Yleiskirje 13/80/2002, Pasi Pönkä/eg 28.6.2002

Varainsiirtoveron suorittaminen rakennuksen vuokra- ja lunastussopimuksen yhteydessä

Korkein hallinto-oikeus on 19.6.2002/1533 antamallaan päätöksellä katsonut, että niissä tapauksissa kun vuokramiehellä on velvollisuus lunastaa rakennukset mm. vuokra- ja lunastussopimukseksi otsikoidun sopimuksen mukaan varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus lasketaan lopullisen omistusoikeuden luovutusta koskevan sopimuksen tekemisajankohdan mukaan. Verohallinnon noudattaman verotuskäytännön mukaan veron suorittamisajankohta on määräytynyt sitovan vuokra- ja lunastussopimuksen tekemisajankohdan mukaan. (Verohallinnon kanta on esitetty mm. Kuntaliiton yleiskirjeessä 33/80/2000, 3.11.2000). 

​Niissä tapauksissa, joissa varainsiirtovero on maksettu mutta varsinaista lopullista luovutuskirjaa ei ole tehty, vuokrasopimuksen tehneellä on oikeus vapaamuotoisesta palautushakemuksesta saada takaisin suoritettu varainsiirtovero. Hakemukseen on syytä liittää sopimusasiakirja ja veronmaksukuitti alkuperäisenä. Hakemus voidaan tehdä myös oheisella lomakkeella.

Niissä tapauksissa, joissa lopullinen luovutuskirja on tehty ja vero suoritettu ennen luovutuskirjan tekemistä, voitaneen varainsiirtoveron suorittamista pitää ennenaikaisena. Maksusta näin ollen ei saatane palautusta. Niissä tapauksissa, joissa verottaja on maksuunpannut lainvoimaisella päätöksellä kyseisen veron, veroa ei voida palauttaa.

Pyydämme Teitä välittämään mahdollisuuksien mukaan tiedon päätöksestä niille yrittäjille, joiden kanssa kunnalla tai esim. kunnan omistamalla yhtiöllä on lunastusvelvollisuuden sisältävä yritystilasopimus.

Lisätietoja:
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, gsm. 050 64891

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä
yksikön päällikkö, lakiasiat

Pasi Pönkä
lakimies

Liitteet
KHO:n päätös 19.6.2002/1533 (Korkein hallinto-oikeus)
Varainsiirtoveron takaisinhakemuslomake (Verohallinto)

Tags