Yleiskirje 10/2015, Jukka Hakola ja Mervi Kuittinen, 11.6.2015

Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2016-2018

Yleiskirjettä on päivitetty 17.9.2015 seuraavasti: 
1) Liitteet osioon on lisätty liite 2: Kunnan ilmoitus verohallintoon ratkaisuvallan pidättämisestä kunnallis-/kiinteistöveron vapauttamisasioissa 
2) Muualla verkossa osioon on listätty Verohallinnon tiedote 1.7.2015: Kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kiinteistöverosta vapauttaminen 

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton yleiskirjeellä 7/80/2013.

 

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 38 a §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2015 vireille tulevien hakemusten osalta. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2016–31.12.2018 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 18.11.2015 mennessä.

 

Lisätiedot:
veroasiantuntija Jukka Hakola, puh. 050 411 7112
lakimies Mervi Kuittinen, puh. 050 520 8071
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2016-2018

Verosta vapauttaminen ja ratkaisuvallan pidättäminen

 

Verosta vapauttamista koskevat säännökset ovat Veronkantolain 7 a luvussa. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.

Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a §:ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta. Oikeuskäytännön mukaan kunnan viranomaisen verosta vapauttamishakemukseen antamaan päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään valituskielto.

Kunnan ratkaisuvalta on voimassa kolme kalenterivuotta. Lain voimaan tullessa kuntien tuli ilmoittaa Verohallinnolle, jos kunta halusi pidättää ratkaisuvallan itsellään aikavälillä 1.6.2013-31.12.2015 vireille tuleviin hakemuksiin. Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2016−31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä.

Veronkantolain mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua. Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään Verohallinnon päätöksellä. Kunnan ratkaisuvalta koskee niitä kunnallis- tai kiinteistöveroa koskevia hakemuksia, jotka ovat tulleet vireille ajanjakson aikana.

Verohallinto on 18.11.2014 antanut päätöksen ”Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta”. Sen mukaan kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua sekä kiinteistöveroa koskevien ajalla 1.1.2016−31.12.2018 vireille tulevien vapautushakemuksien ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 18. päivänä marraskuuta 2015.

Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä 18.11.2015 mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2018 koskien ajanjaksoa 1.1.2019–31.12.2021. Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään jatkossakin Verohallinnon päätöksellä.

Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2016 alkaen suoraan lain nojalla.

Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle.

Kunnan ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus Verohallinnolle

 

Verohallinnon päätös ratkaisuvallan pidättämisestä ja sen ilmoittamisesta löytyy Verohallinnon internet-sivuilta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/2014/Verohallinnon_paatos_kunnallisveron_vaku(34969)

Ratkaisuvallan pidättämisilmoituksessa kunnan on ilmoitettava, koskeeko ratkaisuvallan pidätys kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai kumpaakin edellä mainituista. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen. Lisäksi ilmoituksessa tulee olla kunnan edustajan allekirjoitus, nimen selvennys ja virka-asema sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite).

Kunnan ilmoitus lähetetään Verohallinnon osoitteeseen:

Verohallinto
Veronkantoyksikkö 
Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 
PL 325 
00052 VERO

tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.

Ilmoitus voidaan tehdä Verohallinnon lomakkeella ”Kunnan ilmoitus Verohallintoon ratkaisuvallan pidättämisestä kunnallis-/kiinteistöveron vapauttamisasioissa” tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Verohallinnon lomake tulee olemaan saatavilla Verohallinnon veronsaajat palvelusta syksyllä. HUOM! Lomake löytyy nyt Liitteet-osiosta liitteenä 2.

Verohallinnon kirjaamo lähettää kunnalle vahvistuksen ilmoituksen saapumisesta. Jos ilmoituksessa on puutteita tai epäselvyyksiä, Verohallinto pyytää asiasta lisäselvitystä. Tästä syystä on tärkeää, että kunnan ilmoitus sisältää asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot. Luettelo ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista julkaistaan myöhemmin Verohallinnon Vero.fi -sivustolla.

Verohallinnon ratkaisemat hakemukset ja ratkaisuvallan pidättäneet kunnat

 

Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti.

Ajalle 1.6.2013–31.12.2015 ratkaisuvallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa pidätti itsellään 74 kuntaa. Lisäksi yksi kunta pidätti itsellään ratkaisuvallan pelkästään kunnallisveron osalta ja yhdeksän kuntaa pelkästään kiinteistöveron osalta. Verohallinto julkaisee listan kunnallis- ja/tai kiinteistöverosta vapauttamisessa ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista internet-sivuillaan: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Kunnallis_jatai_kiinteistoverosta_vapaut(27140)

Verohallinnon antaman tiedon mukaan vuonna 2014 kunnallisveroja koskevia hakemuksia ratkaistiin 122 kunnan osalta ja kiinteistöveroja koskevia hakemuksia ratkaistiin 40 kunnan osalta.

Kunnallisverosta Verohallinto antoi päätöksen 352 hakemukseen, joista 19 päätöstä oli vapauttavia (yht. 18 282 €). Kiinteistöverosta annettiin päätös 60 hakemukseen, joista 6 päätöstä oli vapauttavia (yht. 2 515 €).

Vuonna 2013 (1.6.2013 alkaen) Verohallinto ratkaisi kunnallisveroja koskevia hakemuksia 22 kunnan osalta ja kiinteistöveroja koskevia hakemuksia 28 kunnan osalta.

Hakemuksia on kuntakohtaisesti hyvin vähän vuosittain, joten tietosuojasyistä Verohallinto ei julkaise kuntakohtaisia luetteloita ratkaisuista.

 

Kunnan tiedottaminen ratkaisuvallan siirtymisestä ja hakemuksien siirto Verohallinnolle

 

Kunnan tulee tiedottaa asukkailleen tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat kunnan harkinnassa.

Jos kunta päättää pidättää kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskevan ratkaisuvallan itsellään, niin kuntalaisten tulee osoittaa kunnallis- ja kiinteistöverotusta koskevat verosta vapauttamishakemuksensa kunnalle. Jos kunta taas ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, tulee kuntalaisten jatkossa osoittaa em. verosta vapauttamista koskevat hakemuksensa Verohallinnolle.

Kunnan päätöksestä asiassa ja sen vaikutuksista on tarkoituksenmukaista tiedottaa kuntalaisille esimerkiksi kunnan internet-sivuilla, jotta mahdolliset verosta vapauttamista koskevat hakemukset osoitettaisiin oikealle taholle. Luettelo ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista julkaistaan Verohallinnon Vero.fi- sivustolla. Verosta vapauttamisesta ja hakemismenettelystä Verohallinnon osalta on kerrottu tarkemmin Vero.fi sivuilla: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Maksuvaikeudet/Verosta_vapauttaminen_veronhuojennus(9148)

Jos hakemus on toimitettu kunnalle siitä huolimatta, että ratkaisuvalta asiassa on siirtynyt Verohallinnolle, tulee kunnassa huomioida hallintolain 21 §:ssä säädetyt velvoitteet. Hakemus on viipymättä siirrettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. Asiakirjaa siirrettäessä asian tutkimatta jättämisestä ei tarvitse tehdä päätöstä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen 
varatoimitusjohtaja

Ilari Soosalu
johtaja, kuntatalous

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista