Yleiskirje 33/80/2009, Eevaliisa Virnes/aha 22.12.2009

Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2010 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

Vuoden 2010 alusta voimaantulevista indeksitarkistuksista on valtioneuvoston 26.11.2009 annettu asetus (958/2009), valtioneuvoston 17.12.2009 annettu asetus (1099/2009) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus (959/2009).

Vammaisetuuksista annettua lakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c ja 10 b §:ää on muutettu 1.1.2010 lukien. Eläkettä saavan hoitotukea maksetaan myös silloin, kun laitoshoito on kestänyt yli kolme kuukautta. Muutos koskee myös alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta. Vammaisetuudet otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena olevana tulona.

 

Kuntaliitto on antanut asiakasmaksuihin 1.1.2010 tulevista muutoksista seuraavat yleiskirjeet:

 

  • terveydenhuollon asiakasmaksut (29/80/2009)
  • vammaisetuudet pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoidettaville henkilöille ja muutokset pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittäviin maksuihin (30/80/2009)
  • sosiaalihuollon asiakasmaksut (33/80/2009)

Lasten päivähoidon maksut nousevat 1.8.2010 lukien. Maksumuutoksista Kuntaliitto lähettää yleiskirjeen tammi-helmikuussa 2010.

 

Lisätiedot: 
Eevaliisa Virnes (vanhusten palvelut), puh. 09 771 2364, 050 357 3478
Jaana Viemerö (kehitysvammahuolto), puh. 09 771 2303, 050 511 1090
Tuula Taskula, puh. 09 771 2645, 0500 606 872
Sami Uotinen, puh. 09 771 2623, 050 341 3349

 

Asiakirjalähteet
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (958/2009)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 §:n muuttamisesta (1099/2009)
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä (959/2009)
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta (1050/2009)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta (1051/2009)

 

Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2010 alkaen

Johdanto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, tulosidonnaisten palvelujen tulorajat sekä säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin omavastuun tulorajat on sidottu indeksiin elokuun 2008 alusta. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

 

Vuoden 2010 alusta voimaantulevista indeksitarkistuksista on annettu valtioneuvoston asetukset (958/2009) ja (1099/2009) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus (959/2009).

 

Vammaisetuuksista annettua lakia ja asiakasmaksulain 7 c ja 10 b §:ää on muutettu 1.1.2010 lukien. Eläkettä saavan hoitotukea maksetaan myös silloin, kun laitoshoito on kestänyt yli kolme kuukautta. Muutos koskee myös alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta. Vammaisetuudet otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena olevana tulona.

 

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksu

Omaishoitolain 4 §:n 1 momentin mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

 

Kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoitoa, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 10,60 euroa vuorokaudelta sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään.

 

Kotona annettavan palvelun maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausi-maksu.

 

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

 

Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2010 alkaen seuraavat:

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kk​ Maksuprosentti​
1​ 520​ 35​
2​ 959​ 22​
3​ 1 504​ 18​
4​ 1 860​ 15​
5​ 2 252​ 13​
6​ 2 585​ 11​

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Tulorajojen muutokset voivat merkitä kotona annettavan palvelun asiakkaiden asiakasmaksujen alenemista. Maksut on tämän vuoksi tarkistettava uusien tulorajojen mukaisiksi 1.1.2010 lukien.

 

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 13,70 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 8,70 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

 

Päivä- ja yöhoidon maksu

Päivä- ja yöhoidon maksusta on säädetty asiakasmaksuasetuksen 13 §:ssä. Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon toimintayksikössä vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), voidaan häneltä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta periä 1.1.2010 alkaen enintään 15 euroa vuorokaudessa.

 

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 12 §:ssä. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan 1.1.2010 alkaen periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrisessa toimintayksikössä enintään 15 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaishoidossa enintään 32,50 euroa hoitopäivältä.

 

Maksuja ei kuitenkaan saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksua ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.

 

Asiakasmaksuasetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hoitopäivällä tarkoitetaan laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos tulopäivä ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu.

 

Kansaneläkeindeksillä tarkistettu asiakasmaksuasetuksen 6 a §:ssä tarkoitettu maksukatto on sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen mukaan 1.1.2010 lukien 633 euroa.

 

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä 1.1.2010 alkaen enintään 15 euroa hoitopäivältä.

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu

Vammaisetuuksista annettua lakia on muutettu 1.1.2010 voimaantullen siten, että eläkettä saavan hoitotukea maksetaan myös silloin, kun laitoshoito kestää yli kolme kuukautta.  Muutos koskee myös alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta. 

 

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c ja 10 b §:ää on muutettu 1.1.2010 voimaantullen. 
 
Muutetun 10 b §:n 4 momentin 1 kohdan mukaan vammaisetuudet otetaan huomioon pitkäaikaishoidettavan tuloina asiakasmaksua määrättäessä.
 
Muutetun 7 c §:n 1 ja 2 momentin mukaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tulona huomioon asiakasmaksulain nojalla. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen mukaan työeläkeindeksillä tarkistettu pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2010 lähtien vähintään 97 euroa kuukaudessa.

 

Milloin kunta perii asiakasmaksulain 14 §:n perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle valtioneuvoston 17.12.2009 annetun asetuksen (1099/2009) perusteella jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttianettotuloista, kuitenkin vähintään 97 euroa kuukaudessa.

 

Vammaisetuuksista annetun lain muutoksen johdosta ylimääräistä rintamalisää saavien rintamaveteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen aletaan maksaa 50 euron suuruista veteraanilisää 1.9.2010 alkaen. Veteraanilisä otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena.

 

Lisätietoja Kuntaliiton yleiskirjeessä 30/80/2009 Vammaisetuudet pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoidettaville henkilöille ja muutokset pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävään maksuun.

 

Perhehoidon maksut

Asiakasmaksuasetuksen 19 §:n mukaan sosiaalihuoltolain 25 §:n tarkoittamasta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettävää perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu.

 

Asiakasmaksulain muuttuneita maksuperusteita sovelletaan 1.1.2010 alkaen myös 25 §:n mukaiseen perhehoitoon, lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettävää perhehoitoa.

 

Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito

Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhtyaikaisessa laitos-hoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 12 §:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitos-hoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetään. 

 

Näin ollen ylläpidosta perittävän maksun osalta tulee ottaa huomioon ne muutokset mitä toisaalta lyhytaikaisen laitoshoidon ja toisaalta mitä pitkäaikaisen laitoshoidon maksun osalta on tehty.

 

Lastensuojelun maksut

Lastensuojelun maksuja koskevan asiakasmaksuasetuksen 20 §:n 2 momentin sisältämälle euromäärälle on myös tehty indeksitarkistus.

 

Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1 337,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia (asiakasmaksuasetus 20 § 2 momentti).

 

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluseteli

Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 1.1.2010 alkaen vähintään 24 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti.

 

Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat 1.1.2010 lähtien seuraavat:

 

​Kotitalouden koko, henkilöä

​Tulorajat euroa/kk Vähennysprosentti​
1​   520​ 35​
2​   959​ 22​
3​ 1 504​ 18​
4​ 1 860​ 15​
5​ 2 252​ 13​
6​ 2 585​ 11​

 

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Esimerkki 1. Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa.

Palvelusetelin vähimmäisarvio 1.1.2010 alkaen on 24 euroa - (900 euroa - 520 euroa) x 35 % : 60 = 21,78 euroa/tunti

 

Esimerkki 2. Kahden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 1 600 euroa kuukaudessa. Palvelusetelin vähimmäisarvo 1.1.2010 alkaen on 24 euroa - (1 600 euroa - 959 euroa) x 22 % : 60 = 21,65 euroa/tunti

 

Tilapäiseen kotipalveluun ja tukipalveluihin sekä tilapäiseen

kotisairaanhoitoon annettavan palvelusetelin arvon päättää kunta. Seteli voi olla tasasuuri tai tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo tulee kuitenkin olla kohtuullinen.

 

Muut maksut

Indeksitarkistukset eivät koske sellaisia asiakasmaksuja, joiden määrästä ja perusteista ei ole säädetty. Näin ollen esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ja koti-palvelun tukipalvelujen asiakasmaksut jäävät indeksitarkistusten ulkopuolelle.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit