Yleiskirje 20/80/2009, Marja Tast//eg, 3.9.2009

Palvelulaitosten työnantajanyhdistys - kuntien osakeyhtiöiden ja säätiöiden työnantajajärjestö

Osakeyhtiöt ja säätiöt kuntakonsernin osana

Kunta voi järjestää palvelutuotantonsa itse tai perustaa kuntakonserniin tytäryhteisöjä: osakeyhtiöitä ja säätiöitä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Kunnallisesta määräysvallasta huolimatta nämä tytäryhteisöt kuuluvat yksityiseen sektoriin, eikä niissä voida noudattaa suoraan kuntia ja kuntayhtymiä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Osakeyhtiöissä ja säätiöissä ei voida käyttää työehtosopimuksina Kunnallisen työmarkkinalaitoksen solmimia kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksia (KVTES, TS, TTES jne). Työehtosopimuksina yhtiöissä ja säätiöissä noudatetaan sen työnantajajärjestön solmimia työehtosopimuksia, joihin yhtiö tai säätiö on liittynyt. Tätä tarkoitusta varten kunnalliset keskusjärjestöt perustivat vuonna 1993 kunnallisia yhtiöitä ja säätiöitä palvelevan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen, joka neuvottelee ja solmii työehtosopimukset kunnallisten yhtiöiden ja säätiöiden puolesta.

 

Jos osakeyhtiö tai säätiö ei liity mihinkään työnantajajärjestöön, on sen noudatettava yksityisen sektorin yleissitovia työehtosopimuksia, mikäli sellainen on ko. alalla.

 

Kuntakonsernin palvelu- ja henkilöstöstrategian toteuttamisessa on tärkeää, että konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt säilyvät lähellä kunnan muuta toimintaa myös henkilöstön palvelussuhteen ehtojen ja eläkejärjestelyjen osalta.

 

Palvelulaitosten työnantajayhdistys (PTY)

 

Palvelulaitosten työnantajayhdistys (PTY) tekee sopimukset samojen työntekijäjärjestöjen yksityisen sektorin neuvotteluosapuolten kanssa kuin Kunnallinen työmarkkinalaitoskin. Myös työehtosopimusten tärkeimmät sopimusmääräykset ovat samantasoiset kunnallisten sopimusten kanssa.

 

Yhdistyksessä on tällä hetkellä jäsenenä yli 400 yhteisöä kaikilta kunnallisten yhtiöiden ja säätiöiden toimialoilta: sosiaali- ja terveydenhuollosta, tekniseltä, opetus- ja sivistysalalta sekä lukuisilta erityisaloilta.

 

Yhdistys toimii samojen periaatteiden mukaan kuin työnantajajärjestöt yleensäkin. Sen palveluihin kuuluvat työnantajaedunvalvonta, työehtosopimusten neuvotteleminen, ohjaus, neuvonta, koulutus ja tiedotus työehtosopimusasioista ja työsuhteen ehdoista, työehtosopimusriitojen ratkaisu ja käsittely työtuomioistuimessa sekä palkkatilastojen ja selvitysten tekeminen.

 

Yhdistys toimii Kunnallisen työmarkkinalaitoksen KT:n tiloissa, ja sen asiantuntijoina ja neuvottelijoina toimivat KT:n toimihenkilöt, mikä edesauttaa jatkuvan yhteyden säilymistä kuntakonsernin muiden osien työmarkkina-asioihin ja työelämän kehittämiseen.

 

Yhdistystä johtaa 9-jäseninen hallitus, jonka jäsenet edustavat eri toimialoja ja eri puolilla maata sijaitsevia jäsenyhteisöjä.

 

Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositus

 

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittavat, että perustaessaan tytäryhtiöitä tai säätiöitä kunnat ja kuntayhtymät päättäisivät samalla liittyä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen jäseneksi.

 

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenhakulomake yhdistyksen nettisivuilta www.ptyry.fi –> Jäsenasiat ja palauttamalla se postitse osoitteeseen Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry, Toinen linja 14, 00530 Helsinki. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Markku Jalonen
työmarkkinajohtaja

 

Lisätietoja:
Marja Tast, Kunnallinen työmarkkinalaitos, puh. 09 771 2572

 

Lisää aiheesta

 

Tagit