Yleiskirje 6/80/2007, Pasi Pönkä/aha, 7.2.2007

Verotusmenettelylain 88 §:n mukaisen huojennuksen myöntäminen ns. komennusmiehille

Komennustyöhön liittyvät tulkintaongelmat verotuksessa ovat nousseet esille viime vuosina verotarkastuksissa. Tarkastuksen perusteella suoritetut matkakustannusten korvausten maksuunpanot poikkesivat selkeästi verottajan aikaisemmasta tulkinnasta. Näiden perusteella jälkiveroja, veronlisäyksiä ja veronkorotuksia määrättiin useita miljoonia euroja. Tarkastuksen kohteena olleet yritykset ja näiden työntekijät kokivat jälkiverotukset monissa tapauksissa perusteettomaksi. Tuloverolain muuttamista koskevan lain (1227/2005) hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti antamassaan lausunnossa, että verotusmenettelylain 88 §:n mukaisen huojennuksen myöntämistä tulisi selvittää niissä tapauksissa, joissa veron perimistä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

​Valtiovarainministeriön työryhmä on 20.12.2006 muistiosaan todennut, että komennusmiesten jälkiverotukseen liittyy erityisiä syitä, joiden vuoksi jälkiverojen perintä jälkiverotuspäätöksen mukaisina on ilmeisen kohtuutonta. Työryhmä on esittänyt, että niiltä komennusmiehiltä huojennetaan kaikki jälkiverot, joiden työnantaja on jälkiverotusten osalta saanut verotusmenettelylain 26 §:n 2 momentin tarkoittamaa luottamuksen suojaa. Lisäksi komennusmiehiltä on huojennettava jälkiveroihin liittyvät korot ja veronkorotukset. Edelleen on huojennettava jälkiveroihin liittyvien korkojen ja veronkorotusten jälkeen jäljelle jäävästä määrästä eli maksuunpannun veron osuudesta 80 %. Huojennussuositus koskee jälkiveroja riippumatta siitä, onko kysymyksessä valtionverotus tai kunnallisverotus. Työryhmän huojennussuositus koskee kaikkia komennustyyppistä työtä tekeviä verovelvollisia, joille on määrätty matkakustannusten korvausten verokohtelun tulkinnanvaraisuuden vuoksi jälkiveroja vuosilta 1997–2004.

Suomen Kuntaliitto katsoo, että työryhmän esittämää huojennuskäytäntöä komennusmiesten jälkiverotuksessa tulisi noudattaa kaikissa kunnissa.

Suomen Kuntaliitto toteaa, ettei aikaisempi kielteinen huojennuspäätös ole esteenä uuden hakemuksen tekemiseen. Kuntien tulisi noudattaa samaa huojennuskäytäntöä kuin mitä verovirastot valtionveron osalta ovat noudattaneet.

Työryhmän muistio löytyy kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön internet-sivulta www.vm.fi

Lisätiedot:
Lakimies Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, 050 64 891
Verolakimies Tarja Tarkiainen, puh. (09) 771 2086, 050 367 5861

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne, toimitusjohtaja

Kari Prättälä, lakiasiain johtaja

Tagit