Yleiskirje 17/80/2006, Salme Sundquist/aha, 26.10.2006

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille

Kuntaliiton hallitus on 26.10.2006 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien valtuustoille tarkoitetun suosituksen ”Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille”. Suositus saattaa ajan tasalle Kuntaliiton vuonna 2000 antaman ”Suositus valtuustotason arvioinnista” (31/80/2000) suosituksen ja yleiskirjeen.

Suosituksen tarkoitus on, että valtuutetut voisivat hyödyntää arviointia päätöksenteon välineenä entistä paremmin. Arviointi on myös oleellinen osa valtion informaatio-ohjausta. Arviointia koskevalla suosituksella halutaan vahvistaa kuntien kokonaisvaltaista itsearviointia, mikä vähentää valtakunnallisen erillisen sektorikohtaisen kuntien toiminnan ja palvelujen arvioinnin tarvetta.

 

Suositus on tuotettu yhteistyössä kuntakentän kanssa ja perustuu mittavaan määrään aineistoa, jota on tuotettu työn aikana.

 

Lisätiedot:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, varatoimitusjohtaja, puh. (09) 771 2007

Salme Sundquist, kehityspäällikkö, puh. (09) 771 2278
Rolf Eriksson, johtaja, sosiaali ja terveysasiat, puh. (09) 771 2272
Tuula Holma, erityisasiantuntija,sosiaali ja terveysasiat, puh. (09) 771 2641
Maisa Lovio, erityisasiantuntija, opetus ja kulttuuriasiat, puh. (09) 771 2039

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille

Arvioinnilla tarkoitetaan tässä kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä muuta kunnanvaltuuston johtamaa arviointia. Tämä yleiskirje ja siihen liittyvä suositus saattaa ajan tasalle Kuntaliiton vuonna 2000 antaman ”Suositus valtuustotason arvioinnista” (31/80/2000) suosituksen ja yleiskirjeen. Yleiskirjeellä halutaan vahvistaa kuntien kokonaisvaltaista itsearviointia, mikä vähentää valtakunnallisen erillisen sektorikohtaisen kuntien toiminnan ja palvelujen arvioinnin tarvetta. 

Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arviointi kytketään kiinteästi kuntien käytettävissä oleviin voimavaroihin.  Arvioinnin merkitys kunnallisessa päätöksenteossa on selvästi kasvanut. Kuntien muuttunut toimintaympäristö ja palvelujen uudet, vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät arvioinnista yhä vaativampaa ja laaja-alaisempaa. Suosituksen tarkoitus on, että valtuutetut voisivat hyödyntää arviointia päätöksenteon välineenä entistä paremmin.

Suositus esittää, että

 • 1.Valtuusto hyväksyy valtuustokauden kattavan kuvauksen arviointijärjestelmäksi osana kunnan strategista johtamista. Kuvauksen tarkoituksena on selvittää eri toimijoiden roolit arviointitiedon tuottajana, käyttäjänä ja päätöksentekijänä. 
 • 2.Kunnan arviointijärjestelmä kattaa valtuuston ja lautakuntien arvioinnin ohella kytkennät toimintayksiköissä toteutettuun arviointiin sekä tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja mahdolliseen controller-toimintoon. Arvioinnin ketju alkaa valtuustosta ja kunnanhallituksesta ulottuen toiminnan eri tasojen kautta yksittäisen työntekijän kanssa käytyihin kehityskeskusteluihin tai kuntalaispalautteeseen asti.
 • 3.Valtuusto huolehtii, että sen asettamat tavoitteet ovat kunnan toiminnan ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta strategisia.
 • 4.Valtuusto ja kunnanhallitus tarkentavat kuntakonsernin ohjaus- ja arviointiprosessin.
 • 5.Valtuusto edellyttää, että asettamiensa tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten kunnassa on kokoava arviointiasiakirja, tarvittavat mittarit tai arviointikriteerit (arviointisuunnitelma). Näissä sovitaan kunnan arvioinnin raportointijärjestelmästä ja siitä, miten se hyödyntää kunnan organisaatiota.
 • 6.Valtuusto ja kunnanhallitus huolehtivat, että toiminnan ja palvelujen arviointia varten on käytettävissä myös kuntalaisten palaute.
 • 7.Valtuuston niin päättäessä tarkastuslautakunta voi kuntalain 71 § mukaan asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.
 • 8.Kunnanhallituksen toimintakertomus palvelee myös tarkastuslautakunnan kokonaisarviointia. Valtuusto käyttää tarkastuslautakunnan laatimaa arviointikertomusta talousarvion ohella keskeisenä ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineenä. 
 • 9.Valtuusto ja kunnanhallitus huolehtivat tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä muiden arviointiraporttien aikataulua suunniteltaessa siitä, että niitä voidaan hyödyntää uuden suunnittelukierroksen tavoitteiden asettamisessa.
 • 10.Valtuusto ja kunnanhallitus varmistavat, että kunnan omistajapolitiikan arvioinnissa kunnan maaomaisuuden, palvelujen tuotantovälineiden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten hankinta-, luovutus- ja säilyttämispäätökset ovat perusteltuja kunnan toimintaympäristössä tapahtuneiden ja ennustettavissa olevien muutosten kannalta.
 • 11.Valtuusto ja kunnanhallitus arvioivat, miten palvelujen hankinta- ja laatupolitiikka sekä kunnan hankintaosaaminen vastaavat palvelustrategian linjauksia.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Nousiainen, hallituksen puheenjohtaja

Risto Parjanne, toimitusjohtaja

Tagit