Yleiskirje 6/80/2011, Vesa Valpasvuo/eg, 29.3.2011

Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset

Ympäristönsuojelulain muutoksella (196/2011) lisättiin lakiin uusi 3 a luku ”Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla”. Ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 9.3.2011. 
Valtioneuvosto antoi asetuksen (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (uusi hajajätevesiasetus). Asetus tuli voimaan 15.3.2011. 

​Uudistuneet hajajätevesisäännökset selkeyttävät aiempia säädöksiä ja antavat talousjätevesien kiinteistökohtaisille käsittelyjärjestelmille selkeät kohtuulliset puhdistusnormit, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelijoille ja laitevalmistajille.

Ympäristönsuojelulain ja uuden hajajätevesiasetuksen mukainen vähimmäisvaatimus jätevesien puhdistustasosta on tarkoitettu pääsäännöksi, peruspuhdistusvaatimukseksi.

Kunnan yleisillä ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan tiukentaa vaatimuksia ja edellyttää asetuksen mukaista ankarampaa puhdistustasoa, joka poikkeuksellisesti saattaa olla tarpeen esimerkiksi pilaantumiselle herkillä pohjavesialueilla tai sellaisilla ranta-alueilla, joilla vesienhoitosuunnitelmissa hajajätevesien aiheuttama kuormitus on arvioitu merkittäväksi vesien hyvän tilan saavuttamisen kannalta.

Kunnan on syytä viipymättä tarkistaa ja tarvittavilta osin päivittää yleiset ympäristönsuojelumääräyksensä vastaamaan uusien hajajätevesisäännösten perusteita ja säädettyjä vaatimuksia. Erityisen tärkeää tämä on, mikäli määräykset ovat ristiriidassa uusien säädösten kanssa ja/tai on ympäristönsuojelullisia perusteita antaa ankarampia puhdistustasomääräyksiä pohjavesialueille sekä ranta-alueille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan edelleenkin kunnassa myöntää lailla sääde-tyin perustein poikkeus enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tätä poikkeamista koskevan asian käsittely ei enää ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteinen tehtävä. Tämän vuoksi valtuuston hyväksyttävä johtosäännössä määräys mikä toimielin kunnassa on säädöksen mukainen toimivaltainen viranomainen.

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluvi-ranomaiselle.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen  

varatoimitusjohtaja

 

Vesa Valpasvuo

ympäristöasiantuntija

 

LIITE

Muistio

 

Lisätiedot:

Vesa Valpasvuo, puh. (09) 771 2558

Leena Eränkö, puh. (09) 771 2554

Markku Axelsson, puh (09) 771 2443, (rakennusvalvonnan tehtävät)

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista