Yleiskirje 9/80/2000, 25.2.2000, L. Eränkö/eg

Eräitä muutoksia kuntien ympäristönsuojeluhallintoon

Yleiskirje 9/80/2000, 25.2.2000, L. Eränkö/eg

Uusi ympäristönsuojelulaki ja siihen liittyvät lainmuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus ja eräät asetusmuutokset tulevat voimaan 1.3.2000. Muutoksen yhteydessä on mm. kumottu ympäristölupamenettelylaki ja useita muita lakeja sekä muutettu lakia kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta.

Muutoksella on vähäisiä vaikutuksia kunnan ympäristönsuojeluhallintoon. Muuttuvat järjestelyt seuraavat pääosin suoraan lainsäädännöstä eivätkä sen johdosta yleensä edellytä kiireellisiä johtosääntömuutoksia. Johtosäännöissä on kuitenkin eräiltä osin nyt tarpeettomaksi jääviä viittauksia, jotka on syytä poistaa. Lisäksi eräissä kunnissa lupatehtävien käytännön hoito joudutaan siirtämään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja jatkossa mahdollisesti päättämään tehtävien uudelleenjärjestelyn tarpeesta.

Tässä yleiskirjeessä käsitellään lyhyesti ympäristönsuojelulainsäädäntöä koskevan uudistuksen vaikutuksia kunnan ympäristönsuojeluhallintoon. Erikseen tullaan lähettämään uudistuksen muuta sisältöä koskeva yleiskirje sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaa ja kunnan yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä koskevat mallit.

 

Lisätietoja:
Vesa Valpasvuo, puh. (09) 771 2558, 
vesa.valpasvuo@kuntaliitto.fi
Leena Eränkö, puh. (09) 771 2554, 
leena.eranko@kuntaliitto.fi 

 

Liitteet
L kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta (105/2000)
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 21, 22, 23, 83 ja 89 §
L ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000)

 

Tiedoksi
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille

 

Lupaviranomaistehtävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 21 ja 23 §:n nojalla kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii kunnassa ympäristölupaviranomaisena. Jos ympäristönsuojelulain voimaantullessa kunnassa toimii lupaviranomaisena muu kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, siirtyy lupaviranomaistehtävä suoraan lain nojalla 1.3.2000 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle toimielimelle. Lupatehtävien hoito on siis syytä siirtää myös käytännössä. Johtosääntö- yms. määräykset on syytä tarkistaa ajan tasalle mm. poistamalla maininnat ympäristölupaviranomaisen tehtävien järjestelystä samoin kuin mahdolliset viittaukset muihin kumottaviin säännöksiin, kuten ilmansuojelulakiin ja meluntorjuntalakiin.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ei voi toimia kunnanhallitus

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 5 §:n muutoksen (105/2000) johdosta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ei voida enää antaa kunnanhallitukselle pienissä kunnissa. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 26 §:n mukaan tällainen järjestely voi kuitenkin jatkua 28.2.2001 asti.

 

Viranhaltijalle delegointi pääosin ennallaan

Toimivallan siirtämistä viranhaltijalle koskevat säännökset pysyvät pääosin entisenlaisina, joten delegointeihin ei yleensä ole tarpeen tehdä tarkistuksia. Kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle luvan siirtää sille kuuluvaa toimivaltaa viranhaltijalle, ei kuitenkaan hallinnollisen pakon käyttämistä (KYHL 7.1 § ja YSL 21.2 §). Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n 2 momentin muutoksen johdosta viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaa, tulee kuitenkin jatkossa olla tehtävän edellyttämä pätevyys.

Ympäristönsuojelulain 83 §:n mukaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden ja 89 §:n mukaisen viranhaltijan väliaikaisen määräyksen käyttäminen edellyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksiä pykälässä tarkoitetusta viranhaltijasta mahdollisimman pian.

 

SUOMEN KUNTALIITTO  

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja 
Leena Eränkö, ympäristölakimies

Tagit