Yleiskirje 22/80/2009, Pirkka-Petri Lebedeff/aha, 5.10.2009

KHO:n päätös asfalttialan yritysten kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asfalttialan yritysten kartellista ja Kuntaliiton suositus kuntien ja kuntayhtymien jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta

Korkein hallinto-oikeus on 29.9.2009 antanut päätöksensä asfalttialan yritysten kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä koskevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että esitetyn näytön perusteella Suomen asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen, yksi ja yhtenäinen kartelli vuosina 1994–2002. Kartelli on kattanut niin yksityisten, kuntien kuin valtion teettämät asfaltointiurakat ja sen päämääränä on ollut poistaa toimiva kilpailu Suomen asfalttimarkkinoilta. Kartellin johtajana on toiminut Lemminkäinen Oyj. Kuntaliiton mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kunkin kunnan ja kuntayhtymän on syytä uudelleen arvioida, onko kunnan tai kuntayhtymän saatettava vahingonkorvausta/perusteettoman edun palautusta koskevat korvauskanteet vireille korkeimman hallinto-oikeuden tuomiossa mainittuja yhtiöitä kohtaan.

Kuntaliitto kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä keskenään korvauskanteiden kanneperusteiden ja kartellin aiheuttamien vahinkojen selvittämisessä. Kuntien ja kuntayhtymien on syytä mahdollisuuksien mukaan muodostaa alueellisesti tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja asian hoitamiseksi ja yhteisen asianajajan tai asianajajien palkkaamiseksi korvauskanteiden nostamiseksi ja niiden ajamiseksi tuomioistuimessa. Kuntaliitto pitää perusteltuna myös, että perustetut yhteistyöverkostot tekisivät yhteistyötä keskenään mahdollisuuksiensa mukaan.

 

Edellä mainitun järjestelyn avulla kunnat ja kuntayhtymät voisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, tehokkaalla ja yhtenevällä tavalla valvoa oikeudelliset etunsa mahdollisissa sovintoneuvotteluissa tai tulevissa vahingonkorvaus- / perusteettoman edun palautusta koskevissa oikeudenkäynneissä kartelliin syyllistyneitä yhtiötä kohtaan.

 

Lisäksi Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät uudistavat aikaisemmin tekemänsä vanhentumisen katkaisuilmoitukset perustuen korkeimman hallinto-oikeuden nyt antamaan päätökseen päätöksessä mainittuja yhtiöitä kohtaan Kuntaliiton aikaisemmissa yleiskirjeissä mainituin tavoin ja mainituin väliajoin siihen saakka, kunnes kunta tai kuntayhtymä on saattanut korvauskanteensa kaikkien kanneperusteiden osalta vireille käräjäoikeuteen.

 

Lisätietoja:
Pirkka-Petri Lebedeff, puh. 09 771 2773, 0500 482 016
Antero Oksanen, puh. 09 771 2454, 050 64 893

Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä

Korkein hallinto-oikeus on 29.9.2009 antanut päätöksensä asfalttialan yritysten kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä koskevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että esitetyn näytön perusteella Suomen asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen, yksi ja yhtenäinen kartelli vuosina 1994–2002. Kartelli on kattanut niin yksityisten, kuntien kuin valtion teettämät asfaltointiurakat ja sen päämääränä on ollut poistaa toimiva kilpailu Suomen asfalttimarkkinoilta. Kartellin johtajana on toiminut Lemminkäinen Oyj.

 

Korkein hallinto-oikeus määräsi jäljempänä mainitut yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa. Se vastaa pääpiirteittäin lainsäädännön sallimissa enimmäisrajoissa kilpailuviraston vaatimia summia. Seuraamusmaksut jakautuivat seuraavasti:

 

Lemminkäinen Oyj​ 68 miljoonaa euroa ​
VLT Trading Oy (ent. Valtatie Oy)​ 4,8 miljoonaa euroa​
NCC Roads Oy​ 4,6 miljoonaa euroa ​
Skanska Asfaltti Oy 4,5 miljoonaa euroa ​
SA-Capital Oy 500 000 euroa ​
Rudus Asfaltti Oy​ 100 000 euroa​
Super Asfaltti Oy 50 000 euroa ​

  
Kilpailuviraston Asfalttiliitolle (nykyisin Infra ry, painetussa versiossa lukenut Infa Oy korjattu kotisivulle 8.10.2009 Infra ry.) esittämä vaatimus seuraamusmaksusta hylättiin, koska asia oli pantu vireille markkinaoikeudessa liian myöhään.

Korkeimman hallinto-oikeuden antaman kartellituomion jälkeen on noussut uudelleen esille se, miten kunnat ja kuntayhtymät voisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, tehokkaalla ja yhtenevällä tavalla valvoa oikeudelliset etunsa tulevissa vahingonkorvaus- / perusteettoman edun palautusta koskevissa oikeudenkäynneissä kartelleihin syyllistyneitä yhtiötä kohtaan.

Kuntaliiton aikaisemmin antamat yleiskirjeet

Kuntaliitto on 20.4.2004 yleiskirjeessään (17/80/2004) käsitellyt lyhyesti kilpailuviraston 31.3.2004 tekemää esitystä markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämisestä eräille asfalttialalla toimiville yrityksille. Yleiskirjeessä on erityisesti käsitelty sitä, mihin välittömiin toimenpiteisiin Kuntaliitto suosittaa kuntien ja kuntayhtymien ryhtyvän omien etujensa ja oikeuksiensa valvomiseksi kilpailuviraston esityksen johdosta. Kyseisessä vaiheessa oikeuden ja edun turvaamiseen välittömät toimenpiteet koskivat kuntien ja kuntayhtymien mahdollisen vahingonkorvaussaatavan / perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisutoimenpiteitä ja vahingonkorvauksen määrän alustavaa selvittelyä.

 

Kuntaliitto on 2.11.2006 (18/80/2006) käsitellyt lyhyesti kilpailuviraston esityksen suullisen käsittelyn aikataulua markkinaoikeudessa ja vanhentumisen katkaisuilmoituksen kohdistamista kaikkia kilpailuviraston esityksessä mainittuja yhtiöitä ja yhteisöjä kohtaan sekä muistuttanut vanhentumisen katkaisuilmoituksen suorittamisesta kaikkia edellä mainittuja yhtiötä ja yhteisöjä kohtaan viimeistään 31.12.2006 mennessä, jotteivät edellä mainittujen saatavien vanhentumista koskevat kysymykset tule käytännössä ajankohtaiseksi kyseisessä vaiheessa.

 

Kuntaliitto on 19.5.2008 yleiskirjeessään (18/80/2008) käsitellyt lyhyesti markkinaoikeuden 19.12.2007 antaman päätöksen sisältöä ja kilpailunrajoituslain korvauskanteen nostamista koskevaa määräaikaa. Yleiskirjeessä on todettu, että kunkin kunnan tulee itse arvioida, milloin mahdolliset korvauskanteet on saatettava vireille markkinaoikeuden tuomiossa mainittuja yrityksiä kohtaan. Kuntaliitto on ilmoittanut pitävänsä lähtökohtaisesti perusteltuna sitä, että ainakin kilpailunrajoituslain 18 a §:ään perustuvat korvausvaatimukset saatetaan vireille markkinaoikeudessa mainittuja yhtiötä kohtaan viimeistään 31.3.2009 mennessä. Lisäksi yleiskirjeessä on todettu, että riippumatta siitä, miten kunnat menettelevät kilpailunrajoituslain 18 a §:ään perustuvan korvausvaatimuksen osalta, Kuntaliitto suosittelee, että muihin korvausperusteisiin liittyvien vaatimusten vanhentumisen katkaiseminen tulee edelleenkin katkaista Kuntaliiton aikaisemmissa yleiskirjeissä mainituin tavoin ja mainituin väliajoin siihen saakka, kunnes kunta on mahdollisesti saattanut korvauskanteensa kaikkien kanneperusteiden osalta vireille käräjäoikeuteen markkinaoikeuden tuomiossa mainittuja yrityksiä vastaan.

Kuntaliiton suositus suoritettavista toimenpiteistä

Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisella päätöksellä on todettu, että Suomen asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen, yksi ja yhtenäinen kartelli vuosina 1994–2002 ja kartelli on kattanut niin yksityisten, kuntien kuin valtion teettämät asfaltointiurakat ja sen päämääränä on ollut poistaa toimiva kilpailu Suomen asfalttimarkkinoilta. Tämän vuoksi useat kunnat ja kuntayhtymät ovat uudelleen aktivoituneet asiassa ja ovat ryhtymässä tarkemmin selvittämään niille kartellista aiheutuneita vahinkoja ja etujen menetyksiä sekä vahingonkorvaus- / perusteettoman edun palautuskanteiden nostamisen edellytyksiä ja menestymismahdollisuuksia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainittuja yhtiötä vastaan.

 

Kuntaliiton aikaisemman kehotuksen mukaisesti 16 kuntaa on nostanut 31.3.2009 mennessä vahingonkorvaus- / perusteettoman edun palautuskanteet Helsingin käräjäoikeuteen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainittuja eräitä yhtiötä kohtaan.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kunkin kunnan ja kuntayhtymän on syytä uudelleen arvioida sitä, onko kunnalla oikeudellisia perusteita vaatia vahingonkorvausta / perusteettoman edun palautusta korkeimman hallinto-oikeuden tuomiossa mainituilta yhtiöiltä ja oman harkintansa perusteella saattaa tarvittavat korvauskanteet vireille korkeimman hallinto-oikeuden tuomiossa mainittuja yhtiöitä kohtaan, niiden kotipaikan käräjäoikeuteen. Mikäli korvausvaatimukset kohdistuvat sellaiseen yhtiöön, jonka kotipaikka on Helsingissä, kuten esim. Lemminkäinen Oyj:öön, VLT Trading Oy:öön (ent. Valtatie Oy), Skanska Asfaltti Oy:öön tai Rudus Asfaltti Oy:öön, on perusteltua kohdistaa samalla kaikkia yhtiöitä kohtaan nostetut korvausvaatimukset Helsingin käräjäoikeuteen, koska siihen on oikeudelliset edellytykset OK 10 luvun 1, 6 ,7 ja 7 a §:ien nojalla. Prosessiekonomista syistä on tarkoituksenmukaista, että korvausvaateet kaikkia yhtiöitä kohtaan voidaan keskitetysti käsitellä yhdessä käräjäoikeudessa.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden arvioidessa seuraamusmaksun määräämistä Rudus Asfaltti Oy:lle Asfalttineliö Oy:n, Espoon Asfaltti Oy:n ja Asfalttipiste Oy:n menettelystä on päätöksen 1 290 kohdassa todennut mm. että Asfalttipisteellä ja Espoo Asfaltilla voidaan katsoa olleen tietty liityntä kyseessä olleeseen kilpailunrajoituslain vastaiseen yhteistyöhön. Näiden yhtiöiden kohdalla esitetty näyttö on kuitenkin jäänyt pintapuoliseksi, eikä siitä voida tehdä aukottomia ja varmoja johtopäätöksiä kyseisten yhtiöiden konkreettisista kilpailunrajoituksista tai niiden tosiasiallisesta roolista kartellissa. Kun lisäksi otetaan huomioon kyseisten yhtiöiden väitettyjen rikkomusten laatu, ei yhtiöiden väitetyllä menettelyllä ole merkitystä arvioitaessa Rudus Asfaltti Oy:lle määrättävää seuraamusmaksua. Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus on päätöksen 1 302 ja 1 305 kohdissa todennut Asfalttineliö Oy:n osallistuneen kartelliin ja määrännyt siitä Rudus Asfaltti Oy:lle seuraamusmaksun.   

               

Tämän lisäksi Kuntaliitto kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä keskenään korvauskanteiden kanneperusteiden ja kartellin aiheuttamien vahinkojen selvittämisessä. Kuntien ja kuntayhtymien on syytä mahdollisuuksien mukaan muodostaa alueellisesti tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja asian hoitamiseksi ja yhteisen asianajajan tai asianajajien palkkaamiseksi korvauskanteiden nostamiseksi ja niiden ajamiseksi tuomioistuimessa. Kuntaliitto pitää perusteltuna myös, että perustetut yhteistyöverkostot tekisivät yhteistyötä keskenään mahdollisuuksiensa mukaan.

 

Kuntaliiton käsityksen mukaan edellä mainitun järjestelyn avulla kunnat ja kuntayhtymät voisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, tehokkaalla ja yhtenevällä tavalla valvoa oikeudelliset etunsa mahdollisissa sovintoneuvotteluissa tai tulevissa vahingonkorvaus- / perusteettoman edun palautusta koskevissa oikeudenkäynneissä kartelliin syyllistyneitä yhtiötä kohtaan. 

 

Koska mahdollisten haastehakemusten laatiminen vaatii tämän luonteisessa ja laajuisessa asiassa oman aikansa, niin Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät uudistavat aikaisemmin tekemänsä vanhentumisen katkaisuilmoitukset perustuen korkeimman hallinto-oikeuden nyt antamaan päätökseen päätöksessä mainittuja yhtiötä kohtaan Kuntaliiton aikaisemmissa yleiskirjeissä mainituin tavoin ja mainituin väliajoin siihen saakka, kunnes kunta tai kuntayhtymä on mahdollisesti saattanut korvauskanteensa kaikkien kanneperusteiden osalta vireille käräjäoikeuteen korkeimman hallinto-oikeuden tuomiossa mainittuja yhtiöitä vastaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Risto Parjanne

toimitusjohtaja

 

Kari Prättälä

lakiasiain johtaja

Tagit