Yleiskirje 4/2020, 26.5.2020, Arto Kortelainen

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2019 nettokuluista

Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2019 nettokuluista olivat yhteensä 5 969 069,48 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %, joka oli yhteensä 4 810 092,00 euroa.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 1 158 977,48 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä/palauteta, jos palautetta-va ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntalii-ton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot:
Markku Jalonen, puh. (09) 771 2500
etunimi.sukunimi@kt.fi

Elina Liippola, puh. 050 565 0271
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Liite
Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2019

- - -
Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista 2019

Suomen Kuntaliitto on perinyt vuonna 2019 kuntien maksuosuusennakot Kunnallinen työmarkkinalaitoksen toimintaa varten Kuntaliiton valtuuskunnan 22.11.2018 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 6 012 676 euroa. Kuntaliiton valtuuskunnan päätöksen mukaisesti en-nakoina perittiin 80 % talousarvion mukaisesta summasta.

Kuntaliiton hallitus on 23.4.2020 hyväksynyt Suomen Kuntaliiton 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tuotot ja kulut. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettoku-luista olivat yhteensä 5 969 069,48 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 1 158 977,48 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”
Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan:
“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen pää-tökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan 
kunnille / peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Minna Karhunen        
toimitusjohtaja  

Elina Liippola
talous- ja hallintojohtaja

Tagit