Yleiskirje 24/80/2002 / Katja Saunavaara/eg 27.12.2002

Oikeudenkäyntimaksujen muuttuminen

Lakia tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista on muutettu eduskunnan päätöksen mukaisesti säädöksellä N:o 1024/2002. Uudet maksut tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Oikeudenkäynti maksu hallintoasioissa on säädöksen voimaan tulosta lähtien 80 euroa. 

Hallintoasioista annettavien päätösten yhteydessä on suositeltavaa tiedottaa oikeudenkäyntimaksun mahdollisuudesta. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä on säädetty oikeudenkäyntimaksusta. Maksuttomista suoritteista on säädetty lain 6 §:ssä ja kohdan 4 mukaan käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä myöskään silloin kuin alemman viranomaisen päätöstä muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Lain 7 §:ssä on mainittu maksujen suorittamisesta vapautetut.

Valitusosoitukseen muutoksen voi todeta kertomalla lainkohdan: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Oikeudenkäyntimaksu on huomioitu kuntaliiton lomakkeissa, joita voi tilata Edita Publishing Oy:stä, p. 020 450 05 ja faxilla 020 450 234.

Pyydämme toimittamaan tämän yleiskirjeen kuntien lakimiehille tiedoksi.

Lisätiedot:
Katja Saunavaara, p. (09) 771 2450

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä
lakiasiain päällikkö

Katja Saunavaara
lakimies

Tagit