Yleiskirje 10/80/2014, Sinikka Mikola

Eurooppalainen naisten ja miesten paikallishallinnon tasa-arvon peruskirja kunnan tasa-arvon edistämisen välineeksi

Kuntaliitto pitää tärkeänä Eurooppalaista naisten ja miesten tasa-arvon paikallishallinnon peruskirjaa ja kehottaa, että kunnat ja kuntakonsernien yhteisöt hyväksyvät sen ja panevat sen käytännössä toimeen.

​Tasa-arvon peruskirja on laadittu Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyössä. Tasa-arvon peruskirjan lähtökohtana on, että kunnilla on parhaimmat yhteiskunnalliset edellytykset lähellä kansalaisia vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kuntalaisten arjessa ja näin lisätä hyvinvointia.  Tasa-arvon peruskirja kattaa kuntien demokraattisen vastuun ja päätöksenteon, palvelut, työnantajaroolin, sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyn ja kestävän kehityksen sekä yhdenvertaisuuden edistämisen moniperusteisen syrjinnän ehkäisemisenä.

Kunnat ovat hyvin onnistuneet tarjoamaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia miehille ja naisille, tytöille ja pojille ja vaikuttaneet siihen, että kansainvälisesti verrattuna Suomessa tasa-arvo on pitkällä. Kuntien palvelut, esimerkiksi hyvin toimiva päivähoito, koulutus, terveydenhuollon palvelut ovat naisten ja miesten tasa-arvon perusta. Vaikka Suomessa tasa-arvo on monissa asioissa saavutettu, edelleen on eroja sukupuolten ja eri vähemmistöryhmien hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksien toteutumisessa käytännössä. Kunta-alalla on eroja sukupuolen mukaan esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa. Sukupuoleen perustava ja lähisuhdeväkivalta ovat vakavia ongelmia. Kuntademokratiassa naisten ja miesten edustus ja osallistuminen päätöksentekoon eivät ole tasapainossa.

Kunnat voivat vaikuttaa erojen vähentämiseen ja luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Nyt kun kunnissa on käynnissä isoja muutoksia ja talouden kiristyessä on entistä tärkeämpää ottaa päätöksissä ja toiminnassa kuntalaisten sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioon.

Peruskirjaan sitoutumisessa ei ole kyse lisätehtävästä, vaan toimintatapojen ja ajattelun muutoksesta. Peruskirja on Suomen lainsäädännön mukainen. Lainsäädäntö, kansallinen ja EU:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikat velvoittavat kuntia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Kun palveluissa sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat ovat mukana, lisätään kuntalaislähtöisyyttä, palvelujen laatua sekä paremmalla kohdentumisella tehokkuutta.

Kuntaliitto tukee kuntia tässä työssä. Kuntaliitto huolehtii sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslainsäädännön ja politiikan yleisestä edunvalvonnasta. Kuntaliitto on yhteisessä kehittämisprojektissa kuntien ja Nytkis ry:n kanssa luonut tasa-arvon peruskirjan toimeenpanon käytäntöjä sekä laatinut oppaat kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Tasa-arvon peruskirja, luottamushenkilöoppaat ja tämä julkaisu peruskirjan viemisestä käytäntöön ovat ilmaisina pdf-julkaisuina Kuntaliiton verkkokaupassa. Kuntaliitto on tuottanut suomeksi Ruotsin Kuntaliiton videon, jossa havainnollistetaan sukupuolten tasa-arvon hyötyjä kunnan palveluissa ja resurssien käytössä. Videot ruotsiksi ja suomeksi ovat osoitteessa: https://dreambroker.com/channel/5ntf415o/.

Kuntaliitto tarjoaa kunnille tasa-arvoverkoston ajankohtaisen tiedon, kuntien kokemuksen ja tiedon vaihtamiseksi. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa kuntanne palveluja koskevan tasa-arvon yhteyshenkilö Sinikka Mikolalle sinikka.mikola@kuntaliitto.fi sekä Kuntaliiton kirjaamoon kirjaamo@kuntaliitto.fi. Seuraava tasa-arvoverkoston seminaari on 5.11.2014 Kuntaliitossa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista