Yleiskirje 27/80/2001 / Anna-Maija Haliseva-Lahtinen/eg, 18.12.2001

Lasten päivähoidon maksut

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta. Laki on vahvistettu 13.12.2001. Tällä lailla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3. päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §, joka koskee lasten päivähoidon maksuja. Laki tulee voimaan 1.1.2002.

​Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan uuden lain mukaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun.

Perheen ensimmäisen lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 200 euroa, toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta perittävän maksun enimmäismäärä on 180 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 18 euroa.

Lisätiedot: 
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, puh (09) 771 2306

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta on vahvistettu 13.12.2001. Laki tulee voimaan 1.1.2002.

Lasten päivähoidon maksut vuonna 2002

Lasten päivähoidon maksut muuttuvat vuoden 2002 alusta. Kuukausimaksu määräytyy edelleen perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Uudet tulorajat ovat seuraavat

Perheen

henkilömäärä​

Tuloraja

euroa/kk​

Korkein maksu-

prosentti​

1-2​918​11,5​
3​1 132​9,4​
4​1 344​7,9​

 

Korkein päivähoitomaksu on 200 euroa ja alin perittävä maksu 18 euroa. Maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta tehtävä vähennys niissä tilanteissa, joissa perheessä on muita lapsia kuin kaksi päivähoitoikäistä lasta, on 89 euroa lasta kohden.

Hoitomaksut useammasta lapsesta

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan uuden lain mukaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun.

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 200 euroa kuukaudessa. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 180 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 18 euroa.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään edelleen kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu.

 

Lain muutoksen johdosta kunnassa tehtävät päätökset

Laissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismaksun korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös.

Osalla perheistä maksut alenevat. Koska lain mukaan määräytyvää enimmäismaksua ei voi ylittää, uudet maksut tulee ottaa käyttöön vuoden 2002 alusta lukien.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja

Jorma Back, yksikön päällikkö, sosiaali ja terveys

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista