Yleiskirje 7/80/2011, Markku Haiko/eg, 29.3.2011

Uusi pelastuslaki tulee voimaan 1.7.2011

Uudessa pelastuslaissa lain rakennetta on muutettu siten, että eri tahojen velvollisuudet ja tehtävät ovat nykyistä selkeämmin hahmotettavissa. Pelastuslakiin on sisällytetty myös pelastustoimen alueita koskeva erillinen lainsäädäntö ja siinä on eräitä täsmennyksiä ja muutoksia aikaisempaan pelastuslakiin verrattuna. 
 

​Laissa säädetään poistumisturvallisuudesta hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa. Näihin laitoksiin ja asuntoihin edellytetään laadittavaksi poistumisturvallisuusselvitys. Alueen pelastusviranomaisen tehtävänä on arvioida poistumisturvallisuuden riittävyyttä. Kolmivaiheisen menettelyn viimeisenä vaiheena alueen pelastusviranomainen voi antaa toiminnanharjoittajalle korjausmääräyksen, johon voidaan sisällyttää vaatimus esimerkiksi automaattisen sammutuslaitteiston asentamisesta, jos se katsotaan välttämättömäksi.

Koska alueen pelastusviranomainen voi olla myös alueen monijäseninen toimielin, on kullakin alueella tarkkaan harkittava antaako korjausmääräyksen monijäseninen toimielin vai yksittäinen viranhaltija. Asia on syytä kirjata asianomaiseen johtosääntöön.

Uuden lain mukaan sammutusveden hankkimisesta pelastustoimen tarpeisiin huolehtii edelleen kunta. Kunnat voivat kuitenkin sopia yhteisesti siitä, että sammutusveden hankinnasta vastaa alueen pelastustoimi. Laissa säädetään myös siitä, että vesihuoltolaitoksella on veden toimitusvelvollisuus. Laki edellyttää sammutusvesisuunnitelman laadintaa ja pelastuslaitoksen on laadittava suunnitelma yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien vesihuoltolain mukaisten vesihuoltolaitosten sekä näille vettä toimittavien laitosten kanssa.

Koska sammutusvesisuunnitelma on asiakirja, jossa sovitaan myös sammutusveden toimittamisesta mahdollisesti aiheutuvien kustannusten jakoperusteista, on tärkeää että kunnat ovat aktiivisesti mukana sammutusvesisuunnitelmien laadinnassa.

Laki edellyttää myös, että pelastuslaitosten on valvottava lain yleisten velvollisuuksien sekä toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuuksien noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvonnan edellyttämiä toimenpiteitä ja valvontatehtävän toteuttamiseksi on laitoksen laadittava valvontasuunnitelma. 

Lain mukaan pelastuslaitos voi periä maksuja valvontasuunnitelman mukaisista palotarkastuksista tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Maksua voidaan periä myös tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvasta erheellinen toiminta.

Maksut voidaan periä enintään suoritteesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten suuruisina. Maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa.

Uuden lain mukaa väestönsuojien rakentamisvelvollisuus koskee samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevia asuinrakennuksia joiden yhteinen pinta-ala on vähintään 1200 neliömetriä ja teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksissa raja on 1500 neliömetriä.

Voimaantulosäännösten mukaan kevennettyjä väestönsuojan rakentamisvelvoitteen neliörajoja voidaan soveltaa jo ennen lain voimaantuloa, sen jälkeen kun laki on vahvistettu.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen 
varatoimitusjohtaja

Markku Haiko
kehittämispäällikkö

Lisätietoja: 
Markku Haiko, puh. 09 771 2064

Liite:
Muistio Uusi pelastuslaki voimaan 1.7.2011

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista