Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

 

Vaaliohjeistus julkaistaan Kuntaliiton verkkosivustolla toukokuussa 2021.

Ehdokaslistat toimitettava vaalilautakunnan päättämään määräpäivään mennessä (elokuun loppupuolella).

Vaalilautakunta kutsuu elo-syyskuun vaihteessa koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät.

14.9.2021 vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

15.11.-31.12.2021 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Tammikuussa 2022 vaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen.

Helmikuussa 2022 valtuuskunta kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.

 

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11–31.12.

Valtuuskunnan jäsenten vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Valtuuskunnan 66 vaalipiiripaikan jako vaalipiirien kesken:

Vaalipiiri

Kuntien lkm     

Asukasluku 30.11.2020      

Väestöosuus %     

Paikat lkm 

Helsingin

1

660 153

12,0

8

Uudenmaan

25

1 046 042

19,0

13

Varsinais-Suomen   

27

482 040

8,7

6

Satakunnan

16

215 658

3,9

3

Hämeen

21

377 027

6,8

4

Pirkanmaan

23

523 942

9,5

6

Kaakkois-Suomen

27

423 538

7,7

5

Savo-Karjalan

32

412 377

7,5

5

Vaasan

40

436 387

7,9

5

Keski-Suomen

22

273 023

5,0

3

Oulun

38

485 710

8,8

6

Lapin

21

176 894

3,2

2

Kaikki yht.

293

5 512 791

100,0

66

Kuntaliiton valtuuskunta asettaa vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on vahvistaa vaalipiirikohtaisten kuntapäivien hyväksymät ehdokaslistat valtuuskunnan vaaleja varten. Vaalilautakunta ohjeistaa vaalit, päättää valtuuskunnan tasauspaikoista sekä vahvistaa vaalien tuloksen. Vaalilautakuntaan voi jokainen valtuuskuntaryhmä ehdottaa yhtä jäsentä ja varajäsentä.

Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä. Vaaliohjeistus julkaistaan Kuntaliiton verkkosivuilla ja saatetaan kunnille tiedoksi toukokuussa 2021.

Ehdokasasettelu

Kolme Kuntaliiton jäsenkuntaa voi yhdessä ehdottaa yhtä ehdokaslistaa kuntapäivien käsittelyyn. Tätä määräystä ei sovelleta Helsingin vaalipiirissä. Rekisteröity puolue sekä sitoutumattomien valtakunnallinen yhdistys, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa, voi valmistella kuntapäivien käsittelyyn yhden ehdokaslistan.

Ehdokaslistan ehdokasmäärä on enintään 1,5 kertaa vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan jäsenten määrä. Jokaisessa vaalipiirissä voidaan kuitenkin asettaa vähintään kuusi ehdokasta. Edellä mainitusta poiketen Ahvenanmaan vaalipiirissä voidaan asettaa enintään kolmen ehdokkaan ehdokaslista.

Ehdokaslistan tulee sisältää ehdokkaat järjestyksessä numeroituna. Ehdokas voi olla vain yhdellä ehdokaslistalla yhdessä vaalipiirissä.

Vaalilautakunta päättää toukokuun 2021 kokouksessaan, mihin elokuun päivämäärään mennessä ehdokaslistat tulee toimittaa vaalilautakunnalle.

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään Helsingissä 14.9.2021. Vaalilautakunta kutsuu elokuussa 2021 koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät.

Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti:

 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.

Kuntapäivillä ao. vaalipiirin Kuntaliiton jäsenkunnat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistat ja laatii kuhunkin vaalipiiriin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kullekin kunnalle lähetetään asianomaisen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit ja tasauspaikat

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11– 31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä.  Vaalit ovat suljettu suhteellinen listavaali. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.  

Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin valittavia on vaalipiirissä.

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valitaan varsinaisiksi jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä.

Valtuuskunnan vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen määräyksiä sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 2022. Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä vaalien tuloksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuuslainsäädäntö
 • tietosuojan erityiskysymykset
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Hallintoasiantuntija
Talous ja hallinto
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Vastuualueet
 • Kuntaliiton hallitus ja valtuuskunta
 • Kuntaliitto Holding Oy
 • Suomen kuntasäätiö sr