Yleiskirje 12/80/2010, A. Oksanen/eg, 28.5.2010 [verkkoversiota korjattu 1.6.2010 AO/st]

Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen

Kunnat ja kuntayhtymät ovat perinteisesti ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä kunnan/kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet, joissa annetaan yleiset toimintaohjeet asianomaisten hankintayksiköiden hankintatoiminnoille. Suomen Kuntaliitto on viimeksi vuonna 2007 julkaissut suosituksen kuntien yleisiksi hankintaohjeiksi.

Tasavallan Presidentti on 30.4.2010 vahvistanut julkisista hankinnoista annetun lain, jäljempänä hankintalain muutoksen (321/2010) ja erityisalojen hankintalain muutoksen (322/2010). Hankintalain muutokset aiheuttavat tarpeen päivittää myös kuntien/kuntayhtymien yleiset hankintaohjeet.

Suomen Kuntaliitossa on laadittu hankinnoista saatujen kokemusten ja muuttuneen hankintalainsäädännön johdosta uusi suositus yleisiksi hankintaohjeiksi. Suositus on tarkoitettu sovellettaviksi erilaisissa hankinnoissa pienhankinnoista kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kuntien yleiset hankintaohjeet -julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla Kuntaliiton kirjakaupasta. Osio julkaisusta on saatavilla PDF-versiona tämän yleiskirjeen verkkoversion yhteydestä, sekä internetosoitteesta www.hankinnat.fi. [Kaksi edeltävää lausetta: yleiskirjeen verkkoversiota korjattu 1.6.2010 AO/st].

Kuntien yleisen hankintaohjeen ollessa lakia täydentävä toiminnallinen ohje, se on tarkoitettu perinteisellä tavalla hyväksyttäväksi kunnan tai kuntayhtymän hallituksessa. Sen sijaan kuntien hankintatoimen organisaatiota sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa koskevat määräykset tulee vastaisuudessakin käsitellä valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä.

Kuntaliitto julkaisee kesäkuussa 2010 painettuna laajemman julkisia hankintoja koskevan teoksen ”Kuntien yleiset hankintaohjeet”, joka sisältää yleiset hankintaohjeet perusteluineen ja selventävin kaavioin, hankintoja koskevan muutoksenhakuohjeistuksen, käytännön hankintaprosessin keskeiset vaiheet, hankintalait sekä julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009, Tavarat ja palvelut. Painettu teos on tarkoitettu erityisesti kokonaisvaltaiseksi yleiskuvaukseksi hankintatoiminnasta, joka täten soveltuu viranhaltijoiden ja työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöiden tarpeisiin. Kyseessä on aikaisemmin ilmestyneen teoksen 3. uudistettu painos. Julkaisua myy Kuntaliiton kirjakauppa. [Kaksi edeltävää lausetta: yleiskirjeen verkkoversiota korjattu 1.6.2010 AO/st].

Kuntaliitto julkaisee lisäksi eri toimialoilla suoritettavia hankintoja koskevia erityisohjeita, joissa korostuu asianomaisen toimialan hankintojen sisällölliset hankekohtaiset kysymykset.

Koska yleisten hankintaohjeiden hyväksyminen ei ole lakiin perustuva velvoite, niiden hyväksyminen on riippumaton 1.6.2010 voimaan tulevasta hankintalain muutoksesta. Suosittelemme kuitenkin ohjeiden mahdollisimman pikaista hallinnollista käsittelyä, joka myötävaikuttaa hankintalainsäädännön muutosten sisäistämiseen hallinnossa.

Samalla muistutamme, että Suomen Kuntaliitto on antanut hankintalain uusia oikeusturvasäännöksiä koskevan yleiskirjeen 18.5.2010, nro 10/80/2010.

Lisätietoja:

Antero Oksanen, puh. (09) 771 2454, 050 64 893
Juha Myllymäki, puh. (09) 771 2450, 050 64 894
Sirpa Palo, puh. (09) 771 2674, 040 5667 770
Varpu Laankoski, puh. (09) 771 2665, 050 3120 207
Juha Kontkanen, puh. (09) 771 2737, 050 3120 159

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari Nenonen  
varatoimitusjohtaja

 

Kari Prättälä
lakiasiain johtaja

 

[Yleiskirjeeseen kuulunut liite on poistettu sisällöltään vanhentuneena. 28.8.2019 / ST]

Tagit