Yleiskirje 20/80/2000, Pasi Pönkä, 15.8.2000

Hyvä perintätapa -ohjeisto

Laki saatavien perinnästä (513/99), tuli voimaan 1.9.1999. Kuluttajavirasto on antanut periaateohjeiston, joka sisältää ohjeet hyvän perintätavan periaatteista. 

​Perintälain 4 §:n säännöksen mukaan perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista menettelyä. Säännöksessä on erikseen mainittu seikkoja, joilla on haluttu täsmentää, millainen menettely on erityisesti sopimatonta. Koska perintälaki ja vaatimus hyvän perintätavan noudattamisesta koskee sekä velkojan että toimeksisaajan perintää, kuluttajavirasto on katsonut tarpeelliseksi ohjeiston hyvän perintätavan periaatteista.

Hyvä perintätapa on erilainen kuluttajiin ja elinkeinonharjoittajiin kohdistuvassa perinnässä. Ohjeiston tavoitteena on ollut antaa elinkeinonharjoittajille ja julkisyhteisöille konkreettisia toimintatapaneuvoja ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Viime kädessä lain soveltamista ja hyvän perintätavan sisällöstä kuluttajaperinnässä päättää markkinatuomioistuin.

Velkojen maksumuistutusten pitää olla yksilöityjä ja maksuohjeiden selkeät. Velkojan, siis myös kunnan, on vähintään kaksi kertaa muistutettava velallista erääntyneestä maksusta ja kehotettava tätä maksamaan saatava määräajassa. Vasta tämän jälkeen saatava voidaan siirtää toimeksisaajan perittäväksi, keskeyttää palvelu, eräännyttää luotto tai saattaa asia oikeuteen. Näin taataan myös, että perintäkustannukset eivät kasva liian nopeasti kohtuuttomiksi.

Velallisella on aina oltava todellinen mahdollisuus reagoida perintään. Tämä tarkoittaa sitä, että velalliselle on varattava maksamiseen tai huomautuksen esittämiseen aikaa vähintään 14 päivää laskettuna siitä, kun velallisen voidaan olettaa vastaanottaneen maksumuistutuksen.

Perinnällä on oltava oikeat perusteet. Perintää ei voi kohdistaa alaikäiseen, velallisen on oltava selvillä kuka perii, perintä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuutonta haittaa, kirjallisesta maksuvaatimuksista ja mm. perintäkuluista on tarkemmin ohjeistossa.

Lisätietoja:
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, gsm 050 64891
Sisko Myöhänen, puh. (09) 771 2246, gsm 050 337 4967

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

Kari Prättälä
lakiasiain päällikkö

Tagit