Yleiskirje 21/2015, 18.12.2015, Jarkko Lahtinen

Muutoksia lasten päivähoidon asiakasmaksuihin 1.8.2016 alkaen

​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 §:n 2 momentin perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten päivähoidon asiakasmaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin. 

​Elokuun 2016 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 25.11.2013 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1411/2015).

Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Asiakasmaksuihin mahdollisesti tulevat muut muutokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi. Esityksen on tarkoitus korvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa säädetyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat pykälät. Valmistelun yhteydessä toteutetaan pääministeri Sipilän hallituksen linjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotuksesta. Tavoitteena on lisätä kuntien asiakasmaksukertymää vuodesta 2017 alkaen 54 miljoonaa euroa. Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 samanaikaisesti asiakasmaksujen indeksikorotusten kanssa. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Hanna Tainio                                             Jarkko Lahtinen
varatoimitusjohtaja                                   erityisasiantuntija 

Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen (indeksikorotusten osalta)

Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen enintään 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Lasten päivähoitomaksujen määräytymisperusteet ovat muilta osin pysyneet ennallaan.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu.

Tulorajat 1.8.2016 alkaen

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2016 lukien seuraavat:

Perheen koko,​
henkilöä

Tuloraja,
euroa/kuukaisi

Korkein
maksuprosentti

2

1403

11,5

3

1730

9,4

4

2053

7,9

5

2191

7,9

6

2328

7,9

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksujen muutoksen johdosta kunnassa tehtävät päätökset

Päivähoidon asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset.

Asiakasmaksulaissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää luottamustoimielimessä siitä, että maksuja peritään enimmäismaksuja alhaisempina tai niitä ei peritä lainkaan.

Maksupäätöstä ei voida tehdä niin, että korotettu maksu määrätään perittäväksi takautuvasti (14.4.1994/1512 KHO 1994:A 22). Samansuuntaisen ratkaisun on tehnyt eduskunnan oikeusasiamies: Kunnalla ei ollut oikeutta määrätä asiakasmaksuja takautuvasti (3199/2009).

Indeksitarkistukset

Lasten päivähoidosta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee indekseillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin tarkistusvuoden marraskuun aikana. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivänä.

tags