Yleiskirje 13/80/2012, Jussi Rahikainen/eg, 8.6.2012

Kuntien valmiussuunnittelu ja uusi valmiuslaki

Pyydetään toimittamaan kunnan turvallisuusasioista vastaaville henkilöille 
Viime Tapaninpäivän sekä elokuun 2010 myrskyt osoittivat yhteiskunnan haavoittuvuuden häiriötilanteissa. Vaikka kuntien varautumisen ja kriisijohtamisen perusrakenteet ovat kunnossa, on kuntien tosiasiallinen varautuminen sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin että poikkeusoloihin eritasoista eri kunnissa. Esimerkiksi sähkönjakelun katkeaminen on aiheuttanut yllättäviä vaikeuksia kunnan peruspalveluiden tuottamisessa; kuntien valmiussuunnittelussa on mm. näiltä osin vielä paljon kehitettävää.

​Kuntien valmiussuunnittelun kehittämisessä kannattaa hyödyntää alueellisten pelastuslaitosten asiantuntemusta. Hyviä tuloksia on saatu mm. mallilla, jossa saman toimialan edustajat usean kunnan alueelta työstävät yhtä aikaa valmiussuunnitelmaansa pelastuslaitoksen tukemana ja koordinoimana. Pelastuslaitosten tuesta kuntien valmiussuunnitelmien kehittämiseen tulee sopia palvelutasopäätöksessä. Kaikki Suomen 22 pelastuslaitosta valmistelevat, yleensä seuraavaksi neljäksi vuodeksi, palvelutasopäätöksiään vuosien 2012 ja 2013 aikana. Palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä kuullaan alueen kuntia. Kuntaliitto suosittelee, että kunnat edellyttäisivät lausunnoissaan kuntien valmiussuunnittelun tukemisen kirjaamista palvelutasopäätökseen.

Kuntien valmiussuunnittelun tueksi on valmistunut kaksi opasta. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö on julkaissut Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa -oppaan. Opas on tämän kirjeen liitteenä ja se on myös ladattavissa pdf-muodossa osoitteesta: http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/ajankohtaista/95-varautuminen-ja-jatkuvuudenhallinta-kunnassa.

Pelastusopisto on julkaissut 14.5.2012 kuntien varautumisessa ja valmiussuunnittelussa hyödynnettäväksi tarkoitetun julkaisun Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Oppaan lähtökohtana on varautumisen kokonaisvaltainen ja moderni lähestymistapa, jossa pääpaino on normaaliolojen suuronnettomuuksissa ja äkillisesti syntyvissä häiriötilanteissa. Julkaisu on ladattavissa pdf-muotoisena osoitteessa: www.pelastusopisto.fi/suomi/tietopankki. Pelastusopisto on julkaissut varautumisen ja kunnan kriisijohtamisen tueksi myös muuta kirjallisuutta ja oppimateriaalia, kuten Kunnan kriisijohtaminen, joka on ladattavissa samasta osoitteesta.

Uusi valmiuslaki otettiin käyttöön 1.3.2012. Uudistuksessa valmiuslaki saatettiin perustuslain vaatimukset täyttäväksi. Lisäksi ajanmukaistettiin viranomaisten toimivaltuussäännökset poikkeusoloissa ja luovuttiin sääntelyn rakentumisesta delegoinnin varaan. Valmiuslainsäädännöllä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa. Kuntia koskevat keskeiset muutokset on esitetty yleiskirjeen liitteenä olevassa muistiossa.

Lisätiedot:
Jussi Rahikainen, puh. 09 771 2566, 040 527 4425
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja 

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Liitteet 
Kuntien varautumisen kehittäminen ja valmiuslain muutokset (muistio)
Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa (julkaisu lähetetty kirjeitse)

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista