Yleiskirje 17/80/2011, Heikki Harjula/eg, 7.9.2011

Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset ja vaalien ulkomainonta

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2012 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai 22.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 5.2.2012. Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä. 

Vaalilain 9 ja 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä asetettava äänestysalueiden vaali-lautakunnat ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiää-nestystä varten yksi tai useampi vaalitoi¬mikunta.

Tasavallan presidentin vaalin ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ensimmäisen vaalin ennakkoäänestyksen alkua eli 4.1.2012.

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnille 17.6.2011 päivätyn kirjeen vaaleihin valmistautumisesta. Kirjeessä käsitellään muun muassa ennakkoäänestyspaikkojen määräämistä sekä vaaliaikataulua. Varsinaiset vaaliohjeet vaaliviranomaisille lähetetään myöhemmin syksyllä. Tietoja vaaleista löytyy kootusti internetosoitteesta www.vaalit.fi.

Lisätiedot:
Heikki Harjula, puh. (09) 771 2070
Katariina Huikko, puh. (09) 771 2135
Juha Myllymäki, puh. (09) 771 2450
Riitta Myllymäki, puh. (09) 771 2463
Anu Räty, puh. (09) 771 2308
Palvelusähköposti: hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi

Tiedoksi:
Oikeusministeriö
Puolueiden kunnallissihteerit

 

Kuntien vaaliviranomaiset

Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009–2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät tasavallan presidentin vaalissa ovat vaaleja varten tarvittavista toimenpiteistä huolehtiminen sekä ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus. Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut tai esteellinen, kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Kutakin äänestysaluetta varten kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaalia asetettava vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten kunnanhallituksen on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Myös vaalitoimikunnan varajäsenet on laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Edellisillä eduskuntavaaleilla tarkoitetaan huhtikuussa 2011 toimitettuja vaaleja. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä.

Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalien ulkomainonta 

Vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla suositetaan aloitettavaksi viikkoa en-nen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 4.1.2012. Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 11.1.2012.

Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon.

Vaalien ulkomainonnan periaatteita on käsitelty eduskuntavaaleja koskevassa yleiskirjeessä 26.11.2010 (22/80/2010), johon viitataan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

  

Kari Nenonen
varatoimitusjohtaja

 

Heikki Harjula
johtava lakimies

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista