaan lisäksi maakunnallisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä lehti

ilmoituksin.

Valtioneuvoston päätöksen lisäksi nähtävillä ovat Natura 2000 -verkostoon ehdotettavien alueiden rajaukset osoittavat kartat, alueiden toteuttamiskeinot osoittavat kartat sekä alueiden paikallistamista helpottavat yleispiirteiset kuntakartat, otteet Euroopan komissiolle lähetettävästä tietolomakkeesta, tietolomakkeen tiivistelmät sekä yhteenvedot tietokantatäydennyksistä alueittain.

Kunnissa ovat nähtävillä kyseisen kunnan alueella sijaitsevien Natura 2000  verkostoon ehdotettavien alueiden ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vastaavasti niiden toimialueella olevien ehdotettavien alueiden asiakirjat. Ympäristöministeriössä ovat nähtävillä koko maan Natura 2000 -verkostoon ehdotettavien alueiden asiakirjat.

Muistutuksen tehneille maanomistajille ja muille asianosaisille sekä lausunnonantajille ilmoitetaan lisäksi kuulutuksesta kirjeellä.

2 Valtioneuvoston päätöksen tiedoksi antaminen

Ympäristöministeriö vastaa kuulutuksen sekä nähtäville asetettavien asiakirjojen valmistelusta ja lähettämisestä kuntiin yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Näin ollen kuntien tehtävänä on ainoastaan huolehtia kuulutuksen ja päätöksen sekä siihen liittyvän asiakirja-aineiston nähtäville asettamisesta.

Tiedoksi antamisvaiheessa kunnan tehtäviin kuuluu asettaa 15.8.2005 valtioneuvoston päätöstä ja sen nähtävillä oloa koskeva kuulutus kunnan viralliselle ilmoitustaululle nähtävillä oloajan ja valitusajan päättymiseen saakka eli 21.9.2005 saakka. Kuulutuksesta ilmenee, missä kunnissa on Natura 2000 -verkostoon ehdotettuja alueita. Kuulutus palautetaan nähtävillä oloa koskevin merkinnöin asianomaiselle ympäristökeskukselle.

Valtioneuvoston päätös ja siihen liittyvät asiakirjat asetetaan 22.8.–21.9.2005 väliseksi ajaksi nähtäville niihin kuntiin, joissa on Natura 2000 -verkostoon ehdotettuja alueita, siten kuin normaalisti kunnassa kuulutettavat asiat asetetaan nähtäville.

Kuntien ei tarvitse ilmoittaa kuulutuksesta paikallislehdissä, koska lehti-ilmoitukset hoidetaan ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten toimesta.

Jotta tiedoksianto tapahtuisi kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman sujuvasti, tulee seuraavasta aikataulusta pitää tarkasti kiinni.

– 15.8.2005 Kuulutus kunnan viralliselle ilmoitustaululle
– 22.8.2005 Nähtävillä oloaika ja valitusaika alkavat
– 21.9.2005 Nähtävillä oloaika ja valitusaika päättyvät

Alueellinen ympäristökeskus toimittaa kuulutukset kuntiin viimeistään 12.8.2005 ja kaiken tiedoksiannossa nähtävillä olevan materiaalin viimeistään 19.8.2005 seuraavasti:

1.  valtioneuvoston päätös 2.6.2005
2.  uusien ja laajennettujen alueiden rajauskartat ja karttaotteet muutoksista
3.  toteutuskeinokartat alueen suojelun toteuttamisesta
4. A4-kartat tietokantatäydennyskohteista
5. otteet Euroopan komissiolle lähetettävästä tietolomakkeesta
6. tietolomakkeen tiivistelmät
7. tietokantatäydennysten yhteenvedot alueittain

Lisäksi toimitetaan seuraava oheismateriaali pidettäväksi saatavilla samassa tilassa, jossa edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä:

8. muistutusyhteenveto
9.  komission päätös ilmoituslomakkeista
10. luonto- ja lintudirektiivit
14. tietolomakkeiden luettavuutta parantavat selitesivut

Olisi toivottavaa, että kunnat voisivat osoittaa soveltuvat tilat, jotta asianosaisilla olisi mahdollisuus tutustua laajaan aineistoon.

Natura 2000 -ehdotuksesta lisätietoja maanomistajille ja muille asianosaisille antaa alueellinen ympäristökeskus. Kunta voi mahdollisuuksiensa puitteissa myös antaa asiasta käytettävissä olevia lisätietoja, mutta tässä asiassa sitä ei voida edellyttää kunnalta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jussi Kauppi    
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista